zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0.00283116 ?
최근 업데이트: 2021-06-10 02:31:17 UTC (3일 전)
676명이 내용을 좋아합니다.
시가총액
?
24시간 거래대금
?
24시간 저가 / 24시간 고가
? / ?
유통량
? / 21,000,000

Zonecoin CHF (기록 데이터)

날짜 시가총액 거래대금 개설 마감
2021-06-11 0.00000000Fr. 0.00456268Fr. 0.00253643Fr. N/A
2021-06-10 0.00000000Fr. 0.00445835Fr. 0.00247843Fr. 0.00253643Fr.
2021-06-09 0.00000000Fr. 10.43Fr. 0.00248363Fr. 0.00247843Fr.
2021-06-08 0.00000000Fr. 0.294660Fr. 0.00246614Fr. 0.00248363Fr.
2021-06-07 0.00000000Fr. 0.294660Fr. 0.00246614Fr. 0.00246614Fr.
2021-06-04 0.00000000Fr. 0.112589Fr. 0.00228132Fr. 0.00246614Fr.
2021-06-03 0.00000000Fr. 0.112589Fr. 0.00228132Fr. 0.00228132Fr.
2021-06-02 0.00000000Fr. 0.04283770Fr. 0.00246649Fr. 0.00228132Fr.
2021-06-01 0.00000000Fr. 0.095691Fr. 0.00247184Fr. 0.00246649Fr.
2021-05-31 0.00000000Fr. 0.118023Fr. 0.00229171Fr. 0.00247184Fr.
2021-05-30 0.00000000Fr. 0.118023Fr. 0.00229171Fr. 0.00229171Fr.
2021-05-27 0.00000000Fr. 1.72Fr. 0.00114217Fr. 0.00229171Fr.
2021-05-26 0.00000000Fr. 1.72Fr. 0.00114217Fr. 0.00114217Fr.
2021-05-21 0.00000000Fr. 20.67Fr. 0.00238358Fr. 0.00114217Fr.
2021-05-20 0.00000000Fr. 20.67Fr. 0.00238358Fr. 0.00238358Fr.
2021-05-18 0.00000000Fr. 0.243844Fr. 0.00217628Fr. 0.00238358Fr.
2021-05-17 0.00000000Fr. 0.559164Fr. 0.00240954Fr. 0.00217628Fr.
2021-05-16 0.00000000Fr. 0.559164Fr. 0.00240954Fr. 0.00240954Fr.
2021-05-15 0.00000000Fr. 0.01583535Fr. 0.00367595Fr. 0.00240954Fr.
2021-05-14 0.00000000Fr. 0.742191Fr. 0.00371585Fr. 0.00367595Fr.
coingecko (thumbnail mini)
iOS용 코인게코
coingecko (thumbnail mini)
Android용 코인게코