New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report
STORJ
Exchange
USD
Giá trị vốn hóa thị trường
241.856.120 $
24h Thấp / 24h Cao
1,40462 $ / 2,03563 $
Khối lượng giao dịch trong 24h
27.573.367 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng58%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản54%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển71%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng45%
Giá trị vốn hóa thị trường 241.856.120 $
24h Thấp / 24h Cao 1,40462 $ / 2,03563 $
Khối lượng giao dịch trong 24h 27.573.367 $
Hoạt động giao dịch chính
Tổng58%
Hoạt động xử lý đối với code nguồn
Thanh khoản54%
Hoạt độn liên quan đến kho code nguồn
Nhà phát triển71%
Phương tiện truyền thông & Các cuộc thảo luận
Cộng đồng45%
STORJ
Exchange
USD

Storj (Overview)

Thông tin liên quan

Storj is an open source project that aims to offer a completely decentralized, secure, and efficient cloud storage service, that also serves as a peer-to-peer payment system like Bitcoin.

Ngày gốc June 19, 2017 (7 tháng)
Thuật toán Băm

-

Tỉ lệ thuật toán băm
Thời gian block

Trang chủ

https://storj.io/

Chuỗi khối/ Nguồn cung

https://etherscan.io/token/Storj

Thảo luận/ Diễn đàn

https://community.storj.io/home

Sẵn có/ Tổng nguồn cung

100 Triệu / 400 Triệu