Tiền ảo: 4956
Sàn giao dịch: 343
Giá trị vốn hóa thị trường: 290.020.025.459 $ 3,2%
Lưu lượng 24 giờ: 59.581.680.733 $
Ưu thế:
BTC 56,7%
ETH 10,0%
XRP 6,62%