Rank #N/A
101 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,002138418744 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-09-25 05:51:00 UTC (1 ngày trước)
101 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Total Supply
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion BHD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-26 0,000000000000 BD 3,34 BD 0,00080570 BD N/A
2021-09-25 0,000000000000 BD 1,76 BD 0,00113473 BD 0,00080570 BD
2021-09-24 0,000000000000 BD 1,76 BD 0,00113473 BD 0,00113473 BD
2021-09-22 64.090 BD 1,80 BD 0,00080260 BD 0,00113473 BD
2021-09-21 64.076 BD 14,69 BD 0,00082518 BD 0,00080260 BD
2021-09-20 55.897 BD 19,54 BD 0,00125545 BD 0,00082518 BD
2021-09-19 113.105 BD 1,17 BD 0,00145800 BD 0,00125545 BD
2021-09-18 56.149 BD 16,66 BD 0,00144026 BD 0,00145800 BD
2021-09-17 56.149 BD 16,66 BD 0,00144026 BD 0,00144026 BD
2021-09-16 68.281 BD 1,31 BD 0,00144994 BD 0,00144026 BD
2021-09-15 66.093 BD 2,62 BD 0,00088219 BD 0,00144994 BD
2021-09-14 67.764 BD 0,00002518 BD 0,00083933 BD 0,00088219 BD
2021-09-13 67.764 BD 0,00002518 BD 0,00083933 BD 0,00083933 BD
2021-09-11 108.424 BD 1,12 BD 0,00140581 BD 0,00083933 BD
2021-09-10 108.424 BD 1,12 BD 0,00140581 BD 0,00140581 BD
2021-09-09 109.257 BD 1,30 BD 0,00086567 BD 0,00140581 BD
2021-09-08 122.285 BD 1,53 BD 0,00152920 BD 0,00086567 BD
2021-09-07 119.871 BD 8,56 BD 0,00078120 BD 0,00152920 BD
2021-09-06 115.742 BD 153,08 BD 0,00150554 BD 0,00078120 BD
2021-09-05 86.756 BD 199,50 BD 0,00150382 BD 0,00150554 BD
2021-09-04 86.756 BD 199,50 BD 0,00150382 BD 0,00150382 BD
2021-09-03 84.736 BD 1,23 BD 0,00112182 BD 0,00150382 BD
2021-09-02 54.868 BD 111,66 BD 0,00110442 BD 0,00112182 BD
2021-09-01 69.378 BD 1,31 BD 0,00089114 BD 0,00110442 BD
2021-08-31 70.162 BD 9,14 BD 0,00090545 BD 0,00089114 BD
2021-08-30 70.162 BD 9,14 BD 0,00090545 BD 0,00090545 BD
2021-08-29 70.562 BD 1,80 BD 0,00091628 BD 0,00090545 BD
2021-08-28 68.261 BD 2,72 BD 0,00089301 BD 0,00091628 BD
2021-08-27 96.989 BD 0,00003525 BD 0,00088125 BD 0,00089301 BD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android