Tìm kiếm
Đồng tiền: 3601
Sàn giao dịch: 259
Giá trị vốn hóa thị trường: 105.596.194.205 $ -4,3%
Lưu lượng 24 giờ: 10.466.504.034 $
Ưu thế:
BTC 54,3%
XRP 11,5%
ETH 8,40%

Mức giảm giá từ thời điểm cao kỷ lục BETA

ATH: $19.665,39
-83,22%
Dec 16, 2017 (12 tháng)
ATH: $3,40
-91,24%
Jan 07, 2018 (11 tháng)
ATH: $1.448,18
-94,10%
Jan 13, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,88
-87,86%
Jan 03, 2018 (11 tháng)
ATH: $1,32
-25,85%
Jul 24, 2018 (5 tháng)
ATH: $22,71
-91,82%
Apr 29, 2018 (8 tháng)
ATH: $3.785,82
-97,59%
Dec 20, 2017 (12 tháng)
ATH: $246,53
-66,61%
Nov 14, 2018 (29 ngày)
ATH: $360,66
-93,59%
Dec 18, 2017 (12 tháng)
ATH: $1,18
-97,53%
Jan 04, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,23
-94,38%
Jan 05, 2018 (11 tháng)
ATH: $542,33
-92,49%
Jan 09, 2018 (11 tháng)
ATH: $24,37
-81,08%
Jan 06, 2018 (11 tháng)
ATH: $5,25
-95,87%
Dec 19, 2017 (12 tháng)
ATH: $1,87
-96,46%
Jan 07, 2018 (11 tháng)
ATH: $1.493,59
-95,94%
Dec 20, 2017 (12 tháng)
ATH: $44,34
-91,32%
Jan 14, 2018 (11 tháng)
ATH: $198,38
-97,14%
Jan 15, 2018 (11 tháng)
ATH: $10,74
-96,40%
Dec 17, 2017 (12 tháng)
ATH: $10,92
-95,40%
May 03, 2018 (7 tháng)
ATH: $3.191,93
-98,39%
Oct 29, 2016 (khoảng 2 năm)
ATH: $1.798,70
-81,01%
Jan 20, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,02
-88,41%
Jan 07, 2018 (11 tháng)
ATH: $1,62
-37,51%
Aug 26, 2018 (4 tháng)
ATH: $16,08
-86,84%
Dec 21, 2017 (12 tháng)
ATH: $1,14
-11,59%
Oct 15, 2018 (khoảng 2 tháng)
ATH: $5,42
-87,90%
Jun 19, 2018 (6 tháng)
ATH: $456,25
-97,55%
Dec 20, 2017 (12 tháng)
ATH: $8,46
-99,96%
Jan 20, 2018 (11 tháng)
ATH: $25,62
-95,23%
Jan 13, 2018 (11 tháng)
ATH: $2,50
-88,36%
Jan 13, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,96
-86,27%
Jan 09, 2018 (11 tháng)
ATH: $1,13
-11,01%
Oct 15, 2018 (khoảng 2 tháng)
ATH: $34,92
-96,78%
Jan 07, 2018 (11 tháng)
ATH: $100,22
-98,25%
Jan 06, 2018 (11 tháng)
ATH: $129,37
-88,96%
Jan 13, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,78
-85,14%
Jul 03, 2018 (5 tháng)
ATH: $0,23
-94,24%
May 10, 2018 (7 tháng)
ATH: $33,69
-97,64%
Jan 02, 2018 (12 tháng)
ATH: $147,18
-99,53%
Jan 13, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,15
-99,63%
May 08, 2018 (7 tháng)
ATH: $0,92
-96,12%
Jan 03, 2018 (11 tháng)
ATH: $13,16
-98,52%
Jan 09, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,14
-94,14%
Jan 06, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,09
-97,55%
Jan 06, 2018 (11 tháng)
ATH: $5,69
-93,44%
Apr 29, 2018 (8 tháng)
ATH: $0,26
-97,90%
Dec 24, 2017 (12 tháng)
ATH: $0,01
-96,59%
May 14, 2018 (7 tháng)
ATH: $0,00
-79,14%
Jun 05, 2018 (6 tháng)
ATH: $1,45
-85,79%
Jan 08, 2018 (11 tháng)
ATH: $341,85
-98,17%
Feb 10, 2016 (gần 3 năm)
ATH: $79,45
-90,74%
Jan 08, 2018 (11 tháng)
ATH: $2,56
-92,69%
Jan 13, 2018 (11 tháng)
ATH: $8,19
-97,18%
Jan 03, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,34
-88,16%
Jun 05, 2018 (6 tháng)
ATH: $11,54
-95,19%
Dec 22, 2017 (12 tháng)
ATH: $0,27
-81,57%
Jan 09, 2018 (11 tháng)
ATH: $1,32
-95,32%
Apr 13, 2018 (8 tháng)
ATH: $1,17
-88,91%
Jan 07, 2018 (11 tháng)
ATH: $22,77
-97,40%
Jan 08, 2018 (11 tháng)
ATH: $1,09
-7,43%
Jan 04, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,21
-96,95%
Jan 06, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,13
-97,07%
Jan 24, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,68
-97,93%
Jan 03, 2018 (11 tháng)
ATH: $57,19
-95,91%
Apr 23, 2018 (8 tháng)
ATH: $2,04
-97,66%
Jan 13, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,01
-70,18%
Jun 04, 2018 (6 tháng)
ATH: $0,06
-77,68%
Jul 18, 2018 (5 tháng)
ATH: $0,55
-65,90%
Aug 06, 2018 (4 tháng)
ATH: $5,22
-92,67%
Aug 13, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $20,17
-97,63%
Jan 10, 2018 (11 tháng)
ATH: $6,07
-82,52%
Jun 06, 2018 (6 tháng)
ATH: $2,77
-98,39%
Jan 09, 2018 (11 tháng)
ATH: $10,22
-97,01%
Jan 10, 2018 (11 tháng)
ATH: $2,14
-98,99%
Jan 13, 2018 (11 tháng)
ATH: $75,19
-98,52%
Jan 28, 2018 (11 tháng)
ATH: $1,59
-91,81%
Feb 20, 2018 (10 tháng)
ATH: $2,20
-96,91%
May 08, 2018 (7 tháng)
ATH: $0,01
-98,25%
Jan 07, 2018 (11 tháng)
ATH: $5,56
-89,49%
Jan 04, 2018 (11 tháng)
ATH: $1,89
-77,15%
Jan 08, 2018 (11 tháng)
ATH: $9,84
-96,87%
May 04, 2018 (7 tháng)
ATH: $3,82
-98,24%
Apr 12, 2018 (8 tháng)
ATH: $37,13
-98,06%
Dec 20, 2017 (12 tháng)
ATH: $2,60
-95,98%
Jan 09, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,07
-82,80%
Mar 27, 2018 (9 tháng)
ATH: $0,00
-97,41%
Jan 07, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,03
-96,55%
Jan 06, 2018 (11 tháng)
ATH: $13,56
-96,13%
Jan 10, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,30
-85,49%
Jan 26, 2018 (11 tháng)
ATH: $10,61
-95,38%
Jan 13, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,05
-69,66%
Nov 08, 2018 (khoảng 1 tháng)
ATH: $11,31
-98,95%
Jan 09, 2018 (11 tháng)
ATH: $10,72
-95,46%
Jan 09, 2018 (11 tháng)
ATH: $139,77
-96,72%
Dec 26, 2017 (12 tháng)
ATH: $22,02
-91,72%
Aug 28, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $3,85
-97,41%
Feb 18, 2018 (10 tháng)
ATH: $2.095,67
-97,00%
Jan 20, 2018 (11 tháng)
ATH: $1,28
-88,31%
Jun 19, 2018 (6 tháng)
ATH: $1,89
-96,59%
Jan 07, 2018 (11 tháng)