Rank #N/A
99 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,003542603000 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-27 11:22:55 UTC (khoảng 19 giờ trước)
99 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-28 0,000000000000 DOT 0,89347347 DOT 0,00008325 DOT N/A
2021-10-27 0,000000000000 DOT 1,350601 DOT 0,00008133 DOT 0,00008325 DOT
2021-10-26 0,000000000000 DOT 2,654330 DOT 0,00008493 DOT 0,00008133 DOT
2021-10-25 0,000000000000 DOT 0,33340610 DOT 0,00007104 DOT 0,00008493 DOT
2021-10-24 0,000000000000 DOT 0,32535095 DOT 0,00008422 DOT 0,00007104 DOT
2021-10-23 0,000000000000 DOT 0,07150761 DOT 0,00008413 DOT 0,00008422 DOT
2021-10-22 0,000000000000 DOT 3,779730 DOT 0,00007386 DOT 0,00008413 DOT
2021-10-21 0,000000000000 DOT 0,00000151 DOT 0,00007526 DOT 0,00007386 DOT
2021-10-20 0,000000000000 DOT 0,00000151 DOT 0,00007526 DOT 0,00007526 DOT
2021-10-16 0,000000000000 DOT 6,275306 DOT 0,00005635 DOT 0,00007526 DOT
2021-10-15 0,000000000000 DOT 0,63279036 DOT 0,00007068 DOT 0,00005635 DOT
2021-10-14 0,000000000000 DOT 0,63279036 DOT 0,00007068 DOT 0,00007068 DOT
2021-10-12 0,000000000000 DOT 3,941083 DOT 0,00007882 DOT 0,00007068 DOT
2021-10-11 0,000000000000 DOT 0,11159578 DOT 0,00009269 DOT 0,00007882 DOT
2021-10-10 0,000000000000 DOT 1,148447 DOT 0,00009359 DOT 0,00009269 DOT
2021-10-09 0,000000000000 DOT 1,997699 DOT 0,00007991 DOT 0,00009359 DOT
2021-10-08 0,000000000000 DOT 1,997699 DOT 0,00007991 DOT 0,00007991 DOT
2021-10-06 0,000000000000 DOT 0,07912388 DOT 0,00007911 DOT 0,00007991 DOT
2021-10-05 0,000000000000 DOT 0,24859899 DOT 0,00007877 DOT 0,00007911 DOT
2021-10-04 0,000000000000 DOT 0,24859899 DOT 0,00007877 DOT 0,00007877 DOT
2021-10-03 0,000000000000 DOT 0,87431830 DOT 0,00011923 DOT 0,00007877 DOT
2021-10-02 0,000000000000 DOT 0,88189621 DOT 0,00012026 DOT 0,00011923 DOT
2021-10-01 0,000000000000 DOT 3,661437 DOT 0,00007680 DOT 0,00012026 DOT
2021-09-30 0,000000000000 DOT 0,75500446 DOT 0,00007550 DOT 0,00007680 DOT
2021-09-29 0,000000000000 DOT 0,01147720 DOT 0,00007651 DOT 0,00007550 DOT
2021-09-28 0,000000000000 DOT 0,01153955 DOT 0,00007693 DOT 0,00007651 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android