Tiền ảo: 5735
Sàn giao dịch: 377
Giá trị vốn hóa thị trường: 270.273.027.213 $ 2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 50.246.350.367 $
Ưu thế:
BTC 67,5%
ETH 8,62%
XRP 4,62%