zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0.002576645936 ?
최근 업데이트: 2021-06-21 08:30:05 UTC (약 12시간 전)
676명이 내용을 좋아합니다.
시가총액
?
24시간 거래대금
?
24시간 저가 / 24시간 고가
? / ?
유통량
? / 21,000,000

Zonecoin EOS (기록 데이터)

날짜 시가총액 거래대금 개설 마감
2021-06-21 0.000000000000EOS 0.00372627EOS 0.00061619EOS N/A
2021-06-11 0.000000000000EOS 0.00095060EOS 0.00052844EOS 0.00061619EOS
2021-06-10 0.000000000000EOS 0.00094598EOS 0.00052588EOS 0.00052844EOS
2021-06-09 0.000000000000EOS 2.279601EOS 0.00054258EOS 0.00052588EOS
2021-06-08 0.000000000000EOS 0.06236734EOS 0.00052198EOS 0.00054258EOS
2021-06-07 0.000000000000EOS 0.06236734EOS 0.00052198EOS 0.00052198EOS
2021-06-04 0.000000000000EOS 0.01918848EOS 0.00038880EOS 0.00052198EOS
2021-06-03 0.000000000000EOS 0.01918848EOS 0.00038880EOS 0.00038880EOS
2021-06-02 0.000000000000EOS 0.00755902EOS 0.00043523EOS 0.00038880EOS
2021-06-01 0.000000000000EOS 0.01655466EOS 0.00042763EOS 0.00043523EOS
2021-05-31 0.000000000000EOS 0.02180364EOS 0.00042337EOS 0.00042763EOS
2021-05-30 0.000000000000EOS 0.02180364EOS 0.00042337EOS 0.00042337EOS
2021-05-27 0.000000000000EOS 0.31622836EOS 0.00020977EOS 0.00042337EOS
2021-05-26 0.000000000000EOS 0.31622836EOS 0.00020977EOS 0.00020977EOS
coingecko (thumbnail mini)
iOS용 코인게코
coingecko (thumbnail mini)
Android용 코인게코