Tiền ảo: 4955
Sàn giao dịch: 343
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.758.101.188 $ 2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 56.597.210.036 $
Ưu thế:
BTC 56,7%
ETH 10,0%
XRP 6,40%