Rank #
68 người thích điều này
bitcoin classic token  (BCT)
Bitcoin Classic Token (BCT)
68 người thích điều này
Show Info
Hide Info

Bitcoin Classic Token LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-02-27 0,000000000000 LINK 0,00027872 LINK 0,00000929 LINK N/A
2021-02-26 0,000000000000 LINK 0,00027872 LINK 0,00000929 LINK 0,00000929 LINK
2021-02-23 0,000000000000 LINK 0,00009813 LINK 0,00000981 LINK 0,00000929 LINK
2021-02-22 0,000000000000 LINK 0,00009813 LINK 0,00000981 LINK 0,00000981 LINK
2021-02-18 0,000000000000 LINK 0,02077227 LINK 0,00001063 LINK 0,00000981 LINK
2021-02-17 0,000000000000 LINK 0,22458627 LINK 0,00001037 LINK 0,00001063 LINK
2021-02-16 0,000000000000 LINK 0,22458627 LINK 0,00001037 LINK 0,00001037 LINK
2021-02-01 0,000000000000 LINK 0,00391150 LINK 0,00001304 LINK 0,00001037 LINK
2021-01-31 0,000000000000 LINK 0,00391150 LINK 0,00001304 LINK 0,00001304 LINK
2021-01-30 0,000000000000 LINK 0,00646398 LINK 0,00001295 LINK 0,00001304 LINK
2021-01-29 0,000000000000 LINK 0,03382623 LINK 0,00001353 LINK 0,00001295 LINK
2021-01-28 0,000000000000 LINK 0,03382623 LINK 0,00001353 LINK 0,00001353 LINK
2021-01-06 0,000000000000 LINK 1,232695 LINK 0,00012326 LINK 0,00001353 LINK
2021-01-05 0,000000000000 LINK 1,232695 LINK 0,00012326 LINK 0,00012326 LINK
2020-12-19 0,000000000000 LINK 0,00153904 LINK 0,00023086 LINK 0,00012326 LINK
2020-12-18 0,000000000000 LINK 0,00115339 LINK 0,00021914 LINK 0,00023086 LINK
2020-12-17 0,000000000000 LINK 43,474364 LINK 0,00020535 LINK 0,00021914 LINK
2020-12-16 0,000000000000 LINK 43,474364 LINK 0,00020535 LINK 0,00020535 LINK
2020-12-04 0,000000000000 LINK 0,00942839 LINK 0,00006286 LINK 0,00020535 LINK
2020-12-03 0,000000000000 LINK 0,00942839 LINK 0,00006286 LINK 0,00006286 LINK
2020-11-30 0,000000000000 LINK 0,20543747 LINK 0,00008166 LINK 0,00006286 LINK
2020-11-29 0,000000000000 LINK 0,20543747 LINK 0,00008166 LINK 0,00008166 LINK
2020-11-25 0,000000000000 LINK 0,10138233 LINK 0,00010256 LINK 0,00008166 LINK
2020-11-24 0,000000000000 LINK 0,42564056 LINK 0,00010043 LINK 0,00010256 LINK
2020-11-23 0,000000000000 LINK 3,265571 LINK 0,00011240 LINK 0,00010043 LINK
2020-11-22 0,000000000000 LINK 3,265571 LINK 0,00011240 LINK 0,00011240 LINK
2020-10-26 0,000000000000 LINK 0,01159895 LINK 0,00017233 LINK 0,00011240 LINK
2020-10-25 0,000000000000 LINK 0,01159895 LINK 0,00017233 LINK 0,00017233 LINK
2020-10-11 0,000000000000 LINK 0,00013541 LINK 0,00013541 LINK 0,00017233 LINK
2020-10-10 0,000000000000 LINK 0,00013489 LINK 0,00013489 LINK 0,00013541 LINK
2020-10-09 0,000000000000 LINK 0,00072646 LINK 0,00014529 LINK 0,00013489 LINK
2020-10-08 0,000000000000 LINK 0,00085313 LINK 0,00008531 LINK 0,00014529 LINK
2020-10-07 0,000000000000 LINK 0,00085313 LINK 0,00008531 LINK 0,00008531 LINK
2020-10-06 0,000000000000 LINK 0,58596774 LINK 0,00010103 LINK 0,00008531 LINK
2020-10-05 0,000000000000 LINK 0,59138670 LINK 0,00010196 LINK 0,00010103 LINK
2020-10-04 0,000000000000 LINK 0,40368413 LINK 0,00007324 LINK 0,00010196 LINK
2020-10-03 0,000000000000 LINK 0,40368413 LINK 0,00007324 LINK 0,00007324 LINK
2020-10-01 0,000000000000 LINK 0,61133722 LINK 0,00014556 LINK 0,00007324 LINK
2020-09-30 0,000000000000 LINK 0,00143968 LINK 0,00020567 LINK 0,00014556 LINK
2020-09-29 0,000000000000 LINK 0,00143968 LINK 0,00020567 LINK 0,00020567 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android