delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0.002028804032 ?
최근 업데이트: 2021-06-15 06:12:16 UTC (약 21시간 전)
84명이 내용을 좋아합니다.
시가총액
$145,073
24시간 거래대금
?
24시간 저가 / 24시간 고가
? / ?
유통량
71,506,444 / ∞

Delion VEF (기록 데이터)

날짜 시가총액 거래대금 개설 마감
2021-06-16 14,538.87Bs.F 0.709054Bs.F 0.00020314Bs.F N/A
2021-06-15 14,453.17Bs.F 0.708353Bs.F 0.00020294Bs.F 0.00020314Bs.F
2021-06-14 14,453.17Bs.F 0.708353Bs.F 0.00020294Bs.F 0.00020294Bs.F
2021-06-13 10,177.49Bs.F 0.420319Bs.F 0.00014292Bs.F 0.00020294Bs.F
2021-06-12 10,177.49Bs.F 0.420319Bs.F 0.00014292Bs.F 0.00014292Bs.F
2021-06-11 10,848.29Bs.F 6.80Bs.F 0.00015111Bs.F 0.00014292Bs.F
2021-06-10 10,435.60Bs.F 1.17Bs.F 0.00014669Bs.F 0.00015111Bs.F
2021-06-09 9,631.10Bs.F 2.38Bs.F 0.00013444Bs.F 0.00014669Bs.F
2021-06-08 13,101.12Bs.F 2.19Bs.F 0.00017090Bs.F 0.00013444Bs.F
2021-06-07 12,956.38Bs.F 3.46Bs.F 0.00018119Bs.F 0.00017090Bs.F
2021-06-06 12,904.37Bs.F 16.85Bs.F 0.00018020Bs.F 0.00018119Bs.F
2021-06-05 11,082.44Bs.F 121.94Bs.F 0.00018478Bs.F 0.00018020Bs.F
2021-06-04 13,937.23Bs.F 103.39Bs.F 0.00015724Bs.F 0.00018478Bs.F
2021-06-03 13,172.95Bs.F 0.138446Bs.F 0.00022742Bs.F 0.00015724Bs.F
2021-06-02 13,189.27Bs.F 0.04527007Bs.F 0.00018108Bs.F 0.00022742Bs.F
2021-06-01 13,189.27Bs.F 0.04527007Bs.F 0.00018108Bs.F 0.00018108Bs.F
2021-05-30 16,936.50Bs.F 1.56Bs.F 0.00023877Bs.F 0.00018108Bs.F
2021-05-29 17,884.86Bs.F 11.05Bs.F 0.00018361Bs.F 0.00023877Bs.F
2021-05-28 16,618.08Bs.F 1.34Bs.F 0.00023194Bs.F 0.00018361Bs.F
2021-05-27 14,220.39Bs.F 12.20Bs.F 0.00023274Bs.F 0.00023194Bs.F
2021-05-26 17,322.50Bs.F 0.770109Bs.F 0.00024328Bs.F 0.00023274Bs.F
2021-05-25 12,065.23Bs.F 11.59Bs.F 0.00021856Bs.F 0.00024328Bs.F
2021-05-24 11,808.47Bs.F 14.70Bs.F 0.00016873Bs.F 0.00021856Bs.F
2021-05-23 15,690.12Bs.F 0.387522Bs.F 0.00022795Bs.F 0.00016873Bs.F
2021-05-22 22,747Bs.F 6.93Bs.F 0.00029516Bs.F 0.00022795Bs.F
2021-05-21 19,948.96Bs.F 3.79Bs.F 0.00033377Bs.F 0.00029516Bs.F
2021-05-20 15,965.42Bs.F 1.06Bs.F 0.00023493Bs.F 0.00033377Bs.F
2021-05-19 22,589Bs.F 2.19Bs.F 0.00031713Bs.F 0.00023493Bs.F
2021-05-18 21,809Bs.F 1.31Bs.F 0.00030632Bs.F 0.00031713Bs.F
2021-05-17 22,882Bs.F 6.48Bs.F 0.00032257Bs.F 0.00030632Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
iOS용 코인게코
coingecko (thumbnail mini)
Android용 코인게코