👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
entcash  (ENT)
ENTCash (ENT)
$0,00427621 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-12-26 04:00:19 UTC (khoảng 2 tháng trước)
58 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.600.000.000
ENT
USD

ENTCash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-27 1.062,59 Bs.F N/A
2019-12-26 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-25 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-24 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-23 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-22 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-21 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-20 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-19 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-18 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-17 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-16 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-15 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-14 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-13 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-12 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-11 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-10 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-09 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-08 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-07 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-06 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-05 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-04 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-03 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-02 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-12-01 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-30 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-29 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-28 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-27 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-26 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-25 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-24 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-23 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-22 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-21 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-20 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-19 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-18 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-17 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-16 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-15 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-14 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-13 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-12 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-11 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-10 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-09 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-08 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-07 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-06 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-05 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-04 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-03 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-02 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-11-01 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-31 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-30 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-29 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-28 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-27 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-26 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-25 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-24 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-23 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-22 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-21 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-20 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-19 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-18 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-17 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-16 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-15 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-14 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-13 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-12 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-11 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-10 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-09 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-08 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-07 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-06 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-05 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-04 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-03 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-02 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-10-01 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-30 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-29 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-28 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-27 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-26 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-25 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-24 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-23 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-22 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-21 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-20 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-19 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-18 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-17 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-16 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-15 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-14 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-13 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-12 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-11 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-10 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-09 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-08 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-07 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-06 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-05 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-04 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-03 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-02 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-09-01 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-31 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-30 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-29 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-28 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-27 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-26 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-25 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-24 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-23 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-22 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-21 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-20 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-19 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-18 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-17 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-16 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-15 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-14 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-13 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-12 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-11 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-10 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-09 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-08 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-07 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-06 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-05 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-04 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-03 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-02 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-08-01 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-31 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-30 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-29 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-28 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-27 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-26 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-25 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-24 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-23 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-22 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-21 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-20 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-19 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-18 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-17 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-16 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-15 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-14 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-13 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-12 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-11 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-10 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-09 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-08 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-07 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-06 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-05 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-04 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-03 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-02 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-07-01 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-06-27 1.062,59 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-06-26 1.124,92 Bs.F 1.062,59 Bs.F
2019-06-25 1.120,96 Bs.F 1.124,92 Bs.F
2019-06-24 1.060,70 Bs.F 1.120,96 Bs.F
2019-06-23 1.063,49 Bs.F 1.060,70 Bs.F
2019-06-22 1.070,27 Bs.F 1.063,49 Bs.F
2019-06-21 1.101,56 Bs.F 1.070,27 Bs.F
2019-06-20 1.086,10 Bs.F 1.101,56 Bs.F
2019-06-19 1.141,49 Bs.F 1.086,10 Bs.F
2019-06-18 1.047,74 Bs.F 1.141,49 Bs.F
2019-06-17 1.048,30 Bs.F 1.047,74 Bs.F
2019-06-16 1.039,05 Bs.F 1.048,30 Bs.F
2019-06-15 1.048,35 Bs.F 1.039,05 Bs.F
2019-06-14 1.080,94 Bs.F 1.048,35 Bs.F
2019-06-13 1.098,51 Bs.F 1.080,94 Bs.F
2019-06-12 1.088,62 Bs.F 1.098,51 Bs.F
2019-06-11 1.125,70 Bs.F 1.088,62 Bs.F
2019-06-10 1.128,94 Bs.F 1.125,70 Bs.F
2019-06-09 1.133,66 Bs.F 1.128,94 Bs.F
2019-06-08 1.159,96 Bs.F 1.133,66 Bs.F
2019-06-07 1.118,90 Bs.F 1.159,96 Bs.F
2019-06-06 1.131,77 Bs.F 1.118,90 Bs.F
2019-06-05 1.085,27 Bs.F 1.131,77 Bs.F
2019-06-04 1.120,58 Bs.F 1.085,27 Bs.F
2019-06-03 1.185,00 Bs.F 1.120,58 Bs.F
2019-06-02 1.074,68 Bs.F 1.185,00 Bs.F
2019-06-01 1.079,35 Bs.F 1.074,68 Bs.F
2019-05-31 1.010,25 Bs.F 1.079,35 Bs.F
2019-05-30 1.103,54 Bs.F 1.010,25 Bs.F
2019-05-29 1.251,87 Bs.F 1.103,54 Bs.F
2019-05-28 904,02 Bs.F 1.251,87 Bs.F
2019-05-27 910,53 Bs.F 904,02 Bs.F
2019-05-26 897,59 Bs.F 910,53 Bs.F
2019-05-25 907,30 Bs.F 897,59 Bs.F
2019-05-24 892,38 Bs.F 907,30 Bs.F
2019-05-23 914,85 Bs.F 892,38 Bs.F
2019-05-22 933,62 Bs.F 914,85 Bs.F
2019-05-21 920,67 Bs.F 933,62 Bs.F
2019-05-20 949,73 Bs.F 920,67 Bs.F
2019-05-19 945,59 Bs.F 949,73 Bs.F
2019-05-18 918,58 Bs.F 945,59 Bs.F
2019-05-17 958,31 Bs.F 918,58 Bs.F
2019-05-14 1.006,60 Bs.F 958,31 Bs.F
2019-05-13 902,16 Bs.F 1.006,60 Bs.F
2019-05-12 903,83 Bs.F 902,16 Bs.F
2019-05-11 879,21 Bs.F 903,83 Bs.F
2019-05-10 878,44 Bs.F 879,21 Bs.F
2019-05-09 943,21 Bs.F 878,44 Bs.F
2019-05-08 936,52 Bs.F 943,21 Bs.F
2019-05-07 916,23 Bs.F 936,52 Bs.F
2019-05-06 951,98 Bs.F 916,23 Bs.F
2019-05-05 988,49 Bs.F 951,98 Bs.F
2019-05-04 1.178,55 Bs.F 988,49 Bs.F
2019-05-03 930,50 Bs.F 1.178,55 Bs.F
2019-05-02 934,49 Bs.F 930,50 Bs.F
2019-05-01 1.015,86 Bs.F 934,49 Bs.F
2019-04-30 1.496,14 Bs.F 1.015,86 Bs.F
2019-04-29 1.376,39 Bs.F 1.496,14 Bs.F
2019-04-28 1.608,70 Bs.F 1.376,39 Bs.F
2019-04-27 1.741,25 Bs.F 1.608,70 Bs.F
2019-04-26 1.734,97 Bs.F 1.741,25 Bs.F
2019-04-25 1.931,38 Bs.F 1.734,97 Bs.F
2019-04-24 2.879,48 Bs.F 1.931,38 Bs.F
2019-04-23 2.672,49 Bs.F 2.879,48 Bs.F
2019-04-22 423,71 Bs.F 2.672,49 Bs.F
2019-04-21 463,81 Bs.F 423,71 Bs.F
2019-04-20 481,91 Bs.F 463,81 Bs.F
2019-04-19 490,53 Bs.F 481,91 Bs.F
2019-04-18 449,05 Bs.F 490,53 Bs.F
2019-04-17 413,04 Bs.F 449,05 Bs.F
2019-04-16 445,97 Bs.F 413,04 Bs.F
2019-04-15 545,06 Bs.F 445,97 Bs.F
2019-04-14 501,71 Bs.F 545,06 Bs.F
2019-04-13 362,86 Bs.F 501,71 Bs.F
2019-04-12 369,23 Bs.F 362,86 Bs.F
2019-04-11 409,02 Bs.F 369,23 Bs.F
2019-04-10 345,45 Bs.F 409,02 Bs.F
2019-04-09 352,70 Bs.F 345,45 Bs.F
2019-04-08 379,69 Bs.F 352,70 Bs.F
2019-04-07 339,26 Bs.F 379,69 Bs.F
2019-04-06 362,04 Bs.F 339,26 Bs.F
2019-04-05 314,68 Bs.F 362,04 Bs.F
2019-04-04 294,81 Bs.F 314,68 Bs.F
2019-04-03 303,68 Bs.F 294,81 Bs.F
2019-04-02 298,50 Bs.F 303,68 Bs.F
2019-04-01 273,40 Bs.F 298,50 Bs.F
2019-03-31 279,82 Bs.F 273,40 Bs.F
2019-03-30 289,16 Bs.F 279,82 Bs.F
2019-03-29 283,36 Bs.F 289,16 Bs.F
2019-03-28 289,71 Bs.F 283,36 Bs.F
2019-03-27 283,74 Bs.F 289,71 Bs.F
2019-03-26 276,47 Bs.F 283,74 Bs.F
2019-03-25 283,50 Bs.F 276,47 Bs.F
2019-03-24 286,11 Bs.F 283,50 Bs.F
2019-03-23 296,06 Bs.F 286,11 Bs.F
2019-03-22 316,40 Bs.F 296,06 Bs.F
2019-03-21 285,81 Bs.F 316,40 Bs.F
2019-03-20 293,30 Bs.F 285,81 Bs.F
2019-03-19 279,25 Bs.F 293,30 Bs.F
2019-03-18 263,28 Bs.F 279,25 Bs.F
2019-03-17 254,08 Bs.F 263,28 Bs.F
2019-03-16 248,78 Bs.F 254,08 Bs.F
2019-03-15 265,61 Bs.F 248,78 Bs.F
2019-03-14 219,52 Bs.F 265,61 Bs.F
2019-03-13 198,20 Bs.F 219,52 Bs.F
2019-03-12 219,74 Bs.F 198,20 Bs.F
2019-03-11 256,99 Bs.F 219,74 Bs.F
2019-03-10 249,20 Bs.F 256,99 Bs.F
2019-03-09 254,27 Bs.F 249,20 Bs.F
2019-03-08 267,75 Bs.F 254,27 Bs.F
2019-03-07 259,09 Bs.F 267,75 Bs.F
2019-03-06 266,87 Bs.F 259,09 Bs.F
2019-03-05 250,39 Bs.F 266,87 Bs.F
2019-03-04 254,04 Bs.F 250,39 Bs.F
2019-03-03 249,79 Bs.F 254,04 Bs.F
2019-03-02 265,75 Bs.F 249,79 Bs.F
2019-03-01 266,25 Bs.F 265,75 Bs.F
2019-02-28 271,97 Bs.F 266,25 Bs.F
2019-02-27 280,18 Bs.F 271,97 Bs.F
2019-02-26 291,13 Bs.F 280,18 Bs.F
2019-02-25 297,06 Bs.F 291,13 Bs.F
2019-02-24 321,44 Bs.F 297,06 Bs.F
2019-02-23 314,58 Bs.F 321,44 Bs.F
2019-02-22 316,36 Bs.F 314,58 Bs.F
2019-02-21 360,53 Bs.F 316,36 Bs.F
2019-02-20 367,26 Bs.F 360,53 Bs.F
2019-02-19 387,84 Bs.F 367,26 Bs.F
2019-02-18 359,00 Bs.F 387,84 Bs.F
2019-02-17 399,38 Bs.F 359,00 Bs.F
2019-02-16 370,20 Bs.F 399,38 Bs.F
2019-02-15 330,33 Bs.F 370,20 Bs.F
2019-02-14 297,76 Bs.F 330,33 Bs.F
2019-02-13 298,86 Bs.F 297,76 Bs.F
2019-02-12 301,49 Bs.F 298,86 Bs.F
2019-02-11 309,74 Bs.F 301,49 Bs.F
2019-02-10 301,19 Bs.F 309,74 Bs.F
2019-02-09 300,09 Bs.F 301,19 Bs.F
2019-02-08 271,52 Bs.F 300,09 Bs.F
2019-02-07 288,35 Bs.F 271,52 Bs.F
2019-02-06 275,44 Bs.F 288,35 Bs.F
2019-02-05 307,42 Bs.F 275,44 Bs.F
2019-02-04 266,49 Bs.F 307,42 Bs.F
2019-02-03 266,92 Bs.F 266,49 Bs.F
2019-02-02 261,65 Bs.F 266,92 Bs.F
2019-02-01 260,61 Bs.F 261,65 Bs.F
2019-01-31 267,69 Bs.F 260,61 Bs.F
2019-01-30 266,53 Bs.F 267,69 Bs.F
2019-01-29 254,47 Bs.F 266,53 Bs.F
2019-01-28 263,22 Bs.F 254,47 Bs.F
2019-01-27 262,54 Bs.F 263,22 Bs.F
2019-01-26 258,19 Bs.F 262,54 Bs.F
2019-01-25 256,41 Bs.F 258,19 Bs.F
2019-01-24 256,31 Bs.F 256,41 Bs.F
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android