Rank #
68 người thích điều này
bitcoin classic token  (BCT)
Bitcoin Classic Token (BCT)
68 người thích điều này
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Bitcoin Classic Token XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-02-27 0,000000000000 XLM 0,01875402 XLM 0,00062513 XLM N/A
2021-02-26 0,000000000000 XLM 0,01875402 XLM 0,00062513 XLM 0,00062513 XLM
2021-02-23 0,000000000000 XLM 0,00663344 XLM 0,00066334 XLM 0,00062513 XLM
2021-02-22 0,000000000000 XLM 0,00663344 XLM 0,00066334 XLM 0,00066334 XLM
2021-02-18 0,000000000000 XLM 1,368220 XLM 0,00070017 XLM 0,00066334 XLM
2021-02-17 0,000000000000 XLM 14,458712 XLM 0,00066771 XLM 0,00070017 XLM
2021-02-16 0,000000000000 XLM 14,458712 XLM 0,00066771 XLM 0,00066771 XLM
2021-02-01 0,000000000000 XLM 0,28966314 XLM 0,00096554 XLM 0,00066771 XLM
2021-01-31 0,000000000000 XLM 0,28966314 XLM 0,00096554 XLM 0,00096554 XLM
2021-01-30 0,000000000000 XLM 0,50153524 XLM 0,00100464 XLM 0,00096554 XLM
2021-01-29 0,000000000000 XLM 2,998601 XLM 0,00119982 XLM 0,00100464 XLM
2021-01-28 0,000000000000 XLM 2,998601 XLM 0,00119982 XLM 0,00119982 XLM
2021-01-06 0,000000000000 XLM 92,140 XLM 0,00921325 XLM 0,00119982 XLM
2021-01-05 0,000000000000 XLM 92,140 XLM 0,00921325 XLM 0,00921325 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android