New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
XCPO
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
3.457.720 $
24h Thấp / 24h Cao
0,21224 $ / 0,26582 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
27.939 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng21%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản13%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển10%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng6,4%
Giá trị vốn hóa thị trường 3.457.720 $
24h Thấp / 24h Cao 0,21224 $ / 0,26582 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 27.939 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng21%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản13%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển10%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng6,4%
XCPO
Exchange
USD

Copico (Overview)

Thông tin liên quan

Copico is a POS/Masternode coin which is privacy focused crypto currency with lightening fast secured transactions. Our platform aimed at acquiring, adopting and accomplishing discontinued altcoins to create a healthy ecosystem

Ngày gốc October 11, 2017 (3 tháng)
Thuật toán Băm

-

Tỉ lệ thuật toán băm
Thời gian block

Chuỗi khối/ Nguồn cung

http://explorer.copico.io:3001/

Sẵn có/ Tổng nguồn cung

20 Triệu / 100 Triệu