🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
chaincoin  (CHC)
Chaincoin (CHC)
$0,00531758 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-03-31 06:08:39 UTC (khoảng 13 giờ trước)
648 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$104.156
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
19.587.143 / 23.000.000
CHC
USD

Chaincoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-03-31 0,00427822 XDR N/A
2020-03-30 0,00581052 XDR 0,00427822 XDR
2020-03-28 0,00733700 XDR 0,00581052 XDR
2020-03-27 0,00840368 XDR 0,00733700 XDR
2020-03-26 0,00294478 XDR 0,00840368 XDR
2020-03-25 0,00320995 XDR 0,00294478 XDR
2020-03-24 0,00333186 XDR 0,00320995 XDR
2020-03-21 0,00488197 XDR 0,00333186 XDR
2020-03-20 0,00427257 XDR 0,00488197 XDR
2020-03-15 0,00396485 XDR 0,00427257 XDR
2020-03-14 0,00710072 XDR 0,00396485 XDR
2020-03-11 0,00578180 XDR 0,00710072 XDR
2020-03-10 0,00565125 XDR 0,00578180 XDR
2020-03-09 0,00580216 XDR 0,00565125 XDR
2020-03-08 0,01640340 XDR 0,00580216 XDR
2020-03-07 0,00586819 XDR 0,01640340 XDR
2020-03-06 0,01380751 XDR 0,00586819 XDR
2020-03-04 0,00683693 XDR 0,01380751 XDR
2020-03-03 0,00697725 XDR 0,00683693 XDR
2020-03-02 0,00624131 XDR 0,00697725 XDR
2020-03-01 0,00704559 XDR 0,00624131 XDR
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android