🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
JustSwap exchange

JustSwap

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
43
Tiền ảo
211
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Tether (USDT)
25.025.606.840 $
USDT/TRX tr7nhqjekqxgtci8q8zy4pl8otszgjlj6t
1 $
33,6041920970569335 TRX
- - -
8.125.475 $
8073001,933 TR7NH
48,55% khoảng 1 giờ trước -
2 Sun Token (SUN)
0 $
SUN/TRX tkkeibotkxxkjpbmvfbv4a8ov5rafrdmf9
10 $
346,8663637251819945 TRX
- - -
4.022.010 $
387856,234 TKKEI
24,07% Gần đây -
3 JUST (JST)
42.798.892 $
JST/TRX tcfll5dx5zjdknwuesxxi1vpwjlvmwzzy9
0 $
1,0095295835801845 TRX
- - -
3.213.205 $
106465585,369 TCFLL
19,23% Gần đây -
4 JUST Stablecoin (USDJ)
0 $
USDJ/TRX tmwfhyxljarupew6421aqxl4zezprfgkgt
1 $
33,5745209482433022 TRX
- - -
767.268 $
763681,206 TMWFH
4,59% Gần đây -
5 Pearl Finance (PEARL)
0 $
PEARL/TRX tgbu32vegps4kdmjrmn5zzjguyhqiaweoq
236 $
7885,7811481117800761 TRX
- - -
304.429 $
1291,311 TGBU3
1,82% Gần đây -
6 WINk (WIN)
72.833.184 $
WIN/TRX tla2f6vpqdgre67v1736s7bj8ray5wyju7
0 $
0,0031710100792832 TRX
- - -
268.236 $
2824226764,133 TLA2F
1,60% khoảng 1 giờ trước -
7 Klever (KLV)
0 $
KLV/TRX tvj7rnvhy6thbm7bwdse9g6gxwkhjhdnzs
0 $
0,1575147973215507 TRX
- - -
11.111 $
2359768,806 TVJ7R
0,07% Gần đây -
8 Dejave (DJV)
0 $
DJV/TRX tqdrp2vcrc3s9x1zx2cgloaupp44iqvaw8
1.886 $
63096,2736963216280305 TRX
- - -
5.919 $
3,138 TQDRP
0,04% Gần đây -
9 Oikos (OKS)
0 $
OKS/TRX twvvcrqrmpyai9dasvtxrqns7frwvdezmn
0 $
0,3851310973053005 TRX
- - -
2.740 $
237521,265 TWVVC
0,02% khoảng 1 giờ trước -
10 Bankroll Network (BNKR)
5.130.217 $
BNKR/TRX tno59khpq46fgf4sd7xswyfnfyfbc8cqnk
0 $
8,4786601956684829 TRX
- - -
400 $
1577,226 TNO59
0,00% Gần đây -
11 888tron (888)
0 $
888/TRX tlvdjcvkjdi3quhgfbjc6setj3uacmtqu3
0 $
7,5245925817675446 TRX
- - -
329 $
1463,284 TLVDJ
0,00% Gần đây -
12 Genesis Network (GENX)
65.137 $
GENX/TRX ty7pg4abfjrcnahmjjc2xaaargeu753lxg
0 $
0,003009547727408 TRX
- - -
59 $
652889,864 TY7PG
0,00% khoảng 2 giờ trước -
13 TRON ATM (TATM)
0 $
TATM/TRX tx8edsezq99tvbbz8sxxxabmtneyv3vmjw
0 $
0,0000641635247543 TRX
- - -
25 $
13280133,369 TX8ED
0,00% Gần đây -
14 ETF Dao (TFD)
0 $
TFD/TRX tptufusp2yeswazirfdkguxydmjc2xgdgo
0 $
0,2762857781477682 TRX
- - -
22 $
2614,347 TPTUF
0,00% khoảng 2 giờ trước -
15 HORA Token (HORA)
0 $
HORA/TRX tnjt5fshpvj4ypsluu4thubbg58g2bzolk
0 $
0,0008270697637735 TRX
- - -
9 $
348747,920 TNJT5
0,00% khoảng 2 giờ trước -
16 Africa Trading Chain (ATT)
0 $
ATT/TRX tvwxxvyyaws21pt1b7xzxbzcmbqzluenoe
0 $
0,0000440201005961 TRX
- - -
1 $
646545,259 TVWXX
0,00% khoảng 1 giờ trước -
17 ChainZ Arena (SOUL)
0 $
SOUL/TRX thxm85dwycstnpq8h1jdpth2vutcwtxybb
0 $
1,4102518436677296 TRX
- - -
0 $
7,203 THXM8
0,00% Gần đây -
18 Vena Network (VENA)
0 $
VENA/TRX tul5yxrkeswvcelz3bsu5injcqmnxkwayh
0 $
0,0132433336678203 TRX
- - -
0 $
220,000 TUL5Y
0,00% khoảng 2 giờ trước -
19 DeFinition Network (DZI)
0 $
DZI/TRX tli2o9xadmaonbjvzoj1khbkne6nh1saz3
1 $
29,9372433297357634 TRX
- - -
977 $
1140,000 TLI2O
- 4 ngày trước -
20 tBridge Token (TAI)
0 $
TAI/TRX trws7apsndrgzmbfhb2hvc4rhqfubuyz8p
0 $
15,4365093335906439 TRX
- - -
948 $
2066,477 TRWS7
- khoảng 3 giờ trước -
21 Salmon (SLM)
0 $
SLM/TRX txyrq6xe49djhbgbyrh4pzzq9qdxnkwuqa
0 $
2,6020625943609991 TRX
- - -
629 $
7935,951 TXYRQ
- khoảng 10 giờ trước -
22 AlphaLink (ANK)
0 $
ANK/TRX tcsxtt938mi536b4pmwelk4y4ejujzl574
0 $
0,3356343837836737 TRX
- - -
57 $
5599,523 TCSXT
- khoảng 10 giờ trước -
23 Durain Finance (DUN)
0 $
DUN/TRX tr6sv92zouz1nrb82sek4h4avf5ae3m69w
0 $
3,0364156498026929 TRX
- - -
51 $
560,608 TR6SV
- 1 ngày trước -
24 JustBet (WINR)
0 $
WINR/TRX tkeuuexkeh9fbdnzhzeyi6k7rznx7zqpuk
0 $
0,0085452939090677 TRX
- - -
33 $
129621,934 TKEUU
- khoảng 5 giờ trước -
25 Score Milk (MILK)
0 $
MILK/TRX tyaaqxsmub4vsqzfczkdk6nzqp9n9mcik2
0 $
3,343405378605904 TRX
- - -
22 $
211,000 TYAAQ
- khoảng 15 giờ trước -
26 UniFi Protocol (UP)
0 $
UP/TRX tj93jqzibdb3srihyb5nnwjgkppacfr7ty
1 $
35,0327523484470755 TRX
- - -
17 $
16,108 TJ93J
- khoảng 3 giờ trước -
27 Thisoption (TONS)
0 $
TONS/TRX thglniqrhdg5zepsrdtdu9qwy8fjd9nlyt
1 $
20,8463367496041524 TRX
- - -
13 $
20,000 THGLN
- khoảng 18 giờ trước -
28 Proof Of Liquidity (POL)
0 $
POL/TRX twcddx1q6qeobrji9qehtznd4vcxxuvler
0 $
1,3004206397175674 TRX
- - -
8 $
202,638 TWCDD
- khoảng 18 giờ trước -
29 BitGuild PLAT (PLAT)
0 $
PLAT/TRX tg37muxruah1e8dwsrrmoq79bnzn1yhztb
0 $
0,0146242278713381 TRX
- - -
5 $
10000,000 TG37M
- khoảng 14 giờ trước -
30 IG Gold (IGG)
0 $
IGG/TRX tvq6jyv5yttrskcd8arc1a4kei4v45ixln
0 $
0,0077682104732739 TRX
- - -
2 $
8944,119 TVQ6J
- khoảng 9 giờ trước -
31 Dragon Ball (DRAGON)
0 $
DRAGON/TRX tylptevanesovwekkzbdfnfuikdarnkpmb
0 $
0,1465418405438076 TRX
- - -
1 $
136,655 TYLPT
- 6 ngày trước -
32 PLAY Token (PLAY)
0 $
PLAY/TRX tybszw3pqbwohc4ddyzfdjmd1hwenn6fkb
0 $
0,0002173686271237 TRX
- - -
0 $
70410,781 TYBSZ
- khoảng 8 giờ trước -
33 TOPIA (TOPIA)
0 $
TOPIA/TRX tgpp9gpsjyq2yo4wrwsjvqywqzlkrnsze8
0 $
0,4526962055440239 TRX
- - -
0 $
26,139 TGPP9
- khoảng 13 giờ trước -
34 DLIKE (DLIKE)
0 $
DLIKE/TRX tmw4er1zvmm6z4qne4fqu6xzt4g43hapwb
0 $
0,0594744115691008 TRX
- - -
0 $
168,359 TMW4E
- khoảng 4 giờ trước -
35 451PCBcom (PCB)
0 $
PCB/TRX tmbshxbbetm9upu4xjpuejr1o8pvm5nmdd
3 $
95,0101513446261198 TRX
- - -
0 $
0,105 TMBSH
- khoảng 11 giờ trước -
36 Helgro (HGRO)
0 $
HGRO/TRX ttvvc9jv5afddhugecmcqg6qftmnnfqivm
0 $
0,002870490174494 TRX
- - -
0 $
3081,405 TTVVC
- 3 ngày trước -
37 TronSecureHybrid (TSCHYBRID)
0 $
TSCHYBRID/TRX tj9qtppezqbw4266ogp9m62axgqpcu3zzk
0 $
0,3474535300316122 TRX
- - -
0 $
20,000 TJ9QT
- 1 ngày trước -
38 TronWeeklyJournal (TWJ)
0 $
TWJ/TRX tnq5pbsssk5xfmsyu4aox4xkgtdpdoediy
0 $
0,0008404302806753 TRX
- - -
0 $
7659,877 TNQ5P
- khoảng 22 giờ trước -
39 ASLA (ASLA)
0 $
ASLA/TRX tdfoofwos8tmgf84sw628duvmi3dmjku4m
0 $
0,2988865953780383 TRX
- - -
0 $
4,057 TDFOO
- khoảng 22 giờ trước -
40 TRONdice (DICE)
0 $
DICE/TRX thvzvkplhkljhefykiyqj6j8g8nggfg7ur
0 $
0,0000267948170797 TRX
- - -
0 $
9204,915 THVZV
- 1 ngày trước -
41 UP Token (UP)
0 $
UP/TRX tzgqjy1qbzuxjmmgdgozveg4md1ef6sdwu
0 $
0,0004570784412655 TRX
- - -
0 $
1,000 TZGQJ
- 3 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 TRON GO (GO)
0 $
GO/TRX tzhtvehxleovq5uuqly3tdx4uuw6emhvnf
0 $
0,0000537080919952 TRX
- - -
5 $
2805943,833 TZHTV
0,00% Gần đây -
2 INRToken (INRT)
0 $
INRT/TRX tvnrbepamkzzfm1jsbvdsmcxcwjvhzxgg5
0 $
0,0241540834676506 TRX
- - -
0 $
328,260 TVNRB
- 6 ngày trước -

JustSwap là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Có 43 đồng tiền ảo và 211 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của JustSwap trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 514 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch JustSwap là TR7NHQJEKQXGTCI8Q8ZY4PL8OTSZGJLJ6T/TRX. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch JustSwap tại https://www.justswap.io.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
115.954
Xếp hạng Alexa
#38939
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 59th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Team

Team is public -
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android