Đồng tiền: 2016
Sàn giao dịch: 149
Giá trị vốn hóa thị trường: 262.580.547.774 $
Lưu lượng 24 giờ: 6.899.791.334 $
Ưu thế của:
BTC 40,0%
ETH 17,9%
BCH 4,92%

Mức giảm giá từ thời điểm cao kỷ lục BETA

ATH: 19.665,39 đồng
-69%
6 tháng từ ATH
ATH: 1.448,18 đồng
-68%
5 tháng từ ATH
ATH: 3,40 đồng
-86%
6 tháng từ ATH
ATH: 3.785,82 đồng
-80%
6 tháng từ ATH
ATH: 22,71 đồng
-64%
khoảng 2 tháng từ ATH
ATH: 360,66 đồng
-77%
6 tháng từ ATH
ATH: 1,18 đồng
-88%
6 tháng từ ATH
ATH: 0,88 đồng
-77%
6 tháng từ ATH
ATH: 0,23 đồng
-81%
6 tháng từ ATH
ATH: 5,25 đồng
-80%
6 tháng từ ATH
ATH: 1,21 đồng
-17%
hơn 3 năm từ ATH
ATH: 198,38 đồng
-83%
5 tháng từ ATH
ATH: 1.493,59 đồng
-84%
6 tháng từ ATH
ATH: 542,33 đồng
-79%
6 tháng từ ATH
ATH: 24,37 đồng
-37%
6 tháng từ ATH
ATH: 44,34 đồng
-67%
5 tháng từ ATH
ATH: 8,46 đồng
-67%
5 tháng từ ATH
ATH: 1,87 đồng
-91%
6 tháng từ ATH
ATH: 5,42 đồng
-28%
4 ngày từ ATH
ATH: 6,07 đồng
-32%
18 ngày từ ATH
ATH: 25,62 đồng
-68%
5 tháng từ ATH
ATH: 100,22 đồng
-91%
6 tháng từ ATH
ATH: 10,92 đồng
-54%
khoảng 2 tháng từ ATH
ATH: 3.191,93 đồng
-95%
hơn 1 năm từ ATH
ATH: 13,16 đồng
-87%
6 tháng từ ATH
ATH: 34,92 đồng
-84%
6 tháng từ ATH
ATH: 129,37 đồng
-44%
5 tháng từ ATH
ATH: 0,15 đồng
-98%
khoảng 2 tháng từ ATH
ATH: 0,23 đồng
-70%
khoảng 1 tháng từ ATH
ATH: 0,01 đồng
-56%
khoảng 1 tháng từ ATH
ATH: 5,69 đồng
-65%
khoảng 2 tháng từ ATH
ATH: 456,25 đồng
-94%
6 tháng từ ATH
ATH: 8,74 đồng
-37%
5 ngày từ ATH
ATH: 2,50 đồng
-71%
5 tháng từ ATH
ATH: 1,16 đồng
-65%
2 tháng từ ATH
ATH: 0,09 đồng
-88%
6 tháng từ ATH
ATH: 0,26 đồng
-91%
6 tháng từ ATH
ATH: 8,19 đồng
-84%
6 tháng từ ATH
ATH: 0,92 đồng
-86%
6 tháng từ ATH
ATH: 341,85 đồng
-91%
hơn 2 năm từ ATH
ATH: 1.798,70 đồng
-70%
5 tháng từ ATH
ATH: 33,69 đồng
-93%
6 tháng từ ATH
ATH: 0,96 đồng
-72%
6 tháng từ ATH
ATH: 0,02 đồng
-85%
6 tháng từ ATH
ATH: 3,15 đồng
-74%
6 tháng từ ATH
ATH: 16,08 đồng
-82%
6 tháng từ ATH
ATH: 147,18 đồng
-99%
5 tháng từ ATH
ATH: 9,84 đồng
-75%
khoảng 2 tháng từ ATH
ATH: 1,32 đồng
-77%
2 tháng từ ATH
ATH: 2.095,67 đồng
-72%
5 tháng từ ATH
ATH: 57,19 đồng
-79%
2 tháng từ ATH
ATH: 22,77 đồng
-89%
6 tháng từ ATH
ATH: 2,40 đồng
-87%
6 tháng từ ATH
ATH: 20,17 đồng
-88%
6 tháng từ ATH
ATH: 0,14 đồng
-85%
6 tháng từ ATH
ATH: 41,15 đồng
-84%
5 tháng từ ATH
ATH: 632.355,50 đồng
-100%
2 ngày từ ATH
ATH: 13,38 đồng
-66%
5 tháng từ ATH
ATH: 37,13 đồng
-87%
6 tháng từ ATH
ATH: 75,19 đồng
-93%
5 tháng từ ATH
ATH: 596,85 đồng
-83%
4 tháng từ ATH
ATH: 0,13 đồng
-82%
5 tháng từ ATH
ATH: 0,03 đồng
-67%
khoảng 1 tháng từ ATH
ATH: 0,67 đồng
-42%
khoảng 1 tháng từ ATH
ATH: 0,87 đồng
-49%
khoảng 1 tháng từ ATH
ATH: 11,31 đồng
-90%
6 tháng từ ATH
ATH: 0,01 đồng
-91%
6 tháng từ ATH
ATH: 11,54 đồng
-86%
6 tháng từ ATH
ATH: 9,79 đồng
-63%
5 tháng từ ATH
ATH: 10,72 đồng
-71%
6 tháng từ ATH
ATH: 10,61 đồng
-75%
5 tháng từ ATH
ATH: 0,03 đồng
-82%
6 tháng từ ATH
ATH: 10,22 đồng
-86%
6 tháng từ ATH
ATH: 0,54 đồng
-99%
khoảng 1 tháng từ ATH
ATH: 1,17 đồng
-73%
6 tháng từ ATH
ATH: 2,04 đồng
-93%
5 tháng từ ATH
ATH: 17,48 đồng
-77%
5 tháng từ ATH
ATH: 16,45 đồng
-86%
7 tháng từ ATH
ATH: 0,54 đồng
-68%
2 tháng từ ATH
ATH: 2,14 đồng
-96%
5 tháng từ ATH
ATH: 2,60 đồng
-80%
6 tháng từ ATH
ATH: 0,36 đồng
-64%
khoảng 2 tháng từ ATH
ATH: 0,19 đồng
-87%
6 tháng từ ATH
ATH: 1,77 đồng
-36%
14 ngày từ ATH
ATH: 91,94 đồng
-87%
5 tháng từ ATH
ATH: 3,82 đồng
-90%
2 tháng từ ATH
ATH: 8,19 đồng
-81%
6 tháng từ ATH
ATH: 1,28 đồng
-55%
5 ngày từ ATH
ATH: 13,56 đồng
-85%
6 tháng từ ATH
ATH: 5,80 đồng
-86%
6 tháng từ ATH
ATH: 465,93 đồng
-89%
6 tháng từ ATH
ATH: 11,21 đồng
-78%
2 tháng từ ATH
ATH: 89,14 đồng
-78%
4 tháng từ ATH
ATH: 9,76 đồng
-64%
khoảng 1 tháng từ ATH
ATH: 1,03 đồng
-81%
5 tháng từ ATH
ATH: 0,59 đồng
-75%
6 tháng từ ATH
ATH: 0,47 đồng
-30%
15 ngày từ ATH
ATH: 0,27 đồng
-65%
6 tháng từ ATH
ATH: 1,86 đồng
-95%
6 tháng từ ATH
ATH: 12,47 đồng
-90%
6 tháng từ ATH