ได้รับเงิน Dai (DAI)

ฉันฝากเงิน (Dai)
กรุณาใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง
แพลตฟอร์ม
APR 11.62 %
อัตราผลตอบแทน
งบดุลโดยประมาณ
DAI 0
1 เดือน
DAI 0
1 ปี
DAI 0
5 ปี
DAI 0
10 ปี

ผลตอบแทนจากทุกแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์ม ผลตอบแทน (APR) หลักประกัน จำนวนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (แพลตฟอร์ม) DeFi Score ดูรายละเอียด
Overview
Staked operates the most secure, performant, and cost-effective block production nodes for decentralized PoS protocols on behalf of institutional investors

Categories
CeFi Platform
Overview
Nexo is a blockchain-based crypto-backed loan system. Nexo allows its users to make instant crypto loans by withdrawing cash through their crypto collateral. As a user you retain exposure to your cryptocurrency while gaining immediate access to over 45+ different types of fiat currencies. Users with idle cryptoassets will also be able to deposit their crypto and earn daily interest on it.

Categories
CeFi Platform
Overview
Idle allows you to automatically allocate your idle funds through multiple protocols to earn the best available returns. Interest rates across protocols are constantly monitored and funds are balanced automatically for the best returns when triggered.

Categories
DeFi Platform
Overview
Idle allows you to automatically allocate your idle funds through multiple protocols to earn the best available returns. Interest rates across protocols are constantly monitored and funds are balanced automatically for the best returns when triggered.

Categories
DeFi Platform
Overview
dYdX is a decentralized trading platform for margin trading, lending, and borrowing. dYdX runs on smart contracts on the Ethereum blockchain, and allows users to trade with no intermediaries.

Categories
DeFi Platform
Overview
Aave (fun fact: the name is taken from the Finnish word for "ghost") is an open source, decentralized non-custodial money market protocol on Ethereum. Users can participate as depositors (provide liquidity to earn passive income), or as borrowers to borrow in an overcollateralized (perpetually) or undercollateralized (one-block liquidity flash loan) fashion.

Categories
DeFi Platform
Overview
Celsius aims to replace the financial system traditionally dominated by big banks and financial institutions that have not acted in the best interest of the community. Earn BTC interest and interest on other cryptocurrency. Get a cash loan using your crypto as collateral. Celsius Network helps you to Unbank yourself..

Categories
CeFi Platform
Overview
Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.

Categories
DeFi Platform
Overview
Fulcrum is built on the bZx base protocol and extends the protocol by allowing both loans and margin positions to be tokenized.

Categories
DeFi Platform
Overview


Categories
Overview
Oasis is the one-stop platform for your Dai needs. Use it to trade tokens, borrow Dai, earn from Dai (Dai Savings Rate) or other tokens - all in one place. Built by smart contracts verified by Maker, Oasis is a decentralized, non-custodial platform where you have full control of your assets.

Categories
DeFi Platform
Noticed any missing data or platforms we missed? Please feel free to contact us at hello@coingecko.com and we'll look into it!

เงินที่ได้จากการใช้ทรัพย์สินอื่นๆ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: ข้อมูลทุกอย่างในที่นี้ถูกรวบรวมไว้ด้วยการดำเนินการอย่างสุดความสามารถจากแหล่งภายนอก และมิได้แสดงแทนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การสนับสนุน หรือคำแนะนำรูปแบบใดๆ จาก CoinGecko เนื่องจาก CoinGecko เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น CoinGecko จึงไม่ให้ผลตอบแทนทุกรูปแบบที่อาจบ่งชี้ได้ว่าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ระบุในที่นี้ในทุกกรณี และจึงให้ข้อมูลทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง "อัตราผลตอบแทนรายปี" ที่ระบุ) ไว้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันด้วยถ้อยคำหรือโดยนัยในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันผลตอบแทนจริงที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอกทุกราย หลักประกันของการเดิมพัน (staking) ทุกประเภท ความถูกต้องหรือการปรับปรุงล่าสุดของข้อมูล

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android