Tiền ảo: 4628
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 245.108.336.113 $ 3,4%
Lưu lượng 24 giờ: 64.720.097.536 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,7%
XRP 6,85%
basic attention token  (BAT)
Basic Attention Token (BAT)
$0,371505 -3,4%
0,00149630 ETH -3,8%
4.529 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$465.616.385
KL giao dịch trong 24 giờ
$63.527.275
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,371026 / $0,391195
Nguồn cung khả dụng
1.253.998.400 / 1.500.000.000
BAT
USD

Sàn giao dịch Basic Attention Token

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00004649 BTC
0.19% 81.718 $ 60.474 $
8.372.582 $
22651980,790 BAT
13,11% Gần đây
2
0 $
0,367167 USDC
0.33% 144.188 $ 242.667 $
1.777.364 $
4824387,000 BAT
2,80% Gần đây
3
0 $
0,3688 USDT
0.16% 64.151 $ 64.670 $
3.402.546 $
9217928,879 BAT
5,33% Gần đây
4
0 $
0,000046627 BTC
0.11% 154.812 $ 81.351 $
76.455 $
207574,500 BAT
0,12% Gần đây
5
0 $
439 KRW
0.45% 61.708 $ 80.520 $
1.323.996 $
3597384,726 BAT
2,09% Gần đây
6
0 $
0,365946 USD
0.57% 137.147 $ 76.380 $
15.837 $
43277,900 BAT
0,02% Gần đây
7
0 $
0,00004643 BTC
0.41% 82.519 $ 96.773 $
490.463 $
1335963,972 BAT
0,77% Gần đây
8
XT XT
0 $
0,00004636 BTC
0.11% 40.547 $ 62.818 $
568.542 $
1550980,600 BAT
0,90% Gần đây
9
0 $
0,00147506 ETH
0.65% 68.396 $ 75.640 $
745 $
2033,700 BAT
0,00% Gần đây
10
0 $
447 KRW
0.22% 28.261 $ 78.958 $
386.337 $
1030915,294 BAT
0,61% Gần đây
11
0 $
0,00004643 BTC
0.47% 76.960 $ 18.644 $
490.463 $
1335963,972 BAT
0,77% Gần đây
12
0 $
0,01293 BNB
0.31% 68.825 $ 6.686 $
679.802 $
1866224,046 BAT
1,07% khoảng 2 giờ trước
13
0 $
0,3677 USDT
0.08% 9.850 $ 13.702 $
1.345.064 $
3634627,952 BAT
2,10% khoảng 2 giờ trước
14
0 $
0,00148086 ETH
0.37% 20.978 $ 53.871 $
596.439 $
1615923,057 BAT
0,93% Gần đây
15
0 $
0,000046386 BTC
0.15% 6.412 $ 4.849 $
1.228.306 $
3348934,000 BAT
1,93% Gần đây
16
0 $
0,00004673 BTC
0.37% 34.548 $ 48.436 $
215.355 $
582507,492 BAT
0,34% Gần đây
17
0 $
0,00004642 BTC
0.15% 42.128 $ 20.078 $
337.283 $
918024,000 BAT
0,53% Gần đây
18
0 $
0,3666 USDT
0.19% 50.697 $ 27.599 $
6.101 $
16558,080 BAT
0,01% Gần đây
19
XT XT
0 $
0,3666 USDT
0.11% 25.022 $ 27.254 $
340.574 $
927494,600 BAT
0,54% Gần đây
20
0 $
0,0000464 BTC
0.15% 28.955 $ 29.474 $
211.018 $
575484,464 BAT
0,33% Gần đây
21
XT XT
0 $
2,5815 SXC
0.18% 15.513 $ 34.843 $
208.908 $
568249,600 BAT
0,33% Gần đây
22
0 $
0,3677024 USDT
0.62% 13.402 $ 20.174 $
95.155 $
258407,034 BAT
0,15% Gần đây
23
0 $
0,367 USD
0.49% 6.114 $ 10.552 $
270.890 $
738120,137 BAT
0,43% Gần đây
24
0 $
0,00148965 ETH
1.41% 11.665 $ 18.809 $
65.161 $
176518,000 BAT
0,10% Gần đây
25
0 $
0,00148318 ETH
0.37% 25.858 $ 6.055 $
19.670 $
53432,000 BAT
0,03% Gần đây
26
0 $
0,36923 USD
1.12% 14.856 $ 9.424 $
20.683 $
56016,369 BAT
0,03% Gần đây
27
0 $
0,3678 USDC
0.78% 2.981 $ 2.704 $
251.282 $
685245,422 BAT
0,40% Gần đây
28
0 $
0,366 TUSD
0.33% 2.945 $ 4.642 $
213.494 $
588239,506 BAT
0,34% Gần đây
29
0 $
0,00148883 ETH
0.69% 8.612 $ 8.881 $
52.297 $
141840,059 BAT
0,08% Gần đây
30
0 $
0,00148883 ETH
0.68% 8.881 $ 7.822 $
52.297 $
141840,059 BAT
0,08% Gần đây
31
0 $
0,36702823 USDT
1.01% 7.817 $ 6.797 $
51.380 $
139762,401 BAT
0,08% Gần đây
32
0 $
0,36702823 USDT
1.01% 4.685 $ 7.780 $
51.380 $
139762,401 BAT
0,08% Gần đây
33
0 $
0,3651 USDT
1.3% 4.320 $ 8.223 $
48.085 $
131488,550 BAT
0,08% Gần đây
34
0 $
0,0014891 WETH
0.82% 11.611 $ 3.587 $
3.531 $
9488,265 BAT
0,01% khoảng 1 giờ trước
35
0 $
0,00148219 ETH
0.69% 1.640 $ 7.854 $
37.316 $
101622,611 BAT
0,06% Gần đây
36
ZB ZB
0 $
2,5796 QC
0.44% 261 $ 2.974 $
116.843 $
318557,900 BAT
0,18% Gần đây
37
0 $
0,00148055 ETH
0.28% 3.786 $ 1.439 $
82.866 $
225807,000 BAT
0,13% Gần đây
38
0 $
0,3677 USDT
2.45% 400 $ 1.160 $
150.518 $
408455,485 BAT
0,24% Gần đây
39
0 $
0,3708 PAX
0.75% 1.236 $ 1.831 $
72.233 $
195411,090 BAT
0,11% Gần đây
40
0 $
0,00148792 ETH
0.49% 2.682 $ 1.576 $
17.234 $
46544,578 BAT
0,03% Gần đây
41
0 $
0,9172 XRP
0.3% 2.740 $ 256 $
7.566 $
20605,550 BAT
0,01% Gần đây
42
0 $
0,9217 XRP
0.43% 132 $ 186 $
34.598 $
94075,800 BAT
0,05% Gần đây
43
0 $
0,000047 BTC
1.07% 1.393 $ 639 $
9.656 $
25815,115 BAT
0,02% Gần đây
44
0 $
0,001502504892079 ETH
0.8% 963 $ 922 $
38 $
101,991 BAT
0,00% khoảng 1 giờ trước
45
0 $
0,3716 USD
1.27% 210 $ 858 $
15.992 $
43036,818 BAT
0,03% Gần đây
46
0 $
0,001487 ETH
1.81% 1.264 $ 786 $
2.568 $
6930,071 BAT
0,00% Gần đây
47
0 $
0,00152 ETH
1.96% 119 $ 177 $
364 $
957,630 BAT
0,00% Gần đây
48
0 $
0,00147949 ETH
1.28% 5.420 $ 542 $
488.309 $
1331936,000 BAT
0,77% Gần đây
49
0 $
0,00147937 ETH
1.9% 1.091 $ 1.305 $
6.192 $
16882,122 BAT
0,01% Gần đây
50
0 $
499,8 KRW
11.16% 1.348 $ 3 $
2.691 $
6417,435 BAT
0,00% khoảng 1 giờ trước
51
ZB ZB
0 $
0,0000467724 BTC
6.29% 835 $ 6.081 $
420 $
1132,800 BAT
0,00% khoảng 1 giờ trước
52
0 $
0,00090914 BCH
10.0% 1.284 $ 804 $
7.440 $
20341,341 BAT
0,01% Gần đây
53
0 $
0,00004651 BTC
17.58% 109 $ 203 $
7.916 $
21533,004 BAT
0,01% Gần đây
54
0 $
0,00005786 BTC
28.73% 22 $ 8 $
235 $
511,031 BAT
0,00% Gần đây
55
0 $
0,0000397 BTC
28.8% 4 $ 22 $
17 $
51,962 BAT
0,00% khoảng 2 giờ trước
56
0 $
0,00004631 BTC
96.76% 12 $ 2 $
390 $
1058,046 BAT
0,00% Gần đây
57
0 $
0,00004674 BTC
5.31% 4 $ 630 $
50.677 $
137123,868 BAT
0,08% Gần đây
58
ZB ZB
0 $
0,3665 USDT
2.45% 3.543 $ 775 $
8.397.322 $
22829670,800 BAT
13,24% Gần đây
59
0 $
0,00004647 BTC
0.45% 180 $ 200 $
718.242 $
1953624,470 BAT
1,13% Gần đây
60
0 $
0,00004636 BTC
100.0% 8.306 $ 0 $
14.187 $
38681,327 BAT
0,02% Gần đây
61
0 $
0,00146755 ETH
95.5% 2 $ 1 $
1.112 $
3052,666 BAT
0,00% Gần đây
62
0 $
0,36788 USD
80.26% 1 $ 0 $
523 $
1421,879 BAT
0,00% khoảng 1 giờ trước
63
0 $
0,00164965 ETH
0.21% 70.485 $ 86.841 $
3.825.012 $
9300470,792 BAT
6,03% khoảng 2 giờ trước
64
0 $
0,00004638 BTC
32.26% 189 $ 131 $
5.684.975 $
15516448,900 BAT
8,96% Gần đây -
65
EXX EXX
0 $
0,00148 ETH
63.67% 3 $ 10 $
373.546 $
1018521,960 BAT
0,59% Gần đây -
66
0 $
0,00004642 BTC
-0.91% 9.899 $ 7.831 $
1.080.180 $
2888165,050 BAT
1,67% khoảng 3 giờ trước -
67
0 $
2,5941 CNZ
0.74% - -
6.893.647 $
18583383,190 BAT
10,86% Gần đây -
68
0 $
0,00004635 BTC
0.11% - -
2.339.063 $
6348036,900 BAT
3,66% Gần đây -
69
0 $
0,00004679 BTC
1.48% - -
1.755.679 $
4747122,000 BAT
2,77% Gần đây -
70
0 $
0,00147943 ETH
0.21% - -
174.112 $
471918,600 BAT
0,27% Gần đây -
71
0 $
0,00148255 ETH
1.16% - -
151.203 $
408726,000 BAT
0,24% Gần đây -
72
0 $
0,00004645 BTC
0.86% - -
101.780 $
276847,837 BAT
0,16% Gần đây -
73
0 $
0,00004691 BTC
2.15% - -
80.845 $
218081,143 BAT
0,13% Gần đây -
74
0 $
7,05 MXN
0.7% - -
39.026 $
105892,835 BAT
0,06% Gần đây -
75
0 $
0,00004408 BTC
3.36% - -
33.576 $
95774,638 BAT
0,05% Gần đây -
76
0 $
0,36471083 USDT
1.01% - -
27.519 $
75330,313 BAT
0,04% Gần đây -
77
0 $
0,00004621 BTC
2.72% - -
27.461 $
75156,211 BAT
0,04% Gần đây -
78
0 $
0,3673 USDT
0.85% - -
19.081 $
51785,860 BAT
0,03% Gần đây -
79
0 $
0,001493 ETH
1.06% - -
11.557 $
31051,718 BAT
0,02% Gần đây -
80
0 $
0,00148704 ETH
0.8% - -
8.649 $
23471,991 BAT
0,01% Gần đây -
81
0 $
8595 VND
1.52% - -
7.224 $
19672,709 BAT
0,01% Gần đây -
82
0 $
1,43 PLN
7.14% - -
7.129 $
19221,362 BAT
0,01% Gần đây -
83
0 $
0,00149848 ETH
2.82% - -
5.104 $
13748,110 BAT
0,01% Gần đây -
84
0 $
5391 IDR
0.78% - -
2.352 $
6319,813 BAT
0,00% Gần đây -
85
0 $
0,00004655 BTC
0.64% - -
1.467 $
3966,321 BAT
0,00% Gần đây -
86
0 $
0,00004675 BTC
1.45% - -
291 $
772,880 BAT
0,00% khoảng 3 giờ trước -
87
0 $
0,00004571 BTC
3.21% - -
195 $
538,229 BAT
0,00% Gần đây -
88
0 $
0,0014858 WETH
1.4% - -
124 $
322,510 BAT
0,00% khoảng 3 giờ trước -
89
0 $
0,3659 USDT
11.36% - -
330.049 $
898220,740 BAT
0,52% Gần đây -
90
0 $
0,5311 AUD
2.5% - -
12.245 $
33353,627 BAT
0,02% Gần đây -
91
0 $
0,00004796 BTC
2.73% - -
11.003 $
29014,311 BAT
0,02% Gần đây -
92
0 $
0,328262 EUR
6.27% - -
2.359 $
6438,654 BAT
0,00% Gần đây -
93
0 $
0,00004765 BTC
9.4% - -
483 $
1275,034 BAT
0,00% Gần đây -
94
0 $
0,001653506864 ETH
11.12% - -
271 $
660,000 BAT
0,00% Gần đây -
95
0 $
0,00004974 BTC
7.58% - -
213 $
539,049 BAT
0,00% Gần đây -
96
0 $
2,324532 TRY
52.02% - -
5.577 $
14532,977 BAT
0,01% khoảng 2 giờ trước -
97
0 $
0,0000466 BTC
95.92% - -
3.057 $
8305,070 BAT
0,00% khoảng 2 giờ trước -
98
0 $
0,00004644 BTC
- - -
3.368.833 $
9169171,249 BAT
5,30% Gần đây
99
0 $
0,3848 USDT
- - -
2.086.504 $
5399473,705 BAT
3,29% Gần đây -
100
0 $
0,00004631 BTC
- - -
445.555 $
1216764,000 BAT
0,70% Gần đây -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale