Tiền ảo: 5466
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.628.907.703 $ -1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 52.958.363.895 $
Ưu thế:
BTC 68,2%
ETH 7,47%
XRP 4,32%

So sánh tiền ảo

Fetch.AI SingularityNET DeepBrain Chain Raven Protocol Cloudbric Effect.AI Ubex Nebula AI Invacio AdHive Daneel Artiqox Cointorox Viola.AI Vectorspace AI Peculium XchangeRate AI Crypto Noiz Chain Telex
Giá $0,06665668 $0,03514339 $0,00206467 $0,00068765 $0,00316315 $0,00921973 $0,00061331 $0,00070514 $0,01335198 $0,00299673 $0,00449428 $0,00010428 $0,00041009 $0,07260506 $0,185745 $0,00066469 $0,00060624 $0,00047642 $0,502466 $0,00721582
Giá bằng BTC BTC0,00000658 BTC0,00000347 BTC0,00000020 BTC0,00000007 BTC0,00000031 BTC0,00000091 BTC0,00000006 BTC0,00000007 BTC0,00000132 BTC0,00000030 BTC0,00000045 BTC0,00000001 BTC0,00000004 BTC0,00000795 BTC0,00001835 BTC0,00000007 BTC0,00000006 BTC0,00000005 BTC0,00004963 BTC0,00000088
Giá trị vốn hóa thị trường $20.935.692 $23.904.385 $6.607.849 $1.263.781 $2.028.274 $1.905.427 $1.910.939 $304.161 $237.657 $392.676 $86.031 $65.975 $2.265,80 ? ? ? ? ? ? ?
Khối lượng giao dịch $9.912.440 $668.483 $307.772 $72.712 $535.954 $1.898,02 $279.663 $54,52 $4.341,59 $475,17 ? ? $17.112,12 ? $1.593,99 $35.630 ? $2.091,73 $3.226,33 $2,59
Nguồn cung khả dụng 300 Triệu / 1 Tỷ 700 Triệu / 1 Tỷ 3 Tỷ / 10 Tỷ 2 Tỷ / 10 Tỷ 600 Triệu / 1 Tỷ 200 Triệu / 700 Triệu 3 Tỷ / 4 Tỷ 400 Triệu / 5 Tỷ 20 Triệu / 30 Triệu 100 Triệu / 400 Triệu 20 Triệu / 70 Triệu 600 Triệu / 800 Triệu 6 Triệu / 6 Triệu ? / 200 Triệu ? / 50 Triệu ? / 2 Tỷ ? / 300 Triệu ? / 8 Tỷ ? / 400 Triệu ? / 20 Triệu
Thấp trong 24h
Cao trong 24h
$0,06536706
$0,06731054
$0,03361355
$0,03564408
$0,00197346
$0,00211065
$0,00067559
$0,00071684
$0,00313079
$0,00364471
$0,00747458
$0,00920144
$0,00058180
$0,00063258
$0,00066350
$0,00071623
$0,01173128
$0,01596907
$0,00284361
$0,00342394
?
?
?
?
$0,00031708
$0,00091706
?
?
$0,147938
$0,186191
$0,00065452
$0,00072272
?
?
$0,00010497
$0,00070669
$0,498474
$0,521793
$0,00721582
$0,00721582
ROI -23% -65% -59% -79% -87% -67% -62% -96% -92% ? ? ? 650% -93% ? -79% 260%
Xếp hạng Gecko #537 #111 #567 #1430 #482 #633 #676 #1051 #1676 #622 #1455 #865 #1865 #2158 #4007 #1535 #2665 #2648 #2507 #4303
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #152 #139 #322 #700 #585 #599 #595 #1040 #1095 #977 #1344 #1396 #1837 #4142 #3595 #3724 #4038 #4308 #2366 #3969
Cao nhất mọi thời điểm $0,471923 $0,950230 $0,662030 $0,00454777 $0,01288327 $0,05282024 $0,02284390 $0,01879631 $0,397202 $0,102629 $0,973777 $0,00217564 $0,368314 $0,07661483 $0,944987 $0,00749488 $0,00984983 $0,00570159 $1,17 $0,05482409
Từ lúc đạt mức cao nhất mọi thời điểm -86% -96% -100% -85% -75% -83% -97% -96% -97% -97% ? ? -100% ? -80% -91% ? -92% -57% -87%
Ngày đạt mức cao nhất mọi thời điểm Mar 01, 2019 (6 tháng) Jan 28, 2018 (hơn 1 năm) Jan 09, 2018 (hơn 1 năm) Jul 12, 2019 (khoảng 1 tháng) Dec 04, 2018 (9 tháng) Jun 05, 2018 (khoảng 1 năm) Aug 26, 2018 (12 tháng) May 10, 2018 (hơn 1 năm) May 21, 2018 (khoảng 1 năm) May 09, 2018 (hơn 1 năm) Apr 27, 2018 (hơn 1 năm) Jun 24, 2018 (khoảng 1 năm) Feb 04, 2019 (7 tháng) Jun 03, 2019 (3 tháng) Jun 23, 2019 (khoảng 2 tháng) May 05, 2018 (hơn 1 năm) Sep 13, 2018 (11 tháng) Jul 06, 2019 (khoảng 1 tháng) Jul 04, 2019 (khoảng 2 tháng) Jun 14, 2018 (khoảng 1 năm)
1 giờ 0,36% 0,14% -0,26% -3,8% -13% 0,070% -9,6% -2,5% ? ? 19% ? 0,13% ? 8,4% -0,11% 0,0%
24 giờ -0,75% -0,010% 3,7% -2,8% -3,0% 15% 5,1% -1,6% -4,7% 0,89% ? ? -46% ? 16% -6,5% ? -8,2% -2,8% 0,0%
7 ngày -10% 10% -14% -16% 18% 14% -12% -15% -13% -21% ? ? -72% ? -19% -14% ? 420% -9,7% 0,0%
14 ngày -19% 11% -25% -47% -11% -12% -13% -24% -30% -20% ? ? -88% ? -35% -15% ? -29% -7,1% 0,0%
30 ngày -35% 37% -17% -74% -46% -15% -8,1% -22% -16% 500% ? ? -95% ? -26% -31% ? 270% 16% 0,0%
60 ngày -68% -26% -31% -74% -60% 6,1% -23% -58% 78% 130% ? ? -99% ? -65% -55% ? 55% 0,0%
1 năm -31% -88% -32% -95% -77% -26% -92% ? ? ? -74% ?
Trang chủ fetch.aiWhitepaper singularitynet.ioWhitepaper deepbrainchain.orgWhitepaper ravenprotocol.comWhitepaper cloudbric.iocloudbric.comWhitepaper effect.aiWhitepaper ubex.comWhitepaper nebula-ai.comWhitepaper invacio.comWhitepaper adhive.tvWhitepaper daneel.ioWhitepaper artiqox.com cointorox.comWhitepaper viola.aiWhitepaper vectorspace.aiWhitepaper peculium.ioWhitepaper xchangerate.ioWhitepaper aicrypto.aiWhitepaper noizchain.comWhitepaper telexai.comWhitepaper
Thông báo medium.com - - medium.com medium.com - - - medium.com - - - medium.com - medium.com medium.com - - medium.com medium.com
Blockchain/Nguồn cung etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io neotracker.io explorer.binance.org etherscan.ioethplorer.io neotracker.io etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io explorer.artiqox.de etherscan.io etherscan.io etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io - etherscan.io etherscan.ioethplorer.io etherscan.ioethplorer.io
Diễn đàn thảo luận - bitcointalk.org - - bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org - bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org bitcointalk.org
Trò chuyện - - - - linkedin.com - - - - - - - - - - - - - noizchain.slack.comlinkedin.com t.met.me
Ngày khởi tạo February 25, 2019 (6 tháng) December 21, 2017 (hơn 1 năm) - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thuật toán băm - - - - - - - - - Ethash Ethash Scrypt - - Ethash Ethash - - - -
SL Sàn giao dịch 25 23 8 2 7 5 13 6 3 6 8 2 7 3 1 6 2 3 2 0
SL Cặp giao dịch 34 24 12 2 4 3 15 1 3 3 3 2 7 0 1 3 0 2 2 0
Fetch.AI SingularityNET DeepBrain Chain Raven Protocol Cloudbric Effect.AI Ubex Nebula AI Invacio AdHive Daneel Artiqox Cointorox Viola.AI Vectorspace AI Peculium XchangeRate AI Crypto Noiz Chain Telex
Thông tin chuỗi Beta
Độ khó N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng số khối N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TPS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Số lượng nút N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Nhà phát triển singnet/singnet Cloudbric-Project/Cloudbric-Contracts effectai/neo-dev-toolkit ubex-ai/ubex-crowdsale-api nebulaai/quantum-web Invacio/antpool-php-api adhivetv/adhive.tv project-daneel/ artiqox/artiqox ViolaAI/viola-token PeculiumPCL/Peculium XchangeRate/XRRToken-Contract
Sao - - - - 0 7 23 2 - 4 - 8 - 2 - 16 0 - - -
Người xem - - - - 0 3 11 6 - 4 - 10 - 4 - 11 0 - - -
Bản cập nhật - - - - 0 1 3 0 - 4 - 6 - 0 - 10 0 - - -
Người đóng góp 10 0 3 0 1 4 5 0 1 0 0 0
Yêu cầu kéo đã kết hợp - - - - 0 0 0 1 - 8 - 1 - 0 - 0 0 - - -
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề - / - - / - - / - - / - 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 - / - 0 / 0 - / - 0 / 0 - / - 0 / 0 - / - 0 / 0 0 / 0 - / - - / - - / -
Ico ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details N/A N/A ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details ICO Details
Bán ra công chúng 30 Sep 2018 - 30 Nov 2018 (0.0867 USD = 1.0 fet)
Ended
8 Dec 2017 - 29 Dec 2017 (0.1 USD = 1.0 agi)
Ended
15 Nov 2017 - 30 Dec 2017
Ended
- (0.00167 USD = 1.0 raven)
Pending
22 Oct 2018 - 10 Nov 2018 (0.00008 ETH = 1.0 clb)
Ended
15 Mar 2018 - 1 Apr 2018 (0.07 USD = 1.0 efx)
Ended
21 May 2018 - 30 Sep 2018 (0.00001 ETH = 1.0 ubex)
Ended
31 Mar 2018 - 20 Apr 2018 (1.0 ETH = 100000.0 nbai)
Ended
12 Mar 2018 - 14 May 2018 (0.3 USD = 1.0 inv)
Ended
28 Feb 2018 - 14 Mar 2018 (0.0002 ETH = 1.0 adh)
Ended
29 Jan 2018 - 5 Mar 2018 (0.25 EUR = 1.0 dan)
Ended
- - 17 Jun 2018 - 16 Jul 2018 (1.0 USD = 10.0 vai)
Ended
18 Nov 2017 - 25 Dec 2017 (1.0 ETH = 7500.0 vxv)
Ended
27 Aug 2018 - 27 Sep 2018 (0.01 USD = 1.0 pcl)
Ended
6 Apr 2018 - 9 Jun 2018 (0.1 ETH = 1000.0 xrr)
Ended
1 Sep 2018 - 30 Sep 2018 (0.0023 USD = 1.0 aic)
Ended
28 Sep 2018 - 31 Dec 2018 (0.14 USD = 1.0 noiz)
Ended
21 Nov 2017 - 21 Dec 2017
Ended
Nền tảng Ethereum Ethereum - Binance Coin Ethereum NEO Ethereum Ethereum Ethereum Ethereum Ethereum - - Ethereum Ethereum Ethereum Ethereum Ethereum Ethereum Ethereum
Quốc gia United Kingdom Switzerland - - Singapore Netherlands Switzerland Canada Seychelles Estonia Estonia - - Singapore Malta France Seychelles Singapore Hong Kong United Kingdom
Đang chấp thuận ETH - - - ETH - ETH, BTC, LTC ETH ETH, BTC, LTC, Fiat - - - - ETH, BTC - - ETH, BTC ETH ETH, BTC, XEM -
Hạn chế
 • Afghanistan (Total Restriction)
 • Burundi (Total Restriction)
 • Belarus (Total Restriction)
 • Central African Republic (Total Restriction)
 • Congo - Kinshasa (Total Restriction)
 • China (Total Restriction)
 • Ethiopia (Total Restriction)
 • Guinea (Total Restriction)
 • Guinea-Bissau (Total Restriction)
 • Iran (Total Restriction)
 • Iraq (Total Restriction)
 • South Korea (Total Restriction)
 • Lebanon (Total Restriction)
 • Libya (Total Restriction)
 • Sri Lanka (Total Restriction)
 • Serbia (Total Restriction)
 • Sudan (Total Restriction)
 • Somalia (Total Restriction)
 • Somalia (Total Restriction)
- - -
 • United States (Total Restriction)
 • Bosnia and Herzegovina (Total Restriction)
 • North Korea (Total Restriction)
 • Ethiopia (Total Restriction)
 • Iran (Total Restriction)
 • Iraq (Total Restriction)
 • China (Total Restriction)
 • Sri Lanka (Total Restriction)
 • Syria (Total Restriction)
 • Trinidad and Tobago (Total Restriction)
 • Tunisia (Total Restriction)
 • Vanuatu (Total Restriction)
 • Yemen (Total Restriction)
 • United States (Total Restriction)
 • United States (Total Restriction)
 • Iran (Total Restriction)
 • North Korea (Total Restriction)
-
 • United States (Total Restriction)
 • Hong Kong (Total Restriction)
 • Singapore (Total Restriction)
 • Iran (Total Restriction)
- - - - -
 • United States (Total Restriction)
-
 • United States (Total Restriction)
 • China (Total Restriction)
 • Singapore (Total Restriction)
 • United States (Total Restriction)
 • China (Total Restriction)
 • United States (Total Restriction)
 • China (Total Restriction)
-
Tổng thu được 15,000,000,00 USD 36,000,000,00 USD - - 950,080,00 USD 13,602,384,00 USD 5,170,071,00 USD 6,000,000,00 USD 1,912,074,00 USD 12,000,000,00 USD 2,667,414,00 USD - - - - 9,917,634,00 USD 10,630,000,00 USD 1,412,340,00 USD - -
Mức sàn - - - - 5,000 ETH 4,280,000 EUR 4,000 ETH 2,000 ETH 500,000 USD - 2,000,000 DAN - - 1,000,000 USD 4,000,000 USD 7,000,000 EUR 2,000 ETH 10,000 ETH 2,000,000 USD -
Mức trần 30,000,000 USD - - - 1,000,000 USD 14,820,000 USD 28,800 ETH 12,000 ETH 20,000,000 USD 12,000,000 USD 60,000,000 DAN - - 12,000,000 USD 30,000,000 USD 20,000,000 EUR 18,000 ETH 50,000 ETH 25,000,000 USD -
Tổng số token 1,152,997,575 1,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 989,556,846 650,000,000 4,000,000,000 4,770,681,724 30,100,054 392,000,000 69,320,719 - - 178,797,537 50,000,000 2,207,856,526 250,000,000 7,896,754,783 400,000,000 20,000,000
Có sẵn để bán 20% 50% - - 44% 40% 72% - 133% - 58% - - 7% 20% - 80% 63% 45% -
Cố vấn - Dr. John Clippinger, Graham Leach, Eberhard Schoeneburg, Dr. Trent McConaghy, Dr. Youngsook Park, Massimiliano Caruso, David Chen, James Ding, Zhiwei Yang, Highj Tsien, Don Jiang, Tangjun Hu, Jun Zou, Huawei Kong, Dapao Wang, Chaoyi Xu, Qiang Chan, Hua Zhang, - Jay Hwang, YoungHa Kim, Steve C. Y. Pang, Caspar Wong, Jae-Woo Lee, Seokwoo Lee, Kazunari Miyazaki, Dennis Kim, William H. Nguyen, Jin Woo Shin, Kyle Riley, Charlie Shrem, Tony Tran, Sally Eaves, Steven Deurloo, Louis Cleroux, Dr. Zhenhua Lin, Liu Yan, Dr. Xun Shi, Yu Guan, Bin Zhu, Adam Allouba, Douglas Leahey, Jake Barralet, - Serguei Popov, Ivo Georgiev, Eyal Hertzog, Soheil Mirpour, Chad Pollitt, Ariel Israilov, - - - Henry Wang , Raymond Ng, Warren Whitlock, Prakash Somosundram, Jeremy Khoo, Alexander Haxton, Brian Condenanza, Kenneth Tan, Caleb Yap, Peter Sin , Philippe Rodriguez, Michael Reece, Bruno Vanryb, Dato Larry Gan Nyap Liou, Hong Ting Wong , Lisa Clampitt, - Luna Yi, Phillip Nunn, Vladimir Nikitin , Nikolay Shkilev, Changki Park, Hankyul Park, ALAN RUTHERFORD, ALVIN FOO, Keda Che, NICK CHAN MH, -
Nhà đầu tư - GSR Ventures, GOBI Partners, CollinStar, Blockchain Ventures, GBIC, Bite International Capital, - Fengshui Capital, Consensus Capital, MW Partners, Crosschain, Interchain, Super Mobile, Dream Edge Ventures, - - - - - -
Social Stats
Reddit Subscribers 297 30 8.393 - 1.267 2.846 - - - 167 358 50 88 156 79 857 - 276 1.480 -
Average Users Online 11 10 104 - 9 11 - - - 12 9 3 7 2 3 17 - 4 7 -
Average New Hot Posts Per Hour 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
Average New Comments On Hot Posts Per Hour 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -
Twitter Followers 16.301 26.878 38.878 16.203 5.968 9.799 40.577 1.251 2.397 - 4.666 2.156 - 1.138 - 11.565 11.402 13.638 2.383 476
Facebook Likes 0 6.431 2.564 0 4.765 11.111 58.632 943 0 3.357 3.269 75 3.348 3.742 0 13.339 1.175 0 6.278 218
Telegram Users 18.285 10.108 7.945 25.728 5.586 9.507 27.556 3.249 1.166 5.929 1.847 575 4.117 6.637 454 5.336 5.763 15.833 5.496 699