🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎

Chỉ số tiền mã hóa BETA

CRypto IndeX

412992,70
Wednesday, May 05, 2021

Coinbase Index

3180,27
Wednesday, May 27, 2020

Maha – CoinGecko Digital Asset Index (MAGIX)

60708,00
Thursday, May 06, 2021