Learn about the current market dynamics. Download the exclusive Q3 2017 Cryptocurrency Report
OK
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
$32,728,220
24h Low / 24h High
$0.39360 / $0.47421
24h Trading Volume
$6,294,945
Hoạt động giao dịch chính
Tổng53%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản55%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển56%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng45%
Giá trị vốn hóa thị trường $32,728,220
24h Low / 24h High $0.39360 / $0.47421
24h Trading Volume $6,294,945
Hoạt động giao dịch chính
Tổng53%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản55%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển56%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng45%
OK
Exchange
USD

OKCash (Overview)

Thông tin liên quan

OKCash was initially launched in November 2014 with the name Positive Innovation for Multi Payment Cash solutions. It was later rebranded to OKCash. OKCash aims to be the social cryptocurrency.

OKCash is also developing positive relationship with other cryptocurrencies by helping release a custom wallet for Gaia based on the previous OKCash design. OKCash is now in its PoS period.

Ngày gốc November 24, 2014 (almost 3 years)
Thuật toán Băm

Scrypt

Tỉ lệ thuật toán băm
Thời gian block

Trang chủ

http://www.okcash.co/

Sẵn có/ Tổng nguồn cung

73.2 Million / 105 Million