👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน
zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0.00062065 ?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2020-02-17 04:32:52 UTC (ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่ผ่านมา)
661คนชอบสิ่งนี้
มูลค่าตามราคาตลาด
?
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง
?
ต่ำ 24 ชั่วโมง / สูง 24 ชั่วโมง
? / ?
อุปทานที่หมุนเวียน
? / 21,000,000
ZNE
USD

Zonecoin (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ เปิด ปิด
2020-02-17 0.00341429 ₺ N/A
2020-02-16 0.00342451 ₺ 0.00341429 ₺
2020-02-15 0.00442039 ₺ 0.00342451 ₺
2020-02-14 0.00586586 ₺ 0.00442039 ₺
2020-02-13 0.00402988 ₺ 0.00586586 ₺
2020-02-12 0.00371704 ₺ 0.00402988 ₺
2020-02-11 0.00419702 ₺ 0.00371704 ₺
2020-02-10 0.00361948 ₺ 0.00419702 ₺
2020-02-09 0.00354881 ₺ 0.00361948 ₺
2020-02-04 0.00336200 ₺ 0.00354881 ₺
2020-02-03 0.00427465 ₺ 0.00336200 ₺
2020-02-02 0.00430617 ₺ 0.00427465 ₺
2020-02-01 0.00410772 ₺ 0.00430617 ₺
2020-01-31 0.00493633 ₺ 0.00410772 ₺
2020-01-30 0.00486330 ₺ 0.00493633 ₺
2020-01-29 0.00493786 ₺ 0.00486330 ₺
2020-01-28 0.00490205 ₺ 0.00493786 ₺
2020-01-27 0.00463470 ₺ 0.00490205 ₺
2020-01-19 0.00485316 ₺ 0.00463470 ₺
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android