🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
euno  (EUNO)
EUNO (EUNO)
$0,00123494 30.1%
0,00000004 BTC 31.6%
265 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$7.522.659
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.706,72
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00073792 / $0,00154291
Cung lưu thông
6.102.569.722 / 8.000.000.000
EUNO
USD

EUNO NZD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-27 12.934.644 NZ$ 2.312,40 NZ$ 0,00211971 NZ$ N/A
2021-01-26 8.255.270 NZ$ 3.950,77 NZ$ 0,00134880 NZ$ 0,00211971 NZ$
2021-01-25 8.803.873 NZ$ 3.903,61 NZ$ 0,00144661 NZ$ 0,00134880 NZ$
2021-01-24 7.622.622 NZ$ 7.116,74 NZ$ 0,00125019 NZ$ 0,00144661 NZ$
2021-01-23 5.895.574 NZ$ 2.262,06 NZ$ 0,00097051 NZ$ 0,00125019 NZ$
2021-01-22 7.460.080 NZ$ 2.926,53 NZ$ 0,00107214 NZ$ 0,00097051 NZ$
2021-01-21 9.051.076 NZ$ 20.500 NZ$ 0,00148724 NZ$ 0,00107214 NZ$
2021-01-20 9.286.681 NZ$ 11.025,08 NZ$ 0,00151638 NZ$ 0,00148724 NZ$
2021-01-19 9.395.582 NZ$ 30.319 NZ$ 0,00154643 NZ$ 0,00151638 NZ$
2021-01-18 8.140.710 NZ$ 2.028,04 NZ$ 0,00132690 NZ$ 0,00154643 NZ$
2021-01-17 9.264.294 NZ$ 37.947 NZ$ 0,00151413 NZ$ 0,00132690 NZ$
2021-01-16 9.227.645 NZ$ 10.563,16 NZ$ 0,00151148 NZ$ 0,00151413 NZ$
2021-01-15 12.095.311 NZ$ 13.045,79 NZ$ 0,00201863 NZ$ 0,00151148 NZ$
2021-01-14 12.606.758 NZ$ 29.539 NZ$ 0,00207440 NZ$ 0,00201863 NZ$
2021-01-13 8.451.292 NZ$ 2.726,05 NZ$ 0,00137628 NZ$ 0,00207440 NZ$
2021-01-12 8.721.860 NZ$ 4.724,09 NZ$ 0,00143726 NZ$ 0,00137628 NZ$
2021-01-11 12.350.748 NZ$ 15.728,32 NZ$ 0,00202520 NZ$ 0,00143726 NZ$
2021-01-10 12.977.507 NZ$ 15.048,21 NZ$ 0,00212991 NZ$ 0,00202520 NZ$
2021-01-09 13.371.241 NZ$ 10.332,25 NZ$ 0,00219532 NZ$ 0,00212991 NZ$
2021-01-08 13.120.945 NZ$ 44.618 NZ$ 0,00217026 NZ$ 0,00219532 NZ$
2021-01-07 12.653.426 NZ$ 5.272,14 NZ$ 0,00209387 NZ$ 0,00217026 NZ$
2021-01-06 18.873.656 NZ$ 18.827,82 NZ$ 0,00310017 NZ$ 0,00209387 NZ$
2021-01-05 10.601.238 NZ$ 20.192 NZ$ 0,00174308 NZ$ 0,00310017 NZ$
2021-01-04 14.280.877 NZ$ 39.436 NZ$ 0,00233854 NZ$ 0,00174308 NZ$
2021-01-03 10.976.881 NZ$ 41.204 NZ$ 0,00181490 NZ$ 0,00233854 NZ$
2021-01-02 12.720.044 NZ$ 18.087,43 NZ$ 0,00209476 NZ$ 0,00181490 NZ$
2021-01-01 12.535.322 NZ$ 8.749,15 NZ$ 0,00206551 NZ$ 0,00209476 NZ$
2020-12-31 12.164.807 NZ$ 6.250,43 NZ$ 0,00199945 NZ$ 0,00206551 NZ$
2020-12-30 11.596.409 NZ$ 13.331,84 NZ$ 0,00191713 NZ$ 0,00199945 NZ$
2020-12-29 11.597.337 NZ$ 12.508,11 NZ$ 0,00191084 NZ$ 0,00191713 NZ$
2020-12-28 11.357.232 NZ$ 23.492 NZ$ 0,00186816 NZ$ 0,00191084 NZ$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android