Tiền ảo: 5170
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 293.754.971.756 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 85.115.485.225 $
Ưu thế:
BTC 66,4%
ETH 8,43%
XRP 4,50%