🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,256044 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-04-10 19:55:21 UTC (khoảng 17 giờ trước)
698 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.439.191
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-11 10.206 LTC 5,053828 LTC 0,00104773 LTC N/A
2021-04-10 10.069 LTC 7,733021 LTC 0,00112133 LTC 0,00104773 LTC
2021-04-09 10.596 LTC 0,00541871 LTC 0,00129584 LTC 0,00112133 LTC
2021-04-08 10.551 LTC 11,938324 LTC 0,00109696 LTC 0,00129584 LTC
2021-04-07 10.780 LTC 1,537743 LTC 0,00114204 LTC 0,00109696 LTC
2021-04-06 11.372 LTC 8,564494 LTC 0,00120226 LTC 0,00114204 LTC
2021-04-05 11.814 LTC 5,339199 LTC 0,00123416 LTC 0,00120226 LTC
2021-04-04 13.228 LTC 15,099177 LTC 0,00140332 LTC 0,00123416 LTC
2021-04-03 13.005 LTC 5,333240 LTC 0,00137258 LTC 0,00140332 LTC
2021-04-02 10.495 LTC 1,335395 LTC 0,00108599 LTC 0,00137258 LTC
2021-04-01 9.586 LTC 1,276456 LTC 0,00100596 LTC 0,00108599 LTC
2021-03-31 13.171 LTC 19,171101 LTC 0,00091585 LTC 0,00100596 LTC
2021-03-30 12.762 LTC 33,713632 LTC 0,00134825 LTC 0,00091585 LTC
2021-03-29 12.668 LTC 13,526795 LTC 0,00106009 LTC 0,00134825 LTC
2021-03-28 12.736 LTC 10,455947 LTC 0,00134483 LTC 0,00106009 LTC
2021-03-27 10.175 LTC 18,123257 LTC 0,00106808 LTC 0,00134483 LTC
2021-03-26 10.190 LTC 4,528505 LTC 0,00107006 LTC 0,00106808 LTC
2021-03-25 13.415 LTC 12,238055 LTC 0,00140726 LTC 0,00107006 LTC
2021-03-24 13.444 LTC 0,12862460 LTC 0,00141346 LTC 0,00140726 LTC
2021-03-23 13.389 LTC 13,245054 LTC 0,00141055 LTC 0,00141346 LTC
2021-03-22 13.664 LTC 61,705 LTC 0,00142999 LTC 0,00141055 LTC
2021-03-21 13.508 LTC 63,357 LTC 0,00142141 LTC 0,00142999 LTC
2021-03-20 3.869 LTC 1,871906 LTC 0,00040798 LTC 0,00142141 LTC
2021-03-19 4.854 LTC 1,920720 LTC 0,00049290 LTC 0,00040798 LTC
2021-03-18 3.125 LTC 0,24458424 LTC 0,00032870 LTC 0,00049290 LTC
2021-03-17 2.313 LTC 1,523035 LTC 0,00016055 LTC 0,00032870 LTC
2021-03-16 4.791 LTC 2,343501 LTC 0,00050509 LTC 0,00016055 LTC
2021-03-15 10.109 LTC 14,985929 LTC 0,00107380 LTC 0,00050509 LTC
2021-03-14 2.759 LTC 10,353663 LTC 0,00029136 LTC 0,00107380 LTC
2021-03-13 4.186 LTC 0,05669952 LTC 0,00024334 LTC 0,00029136 LTC
2021-03-12 1.238 LTC 0,11911797 LTC 0,00013087 LTC 0,00024334 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android