Tiền ảo: 5876
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 224.435.855.546 $ -0,29%
Lưu lượng 24 giờ: 48.142.086.078 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,79%
XRP 5,52%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$225,00 -1,4%
0,02721280 BTC 0,18%
26.515 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.064.078.019
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.306.453.438
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$220,94 / $228,39
Circulating Supply
18.056.564 / 21.000.000
BCH
USD

Sàn giao dịch Bitcoin Cash

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
225 $
224,78 USDT
0.04% 496.173 $ 498.925 $
212 $
0,944 BCH
0,00% Gần đây
2
225 $
224,82 USDT
0.04% 231.246 $ 202.973 $
7.271.620 $
32335,316 BCHAB
0,56% Gần đây
3
225 $
224,7 USD
0.04% 303.274 $ 350.786 $
675.255 $
3005,140 BCH
0,05% Gần đây
4
225 $
203,9 EUR
0.05% 341.355 $ 320.332 $
155.844 $
693,054 BCH
0,01% Gần đây
5
225 $
224,91 USD
0.08% 193.707 $ 156.793 $
2.265.919 $
10074,780 BCH
0,17% Gần đây
6
225 $
0,02721 BTC
0.03% 246.844 $ 216.885 $
3 $
0,015 BCH
0,00% Gần đây
7
225 $
0,02718499 BTC
0.06% 149.088 $ 281.741 $
83.748 $
372,456 BCH
0,01% Gần đây
8
224 $
265400 KRW
0.15% 175.633 $ 174.858 $
170.268 $
760,176 BCH
0,01% Gần đây
9
224 $
265700 KRW
0.09% 152.940 $ 125.691 $
883.959 $
3942,053 BCH
0,07% Gần đây
10
226 $
225,55 USD
0.0% 126.100 $ 135.045 $
1.053.274 $
4669,801 BAB
0,08% Gần đây
11
225 $
224,81 USD
0.23% 103.354 $ 220.538 $
68.770 $
305,903 BCH
0,01% Gần đây
12
225 $
0,02721 XBT
0.18% 80.516 $ 183.111 $
39.987 $
177,719 BCH
0,00% Gần đây
13
225 $
204,25 EUR
0.07% 126.257 $ 110.890 $
191.744 $
851,366 BCH
0,01% Gần đây
14
224 $
265900 KRW
0.09% 82.529 $ 26.174 $
1.806.010 $
8047,916 BCH
0,14% Gần đây
15
225 $
179,58 GBP
0.17% 53.254 $ 162.217 $
71.457 $
317,277 BCH
0,01% Gần đây
16
225 $
0,0272 BTC
0.07% 119.627 $ 70.983 $
280.997 $
1249,048 BCH
0,02% Gần đây
17
225 $
0,027152 BTC
0.12% 129.480 $ 68.075 $
102.633 $
457,097 BAB
0,01% Gần đây
18
225 $
0,02722497 BTC
0.07% 100.912 $ 93.750 $
108.718 $
482,764 BCHAB
0,01% Gần đây
19
226 $
0,02722753 BTC
1.09% 10.311 $ 18.864 $
2.333.676 $
10321,280 BCHAB
0,18% khoảng 2 giờ trước
20
225 $
24386 JPY
0.02% 81.254 $ 68.817 $
570.252 $
2531,386 BCC
0,04% Gần đây
21
225 $
224,694 USD
0.43% 59.940 $ 119.804 $
15.135 $
67,357 BCH
0,00% Gần đây
22
225 $
0,02718499 BTC
0.06% 25.931 $ 113.792 $
83.748 $
372,456 BCH
0,01% Gần đây
23
226 $
225,89040938 USDT
1.0% 74.832 $ 42.387 $
22.196 $
98,230 BCHAB
0,00% Gần đây
24
225 $
224,75 USDT
0.05% 37.524 $ 46.016 $
263.744 $
1173,180 BCHAB
0,02% Gần đây
25
224 $
224,5 USDC
0.03% 46.270 $ 52.934 $
13.204 $
58,833 BCHAB
0,00% Gần đây
26
226 $
24520 JPY
1.08% 47.174 $ 31.331 $
7.376 $
32,570 BCH
0,00% Gần đây
27
225 $
0,0272059 BTC
0.22% 30.685 $ 35.907 $
23.998 $
106,650 BCH
0,00% Gần đây
28
224 $
0,02709505 BTC
0.16% 13.634 $ 38.255 $
38.350 $
171,330 BCC
0,00% Gần đây
29
223 $
222,17 UST
0.21% 17.119 $ 37.374 $
2.681 $
12,046 BAB
0,00% Gần đây
30
225 $
0,02710136 BTC
0.27% 8.241 $ 6.594 $
555.181 $
2471,194 BCH
0,04% Gần đây
31
225 $
4350,01 MXN
0.97% 21.231 $ 24.833 $
11.352 $
50,387 BCH
0,00% Gần đây
32
225 $
0,02715741 BTC
0.26% 14.399 $ 14.587 $
205.772 $
916,404 BCH
0,02% Gần đây
33
225 $
0,027209 BTC
0.07% 11.082 $ 25.036 $
67.447 $
299,672 BCHAB
0,01% Gần đây
34
226 $
225,49 USDT
0.43% 9.711 $ 8.789 $
5.387 $
23,878 BCHAB
0,00% Gần đây
35
224 $
6823 THB
1.08% 12.998 $ 5.820 $
5.018 $
22,357 BCH
0,00% Gần đây
36
225 $
1,23309 ETH
0.06% 3.053 $ 7.301 $
26.443 $
117,519 BCHAB
0,00% Gần đây
37
225 $
204,2989 EUR
0.56% 2.707 $ 3.299 $
74.313 $
329,882 BCH
0,01% Gần đây
38
225 $
224,94 USD
2.56% 7.437 $ 1.198 $
26.304 $
116,937 BCH
0,00% Gần đây
39
225 $
225,25 USDC
0.33% 3.598 $ 3.826 $
6 $
0,025 BCH
0,00% Gần đây
40
225 $
225,06592 USDT
0.7% 284 $ 230 $
75.371 $
334,830 BCH
0,01% Gần đây
41
225 $
1,2345376 ETH
0.7% 115 $ 407 $
70.131 $
311,449 BCH
0,01% Gần đây
42
225 $
224,961 USDT
0.93% 944 $ 1.195 $
50.166 $
222,885 BCH
0,00% Gần đây
43
225 $
0,02713385 BTC
1.66% 2.986 $ 1.246 $
460 $
2,049 BCC
0,00% Gần đây
44
224 $
0,02706 BTC
0.95% 1.760 $ 1.659 $
256 $
1,142 BCH
0,00% Gần đây
45
226 $
1,239997 ETH
0.99% 236 $ 257 $
35.432 $
156,641 BCH
0,00% Gần đây
46
226 $
205,23 EUR
0.22% 516 $ 1.103 $
50 $
0,221 BCH
0,00% Gần đây
47
225 $
224,38246 USDT
1.51% 1.279 $ 1.558 $
61 $
0,271 BCHAB
0,00% Gần đây
48
330 $
9876,99 USNBT
0.0% 105 $ 408 $
17 $
0,051 BCH
0,00% Gần đây
49
225 $
1,23197904 ETH
0.89% 428 $ 618 $
14.219 $
63,252 BCH
0,00% Gần đây
50
225 $
0,02716179 BTC
1.16% 567 $ 587 $
12.454 $
55,436 BCH
0,00% Gần đây
51
226 $
0,027301 BTC
1.09% 1.635 $ 278 $
188 $
0,832 BCH
0,00% Gần đây
52
227 $
5605 UAH
1.61% 1.922 $ 313 $
309 $
1,359 BCH
0,00% Gần đây
53
224 $
6863 TWD
0.04% 22 $ 20 $
1.066 $
4,751 BCH
0,00% Gần đây
54
225 $
1,23363 ETH
0.38% 447 $ 360 $
1 $
0,004 BCHAB
0,00% Gần đây
55
226 $
0,027305816 BTC
0.92% 345 $ 206 $
1.943 $
8,602 BCH
0,00% Gần đây
56
225 $
0,02717662 BTC
1.89% 363 $ 364 $
10 $
0,047 BCHAB
0,00% Gần đây
57
224 $
1,225391024 ETH
1.18% 1 $ 1 $
48 $
0,213 BCH
0,00% Gần đây
58
226 $
226,484380174 USDC
1.2% 1 $ 1 $
58 $
0,256 BCH
0,00% Gần đây
59
224 $
223,664825808 USDT
1.2% 1 $ 1 $
53 $
0,238 BCH
0,00% Gần đây
60
225 $
226,51813064 TUSD
1.3% 1 $ 1 $
54 $
0,238 BCH
0,00% Gần đây
61
225 $
222,447377077 PAX
2.03% 0 $ 1 $
59 $
0,263 BCH
0,00% Gần đây
62
225 $
225,06 USDT
0.11% 96.430 $ 134.347 $
63.415.586 $
281699,257 BCH
4,85% Gần đây
63
MXC MXC
226 $
225,602 USDT
0.05% 33.874 $ 55.061 $
30.661.243 $
135790,861 BCH
2,34% Gần đây
64
225 $
225,06 USDT
0.1% 132.405 $ 122.904 $
27.188.979 $
120776,540 BCHAB
2,08% Gần đây
65
CBX CBX
225 $
224,89 USDT
0.08% 125.952 $ 117.715 $
27.148.915 $
120689,736 BCHAB
2,08% Gần đây
66
225 $
0,027211 BTC
0.2% 46.328 $ 34.697 $
25.065.938 $
111363,401 BCH
1,92% Gần đây
67
225 $
13645,631067 TRX
0.1% 6.243 $ 46.100 $
24.969.018 $
111169,188 BCH
1,91% Gần đây
68
225 $
224,56 USDT
0.03% 447.910 $ 381.690 $
13.764.407 $
61285,362 BCH
1,05% Gần đây
69
225 $
0,027199 BTC
0.06% 605.307 $ 838.835 $
4.173.771 $
18553,349 BCH
0,32% Gần đây
70
225 $
225,17 USDT
0.05% 47.028 $ 40.227 $
22.908.751 $
101715,048 BCH
1,75% Gần đây
71
225 $
225,13 USDT
0.01% 380.679 $ 314.585 $
14.390.025 $
63901,210 BCH
1,10% Gần đây
72
225 $
0,027199 BTC
0.09% 574.068 $ 836.246 $
4.174.258 $
18553,349 BCH
0,32% Gần đây
73
ZBG ZBG
225 $
224,86 USDT
0.31% 546.406 $ 693.365 $
6.386.641 $
28388,458 BCHAB
0,49% Gần đây
74
225 $
224,98 USD
0.02% 467.711 $ 343.781 $
12.370.097 $
54983,096 BCH
0,95% Gần đây
75
225 $
224,799 USD
0.02% 421.548 $ 347.293 $
12.555.662 $
55852,838 BCH
0,96% Gần đây
76
225 $
225,08 USDT
0.04% 196.179 $ 297.791 $
13.779.029 $
61202,579 BCH
1,05% Gần đây
77
225 $
0,02719843 BTC
0.73% 36.812 $ 42.948 $
15.742.274 $
69994,855 BCH
1,20% Gần đây
78
225 $
0,027214 BTC
0.24% 105.295 $ 96.945 $
13.013.697 $
57811,114 BCHAB
1,00% Gần đây
79
CBX CBX
225 $
0,027211 BTC
0.27% 105.213 $ 96.716 $
13.000.160 $
57757,344 BCHAB
0,99% Gần đây
80
225 $
224,7 USDT
0.04% 142.478 $ 137.629 $
11.711.513 $
52129,514 BCH
0,90% Gần đây
81
225 $
224,6352 USDT
0.03% 131.418 $ 145.527 $
10.672.235 $
47501,709 BCH
0,82% Gần đây
82
225 $
224,68 USDT
0.02% 132.364 $ 98.587 $
11.214.220 $
49920,435 BCH
0,86% Gần đây
83
5 $
0,02125103 BCH
1.86% 11.052 $ 14.123 $
14.121.860 $
2955382,321 ETC
1,08% Gần đây
84
225 $
224,86 USDT
0.25% 26.549 $ 37.478 $
10.408.791 $
46281,213 BCHAB
0,80% Gần đây
85
225 $
0,02721 BTC
0.04% 231.932 $ 261.577 $
3.206.867 $
14247,815 BCH
0,25% Gần đây
86
57 $
0,2523554 BCH
0.4% 17.050 $ 16.224 $
9.560.423 $
168279,635 LTC
0,73% Gần đây
87
225 $
224,913 USD
0.08% 41.495 $ 32.353 $
8.360.905 $
37173,950 BCH
0,64% Gần đây
88
225 $
225,13 USDT
0.02% 354.579 $ 302.507 $
115.687 $
513,735 BCH
0,01% Gần đây
89
225 $
266200 KRW
0.11% 217.481 $ 237.476 $
2.647.444 $
11784,210 BCH
0,20% Gần đây
90
225 $
0,02718 BTC
0.19% 163.357 $ 166.189 $
4.187.484 $
18633,416 BCH
0,32% Gần đây
91
225 $
225 USD
0.1% 280.161 $ 313.774 $
259.416 $
1152,958 BCH
0,02% Gần đây
92
2 $
0,00798122 BCH
2.47% 13.014 $ 14.892 $
7.785.048 $
4332704,630 QTUM
0,60% Gần đây
93
225 $
0,027186 BTC
0.05% 213.119 $ 214.813 $
1.328.472 $
5908,181 BCH
0,10% Gần đây
94
225 $
0,02718038 BTC
0.16% 165.246 $ 351.250 $
21.298 $
94,761 BCH
0,00% Gần đây
95
224 $
6847,64 TWD
1.03% 8.430 $ 13.458 $
6.827.806 $
30512,364 BCH
0,52% Gần đây
96
225 $
0,02718 BTC
0.04% 239.674 $ 243.344 $
290.075 $
1290,771 BCH
0,02% Gần đây
97
225 $
225,203688 USDT
0.61% 12.581 $ 3.838 $
6.750.760 $
29968,021 BCH
0,52% Gần đây
98
225 $
225,16 USDT
0.06% 81.645 $ 106.909 $
4.220.194 $
18738,256 BCH
0,32% Gần đây
99
225 $
224,79 USDT
0.16% 12.140 $ 13.446 $
6.410.742 $
28514,315 BCH
0,49% Gần đây
100
57 $
0,25141 BCH
0.0% 216.404 $ 265.306 $
2 $
0,031 LTC
0,00% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale
* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
BCH/USD (Quarterly)
227 $
226,853 USD
225,33 $ 0.02% 22.693.510 $
31.203.837 $
137550,913 BCH
2,39% Gần đây -
2
BCH/USD (Quarterly)
226 $
225,79 USD
224,76 $ - 15.960.370 $
30.249.800 $
133973,161 BCH
2,32% Gần đây -
3
BCH/USD (Perpetual)
225 $
224,62 USD
224,76 $ - 9.632.400 $
10.349.940 $
46077,553 BCH
0,79% Gần đây -
4
BCH/USD (Weekly)
225 $
224,967 USD
225,33 $ 0.06% 1.470.070 $
5.298.248 $
23551,221 BCH
0,41% Gần đây -
5
BCH/USD (Weekly)
225 $
224,5 USD
224,76 $ - 1.303.820 $
4.859.380 $
21645,345 BCH
0,37% Gần đây -
6
BCH/XBT (Quarterly)
225 $
0,02717 XBT
0,02721000 BTC 0.04% 5.669.790 $
2.402.632 $
10694,000 BCH
0,18% Gần đây -
7
BCH/USD (Biweekly)
225 $
224,62 USD
225,01 $ - 540.990 $
2.063.830 $
9188,095 BCH
0,16% Gần đây -
8
BCH/USD (Biweekly)
226 $
225,558 USD
225,33 $ 0.04% 664.250 $
1.857.960 $
8237,172 BCH
0,14% Gần đây -
9
FTX FTX
BCH/USD (Perpetual)
225 $
224,9 USD
225,17 $ 0.02% 677.277 $
1.341.232 $
5963,682 BCH
0,10% Gần đây -
10
BCH/USD (Perpetual)
225 $
225,1 USD
225,06 $ - 736.043 $
344.499 $
1530,426 BCH
0,03% Gần đây -
11
FTX FTX
BCH/USD (Future)
226 $
225,55 USD
225,17 $ 0.04% 318.959 $
271.053 $
1201,742 BCH
0,02% Gần đây -
12
BCH/USD (Perpetual)
225 $
225,3 USD
225,20 $ 0.04% 1.584.528 $
148.330 $
658,367 BCH
0,01% Gần đây -
13
BCH/JPY (Perpetual)
224 $
24247 JPY
- 0.46% -
145.857 $
651,100 BCH
0,01% Gần đây -
14
BCH/USD (Quarter)
224 $
224,4 USD
225,90 $ 0.35% 162.779 $
2.163 $
9,639 BCH
0,00% Gần đây -
15
BCH/USD (Biweekly)
226 $
226,13 USD
225,41 $ - 531.050 $
9.767.100 $
43192,411 BCH
3 ngày trước -
16
BCH/USD (Month)
226 $
225,7 USD
225,50 $ 0.22% 60.298 $
1 $
0,004 BCH
khoảng 8 giờ trước -
17
230 $
229,75 USDT
0.0 1.32% -
0 $
0,000 BCH
3 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale