Tiền ảo: 4670
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 244.683.342.095 $ 3,0%
Lưu lượng 24 giờ: 54.820.871.132 $
Ưu thế:
BTC 56,7%
ETH 10,6%
XRP 6,45%