Rank #N/A
99 người thích điều này
delion  (DLN)
Delion (DLN)
$0,003153045804 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-25 11:11:08 UTC (khoảng 10 giờ trước)
99 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Delion XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 0,000000000000 XAG 0,582729 XAG 0,00012417 XAG N/A
2021-10-24 0,000000000000 XAG 0,587209 XAG 0,00015201 XAG 0,00012417 XAG
2021-10-23 0,000000000000 XAG 0,127674 XAG 0,00015020 XAG 0,00015201 XAG
2021-10-22 0,000000000000 XAG 6,79 XAG 0,00013265 XAG 0,00015020 XAG
2021-10-21 0,000000000000 XAG 0,00000274 XAG 0,00013692 XAG 0,00013265 XAG
2021-10-20 0,000000000000 XAG 0,00000274 XAG 0,00013692 XAG 0,00013692 XAG
2021-10-16 0,000000000000 XAG 11,73 XAG 0,00010534 XAG 0,00013692 XAG
2021-10-15 0,000000000000 XAG 1,11 XAG 0,00012365 XAG 0,00010534 XAG
2021-10-14 0,000000000000 XAG 1,11 XAG 0,00012365 XAG 0,00012365 XAG
2021-10-12 0,000000000000 XAG 6,26 XAG 0,00012513 XAG 0,00012365 XAG
2021-10-11 0,000000000000 XAG 0,176627 XAG 0,00014670 XAG 0,00012513 XAG
2021-10-10 0,000000000000 XAG 1,79 XAG 0,00014606 XAG 0,00014670 XAG
2021-10-09 0,000000000000 XAG 3,01 XAG 0,00012047 XAG 0,00014606 XAG
2021-10-08 0,000000000000 XAG 3,01 XAG 0,00012047 XAG 0,00012047 XAG
2021-10-06 0,000000000000 XAG 0,110062 XAG 0,00011004 XAG 0,00012047 XAG
2021-10-05 0,000000000000 XAG 0,343955 XAG 0,00010898 XAG 0,00011004 XAG
2021-10-04 0,000000000000 XAG 0,343955 XAG 0,00010898 XAG 0,00010898 XAG
2021-10-03 0,000000000000 XAG 1,25 XAG 0,00016995 XAG 0,00010898 XAG
2021-10-02 0,000000000000 XAG 1,25 XAG 0,00017044 XAG 0,00016995 XAG
2021-10-01 0,000000000000 XAG 4,70 XAG 0,00009862 XAG 0,00017044 XAG
2021-09-30 0,000000000000 XAG 0,972803 XAG 0,00009728 XAG 0,00009862 XAG
2021-09-29 0,000000000000 XAG 0,01409177 XAG 0,00009395 XAG 0,00009728 XAG
2021-09-28 0,000000000000 XAG 0,01419680 XAG 0,00009465 XAG 0,00009395 XAG
2021-09-27 0,000000000000 XAG 0,01419680 XAG 0,00009465 XAG 0,00009465 XAG
2021-09-26 0,000000000000 XAG 0,395447 XAG 0,00009534 XAG 0,00009465 XAG
2021-09-25 0,000000000000 XAG 0,208639 XAG 0,00013427 XAG 0,00009534 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android