Tìm kiếm
Đồng tiền: 4028
Sàn giao dịch: 289
Giá trị vốn hóa thị trường: 120.986.513.903 $ 0,70%
Lưu lượng 24 giờ: 13.807.271.212 $
Ưu thế:
BTC 52,6%
ETH 10,7%
XRP 10,2%

Mức giảm giá từ thời điểm cao kỷ lục BETA

ATH: $19.665,39
-81,58%
Dec 16, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $1.448,18
-91,52%
Jan 13, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $3,40
-91,16%
Jan 07, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $22,71
-87,68%
Apr 29, 2018 (10 tháng)
ATH: $360,66
-88,00%
Dec 18, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $3.785,82
-96,79%
Dec 20, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $1,32
-24,41%
Jul 24, 2018 (7 tháng)
ATH: $0,23
-89,86%
Jan 05, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,88
-91,09%
Jan 03, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $24,37
-62,80%
Jan 06, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $1,18
-96,52%
Jan 04, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $246,53
-74,79%
Nov 14, 2018 (3 tháng)
ATH: $542,33
-91,44%
Jan 09, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $5,25
-94,77%
Dec 19, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $1.493,59
-94,80%
Dec 20, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $198,38
-95,97%
Jan 15, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $44,34
-90,81%
Jan 14, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $10,92
-94,13%
May 03, 2018 (10 tháng)
ATH: $1,87
-97,77%
Jan 07, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $1.798,70
-71,85%
Jan 20, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $10,74
-95,95%
Dec 17, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $3.191,93
-98,41%
Oct 29, 2016 (hơn 2 năm)
ATH: $16,08
-83,75%
Dec 21, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $1,14
-11,39%
Oct 15, 2018 (4 tháng)
ATH: $0,00
-35,73%
Jun 05, 2018 (9 tháng)
ATH: $0,02
-89,01%
Jan 07, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $8,46
-99,95%
Jan 20, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $1,62
-37,95%
Aug 26, 2018 (6 tháng)
ATH: $5,42
-87,95%
Jun 19, 2018 (8 tháng)
ATH: $456,25
-97,75%
Dec 20, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $25,62
-95,29%
Jan 13, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,23
-92,51%
May 10, 2018 (9 tháng)
ATH: $0,96
-86,39%
Jan 09, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $1,45
-69,73%
Jan 08, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $100,22
-98,06%
Jan 06, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $129,37
-87,06%
Jan 13, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $34,92
-96,64%
Jan 07, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $341,85
-96,07%
Feb 10, 2016 (khoảng 3 năm)
ATH: $147,18
-99,51%
Jan 13, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $2,50
-90,77%
Jan 13, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,78
-84,09%
Jul 03, 2018 (8 tháng)
ATH: $1,13
-10,95%
Oct 15, 2018 (4 tháng)
ATH: $0,15
-99,57%
May 08, 2018 (9 tháng)
ATH: $33,69
-97,52%
Jan 02, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,01
-95,32%
May 14, 2018 (9 tháng)
ATH: $0,92
-95,56%
Jan 03, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $13,16
-98,31%
Jan 09, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,14
-93,36%
Jan 06, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $8,19
-96,08%
Jan 03, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,26
-97,73%
Dec 24, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $5,69
-92,79%
Apr 29, 2018 (10 tháng)
ATH: $0,13
-94,78%
Jan 24, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,09
-97,54%
Jan 06, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $11,54
-93,36%
Dec 22, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $22,77
-96,34%
Jan 08, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $1,09
-8,20%
Jan 04, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $10,22
-95,29%
Jan 10, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,68
-97,20%
Jan 03, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,30
-70,70%
Jan 26, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,21
-96,79%
Jan 06, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $1,32
-95,26%
Apr 13, 2018 (10 tháng)
ATH: $79,45
-92,43%
Jan 08, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $2.095,67
-94,30%
Jan 20, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $2,04
-97,30%
Jan 13, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $1,17
-90,08%
Jan 07, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,55
-60,13%
Aug 06, 2018 (6 tháng)
ATH: $37,13
-97,04%
Dec 20, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,34
-91,02%
Jun 05, 2018 (9 tháng)
ATH: $0,27
-86,26%
Jan 09, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $75,19
-98,35%
Jan 28, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $6,07
-81,90%
Jun 06, 2018 (9 tháng)
ATH: $2,40
-97,73%
Jan 09, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $13,56
-94,81%
Jan 10, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $2,60
-95,15%
Jan 09, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $22,02
-88,09%
Aug 28, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $3,85
-96,26%
Feb 18, 2018 (12 tháng)
ATH: $1,59
-94,39%
Feb 20, 2018 (12 tháng)
ATH: $5,88
-34,71%
Feb 08, 2019 (9 ngày)
ATH: $2,82
-89,69%
Jan 09, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $465,93
-96,31%
Jan 09, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $1,89
-95,41%
Jan 07, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $91,94
-97,27%
Jan 15, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $10,61
-94,52%
Jan 13, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $139,77
-96,34%
Dec 26, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $2,77
-98,71%
Jan 09, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $16,45
-96,81%
Dec 06, 2017 (khoảng 1 năm)
ATH: $20,17
-98,15%
Jan 10, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $2,20
-97,17%
May 08, 2018 (9 tháng)
ATH: $0,03
-96,21%
Jan 06, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $10,72
-95,22%
Jan 09, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $11,31
-98,97%
Jan 09, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $5,56
-90,54%
Jan 04, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $596,85
-97,46%
Mar 01, 2018 (12 tháng)
ATH: $0,07
-85,86%
Mar 27, 2018 (11 tháng)
ATH: $9,84
-97,13%
May 04, 2018 (10 tháng)
ATH: $5,22
-95,32%
Aug 13, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $89,14
-97,81%
Feb 24, 2018 (12 tháng)
ATH: $7,94
-94,26%
Jan 06, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,95
-95,43%
Jan 28, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $65,14
-93,02%
Dec 31, 2017 (khoảng 1 năm)