Rank #N/A
101 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,002138418744 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-09-25 05:51:00 UTC (khoảng 15 giờ trước)
101 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Total Supply
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-25 0,000000000000 Rs 934,68 Rs 0,601521 Rs N/A
2021-09-22 33.937.506 Rs 950,35 Rs 0,424264 Rs 0,601521 Rs
2021-09-21 33.930.043 Rs 7.780,10 Rs 0,436957 Rs 0,424264 Rs
2021-09-20 29.608.974 Rs 10.351,29 Rs 0,665029 Rs 0,436957 Rs
2021-09-19 59.913.046 Rs 617,97 Rs 0,772319 Rs 0,665029 Rs
2021-09-18 29.738.995 Rs 8.824,17 Rs 0,762997 Rs 0,772319 Rs
2021-09-17 29.738.995 Rs 8.824,17 Rs 0,762997 Rs 0,762997 Rs
2021-09-16 36.126.347 Rs 690,87 Rs 0,767507 Rs 0,762997 Rs
2021-09-15 34.884.700 Rs 1.387,72 Rs 0,466752 Rs 0,767507 Rs
2021-09-14 35.866.747 Rs 0,01332894 Rs 0,444298 Rs 0,466752 Rs
2021-09-13 35.866.747 Rs 0,01332894 Rs 0,444298 Rs 0,444298 Rs
2021-09-11 57.468.149 Rs 596,20 Rs 0,745121 Rs 0,444298 Rs
2021-09-10 57.468.149 Rs 596,20 Rs 0,745121 Rs 0,745121 Rs
2021-09-09 58.392.895 Rs 695,09 Rs 0,462768 Rs 0,745121 Rs
2021-09-08 64.969.026 Rs 812,48 Rs 0,812361 Rs 0,462768 Rs
2021-09-07 63.749.572 Rs 4.551,26 Rs 0,415185 Rs 0,812361 Rs
2021-09-06 61.553.731 Rs 81.413 Rs 0,800672 Rs 0,415185 Rs
2021-09-05 45.814.341 Rs 105.355 Rs 0,794146 Rs 0,800672 Rs
2021-09-04 45.814.341 Rs 105.355 Rs 0,794146 Rs 0,794146 Rs
2021-09-03 44.847.775 Rs 651,93 Rs 0,592554 Rs 0,794146 Rs
2021-09-02 29.036.345 Rs 59.096 Rs 0,584527 Rs 0,592554 Rs
2021-09-01 36.596.943 Rs 696,11 Rs 0,471937 Rs 0,584527 Rs
2021-08-31 37.124.025 Rs 4.823,97 Rs 0,477625 Rs 0,471937 Rs
2021-08-30 37.124.025 Rs 4.823,97 Rs 0,477625 Rs 0,477625 Rs
2021-08-29 37.335.617 Rs 950,25 Rs 0,484819 Rs 0,477625 Rs
2021-08-28 36.120.480 Rs 1.439,55 Rs 0,472536 Rs 0,484819 Rs
2021-08-27 51.306.917 Rs 0,01865358 Rs 0,466340 Rs 0,472536 Rs
2021-08-26 38.211.808 Rs 671,71 Rs 0,671596 Rs 0,466340 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android