bitball treasure  (BTRS)
Bitball Treasure (BTRS)
$696,53 2.2%
1,97581393 ETH 2.2%
131 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.786.385
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00224711 / $788,70
Cung lưu thông
? / 1.000.000
BTRS
USD

Bitball Treasure MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-26 0,00000000 MX$ 7.187.338 MX$ 13.422,48 MX$ N/A
2020-09-25 0,00000000 MX$ 1.726.484 MX$ 4.930,81 MX$ 13.422,48 MX$
2020-09-24 0,00000000 MX$ 2.157.222 MX$ 3.743,27 MX$ 4.930,81 MX$
2020-09-23 0,00000000 MX$ 1.204.661 MX$ 3.630,41 MX$ 3.743,27 MX$
2020-09-22 0,00000000 MX$ 1.964.911 MX$ 4.334,57 MX$ 3.630,41 MX$
2020-09-21 0,00000000 MX$ 1.341.631 MX$ 1.964,82 MX$ 4.334,57 MX$
2020-09-20 0,00000000 MX$ 2.126.662 MX$ 4.957,43 MX$ 1.964,82 MX$
2020-09-19 0,00000000 MX$ 2.027.496 MX$ 3.311,97 MX$ 4.957,43 MX$
2020-09-18 0,00000000 MX$ 2.161.873 MX$ 3.784,23 MX$ 3.311,97 MX$
2020-09-17 0,00000000 MX$ 1.329.345 MX$ 3.681,46 MX$ 3.784,23 MX$
2020-09-16 0,00000000 MX$ 1.977.358 MX$ 6.111,35 MX$ 3.681,46 MX$
2020-09-15 0,00000000 MX$ 1.979.966 MX$ 6.666,28 MX$ 6.111,35 MX$
2020-09-14 0,00000000 MX$ 1.363.541 MX$ 6.249,71 MX$ 6.666,28 MX$
2020-09-13 0,00000000 MX$ 1.269.655 MX$ 6.363,10 MX$ 6.249,71 MX$
2020-09-12 0,00000000 MX$ 1.262.830 MX$ 5.237,43 MX$ 6.363,10 MX$
2020-09-11 0,00000000 MX$ 1.402.121 MX$ 4.305,43 MX$ 5.237,43 MX$
2020-09-10 0,00000000 MX$ 1.293.999 MX$ 7.052,50 MX$ 4.305,43 MX$
2020-09-09 0,00000000 MX$ 8,50 MX$ 4,70 MX$ 7.052,50 MX$
2020-09-08 0,00000000 MX$ 3.932,24 MX$ 345,82 MX$ 4,70 MX$
2020-09-07 0,00000000 MX$ 3.369.452 MX$ 17.018,77 MX$ 345,82 MX$
2020-09-06 0,00000000 MX$ 1.583.818 MX$ 4.317,29 MX$ 17.018,77 MX$
2020-09-05 0,00000000 MX$ 1.435.167 MX$ 4.121,56 MX$ 4.317,29 MX$
2020-09-04 0,00000000 MX$ 1.579.185 MX$ 4.221,13 MX$ 4.121,56 MX$
2020-09-03 0,00000000 MX$ 1.678.987 MX$ 2.207,79 MX$ 4.221,13 MX$
2020-09-02 0,00000000 MX$ 1.745.930 MX$ 2.509,55 MX$ 2.207,79 MX$
2020-09-01 0,00000000 MX$ 1.663.593 MX$ 2.129,15 MX$ 2.509,55 MX$
2020-08-31 0,00000000 MX$ 1.638.404 MX$ 3.505,84 MX$ 2.129,15 MX$
2020-08-30 0,00000000 MX$ 1.667.625 MX$ 3.340,27 MX$ 3.505,84 MX$
2020-08-29 0,00000000 MX$ 1.715.098 MX$ 3.659,58 MX$ 3.340,27 MX$
2020-08-28 0,00000000 MX$ 1.713.480 MX$ 3.833,54 MX$ 3.659,58 MX$
2020-08-27 0,00000000 MX$ 1.521.587 MX$ 4.364,39 MX$ 3.833,54 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android