🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
eternity  (ENT)
Eternity (ENT)
$0,176469 63.8%
0,00000279 BTC 55.0%
703 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.681.123
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.104,33
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,107665 / $0,226930
Cung lưu thông
9.526.448 / ?
ENT
USD

Eternity VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-13 102.885 Bs.F 141,87 Bs.F 0,01079998 Bs.F N/A
2021-04-12 247.443 Bs.F 0,115270 Bs.F 0,02693123 Bs.F 0,01079998 Bs.F
2021-04-11 245.152 Bs.F 123,67 Bs.F 0,02563769 Bs.F 0,02693123 Bs.F
2021-04-10 225.432 Bs.F 172,99 Bs.F 0,02508478 Bs.F 0,02563769 Bs.F
2021-04-09 236.458 Bs.F 0,122748 Bs.F 0,02935404 Bs.F 0,02508478 Bs.F
2021-04-08 229.900 Bs.F 264,14 Bs.F 0,02427063 Bs.F 0,02935404 Bs.F
2021-04-07 261.050 Bs.F 36,93 Bs.F 0,02742695 Bs.F 0,02427063 Bs.F
2021-04-06 250.160 Bs.F 188,35 Bs.F 0,02644072 Bs.F 0,02742695 Bs.F
2021-04-05 238.986 Bs.F 108,37 Bs.F 0,02504980 Bs.F 0,02644072 Bs.F
2021-04-04 268.787 Bs.F 301,54 Bs.F 0,02802510 Bs.F 0,02504980 Bs.F
2021-04-03 271.395 Bs.F 111,14 Bs.F 0,02860239 Bs.F 0,02802510 Bs.F
2021-04-02 211.609 Bs.F 27,22 Bs.F 0,02213234 Bs.F 0,02860239 Bs.F
2021-04-01 188.679 Bs.F 25,20 Bs.F 0,01985807 Bs.F 0,02213234 Bs.F
2021-03-31 257.220 Bs.F 374,92 Bs.F 0,01791070 Bs.F 0,01985807 Bs.F
2021-03-30 249.505 Bs.F 653,15 Bs.F 0,02612005 Bs.F 0,01791070 Bs.F
2021-03-29 231.121 Bs.F 246,36 Bs.F 0,01930738 Bs.F 0,02612005 Bs.F
2021-03-28 234.516 Bs.F 192,98 Bs.F 0,02482057 Bs.F 0,01930738 Bs.F
2021-03-27 186.521 Bs.F 332,22 Bs.F 0,01957926 Bs.F 0,02482057 Bs.F
2021-03-26 175.497 Bs.F 77,99 Bs.F 0,01842915 Bs.F 0,01957926 Bs.F
2021-03-25 238.645 Bs.F 219,28 Bs.F 0,02521541 Bs.F 0,01842915 Bs.F
2021-03-24 250.769 Bs.F 2,40 Bs.F 0,02636471 Bs.F 0,02521541 Bs.F
2021-03-23 251.837 Bs.F 248,03 Bs.F 0,02641395 Bs.F 0,02636471 Bs.F
2021-03-22 271.841 Bs.F 1.209,70 Bs.F 0,02803428 Bs.F 0,02641395 Bs.F
2021-03-21 273.790 Bs.F 1.285,35 Bs.F 0,02883677 Bs.F 0,02803428 Bs.F
2021-03-20 78.189 Bs.F 37,76 Bs.F 0,00822962 Bs.F 0,02883677 Bs.F
2021-03-19 98.153 Bs.F 38,66 Bs.F 0,00992022 Bs.F 0,00822962 Bs.F
2021-03-18 64.344 Bs.F 5,05 Bs.F 0,00679064 Bs.F 0,00992022 Bs.F
2021-03-17 46.537 Bs.F 30,69 Bs.F 0,00323517 Bs.F 0,00679064 Bs.F
2021-03-16 97.961 Bs.F 47,92 Bs.F 0,01032750 Bs.F 0,00323517 Bs.F
2021-03-15 223.251 Bs.F 328,14 Bs.F 0,02351280 Bs.F 0,01032750 Bs.F
2021-03-14 62.778 Bs.F 235,55 Bs.F 0,00662863 Bs.F 0,02351280 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android