New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
OK
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
31.566.759 $
24h Thấp / 24h Cao
0,37773 $ / 0,61533 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
1.881.030 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng48%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản41%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển53%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng42%
Giá trị vốn hóa thị trường 31.566.759 $
24h Thấp / 24h Cao 0,37773 $ / 0,61533 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 1.881.030 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng48%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản41%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển53%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng42%
OK
Exchange
USD

OKCash (Overview)

Thông tin liên quan

OKCash was initially launched in November 2014 with the name Positive Innovation for Multi Payment Cash solutions. It was later rebranded to OKCash. OKCash aims to be the social cryptocurrency.

OKCash is also developing positive relationship with other cryptocurrencies by helping release a custom wallet for Gaia based on the previous OKCash design. OKCash is now in its PoS period.

Ngày gốc November 24, 2014 (khoảng 3 năm)
Thuật toán Băm

Scrypt

Tỉ lệ thuật toán băm
Thời gian block

Trang chủ

http://www.okcash.co/

Chuỗi khối/ Nguồn cung

https://chainz.cryptoid.info/ok/

Sẵn có/ Tổng nguồn cung

70 Triệu / 100 Triệu