zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0.002576645936 ?
최근 업데이트: 2021-06-21 08:30:05 UTC (약 10시간 전)
676명이 내용을 좋아합니다.
시가총액
?
24시간 거래대금
?
24시간 저가 / 24시간 고가
? / ?
유통량
? / 21,000,000

Zonecoin CLP (기록 데이터)

날짜 시가총액 거래대금 개설 마감
2021-06-21 0.000000000000CLP$ 11.81CLP$ 1.95CLP$ N/A
2021-06-11 0.000000000000CLP$ 3.67CLP$ 2.04CLP$ 1.95CLP$
2021-06-10 0.000000000000CLP$ 3.59CLP$ 1.99CLP$ 2.04CLP$
2021-06-09 0.000000000000CLP$ 8,349.30CLP$ 1.99CLP$ 1.99CLP$
2021-06-08 0.000000000000CLP$ 235.13CLP$ 1.97CLP$ 1.99CLP$
2021-06-07 0.000000000000CLP$ 235.13CLP$ 1.97CLP$ 1.97CLP$
2021-06-04 0.000000000000CLP$ 89.64CLP$ 1.82CLP$ 1.97CLP$
2021-06-03 0.000000000000CLP$ 89.64CLP$ 1.82CLP$ 1.82CLP$
2021-06-02 0.000000000000CLP$ 34.78CLP$ 2.00CLP$ 1.82CLP$
2021-06-01 0.000000000000CLP$ 77.00CLP$ 1.99CLP$ 2.00CLP$
2021-05-31 0.000000000000CLP$ 95.02CLP$ 1.85CLP$ 1.99CLP$
2021-05-30 0.000000000000CLP$ 95.02CLP$ 1.85CLP$ 1.85CLP$
2021-05-27 0.000000000000CLP$ 1,406.64CLP$ 0.933078CLP$ 1.85CLP$
2021-05-26 0.000000000000CLP$ 1,406.64CLP$ 0.933078CLP$ 0.933078CLP$
coingecko (thumbnail mini)
iOS용 코인게코
coingecko (thumbnail mini)
Android용 코인게코