New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
BITS
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
1.924.635 $
24h Thấp / 24h Cao
0,08342 $ / 0,10818 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
3.675 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng27%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản1%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển34%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng21%
Giá trị vốn hóa thị trường 1.924.635 $
24h Thấp / 24h Cao 0,08342 $ / 0,10818 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 3.675 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng27%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản1%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển34%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng21%
BITS
Exchange
USD

Bitstar (Overview)

Thông tin liên quan

Ngày gốc -
Thuật toán Băm

Proof of Stake

Tỉ lệ thuật toán băm
Thời gian block

0.5 Phút

Chuỗi khối/ Nguồn cung

http://explorer.bitstarcoin.com/

Sẵn có/ Tổng nguồn cung

20 Triệu / 50 Triệu