holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,455499 -1.5%
0,00001400 BTC 8.1%
24 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$156.964
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,452449 / $0,465022
Cung lưu thông
? / ?

Holiday Chain BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-18 0,000000000000 μBTC 3.584.920 μBTC 10,41 μBTC N/A
2021-05-17 0,000000000000 μBTC 3.390.555 μBTC 9,81 μBTC 10,41 μBTC
2021-05-16 0,000000000000 μBTC 3.338.933 μBTC 9,65 μBTC 9,81 μBTC
2021-05-15 0,000000000000 μBTC 3.170.102 μBTC 9,21 μBTC 9,65 μBTC
2021-05-14 0,000000000000 μBTC 3.224.528 μBTC 9,25 μBTC 9,21 μBTC
2021-05-13 0,000000000000 μBTC 3.020.919 μBTC 8,71 μBTC 9,25 μBTC
2021-05-12 0,000000000000 μBTC 2.780.380 μBTC 8,06 μBTC 8,71 μBTC
2021-05-11 0,000000000000 μBTC 2.851.266 μBTC 8,23 μBTC 8,06 μBTC
2021-05-10 0,000000000000 μBTC 2.732.652 μBTC 7,91 μBTC 8,23 μBTC
2021-05-09 0,000000000000 μBTC 2.695.597 μBTC 7,77 μBTC 7,91 μBTC
2021-05-08 0,000000000000 μBTC 2.763.637 μBTC 8,02 μBTC 7,77 μBTC
2021-05-07 0,000000000000 μBTC 2.815.095 μBTC 8,16 μBTC 8,02 μBTC
2021-05-06 0,000000000000 μBTC 2.754.752 μBTC 8,03 μBTC 8,16 μBTC
2021-05-05 0,000000000000 μBTC 2.935.859 μBTC 8,49 μBTC 8,03 μBTC
2021-05-04 0,000000000000 μBTC 2.771.735 μBTC 8,05 μBTC 8,49 μBTC
2021-05-03 0,000000000000 μBTC 2.823.428 μBTC 8,16 μBTC 8,05 μBTC
2021-05-02 0,000000000000 μBTC 2.726.727 μBTC 7,87 μBTC 8,16 μBTC
2021-05-01 0,000000000000 μBTC 2.780.823 μBTC 7,98 μBTC 7,87 μBTC
2021-04-30 0,000000000000 μBTC 2.953.303 μBTC 8,55 μBTC 7,98 μBTC
2021-04-29 0,000000000000 μBTC 2.880.167 μBTC 8,30 μBTC 8,55 μBTC
2021-04-28 0,000000000000 μBTC 2.848.693 μBTC 8,28 μBTC 8,30 μBTC
2021-04-27 0,000000000000 μBTC 2.943.338 μBTC 8,54 μBTC 8,28 μBTC
2021-04-26 0,000000000000 μBTC 3.226.309 μBTC 9,31 μBTC 8,54 μBTC
2021-04-25 0,000000000000 μBTC 3.127.904 μBTC 9,07 μBTC 9,31 μBTC
2021-04-24 0,000000000000 μBTC 3.105.785 μBTC 9,02 μBTC 9,07 μBTC
2021-04-23 0,000000000000 μBTC 3.061.965 μBTC 8,86 μBTC 9,02 μBTC
2021-04-22 0,000000000000 μBTC 2.883.007 μBTC 8,46 μBTC 8,86 μBTC
2021-04-21 0,000000000000 μBTC 2.822.365 μBTC 8,16 μBTC 8,46 μBTC
2021-04-20 0,000000000000 μBTC 2.813.501 μBTC 8,19 μBTC 8,16 μBTC
2021-04-19 0,000000000000 μBTC 2.805.472 μBTC 8,14 μBTC 8,19 μBTC
2021-04-18 0,000000000000 μBTC 2.634.178 μBTC 7,61 μBTC 8,14 μBTC
2021-04-17 0,000000000000 μBTC 2.554.734 μBTC 7,38 μBTC 7,61 μBTC
2021-04-16 0,000000000000 μBTC 2.514.353 μBTC 7,32 μBTC 7,38 μBTC
2021-04-15 0,000000000000 μBTC 2.518.660 μBTC 7,33 μBTC 7,32 μBTC
2021-04-14 0,000000000000 μBTC 2.527.981 μBTC 7,31 μBTC 7,33 μBTC
2021-04-13 0,000000000000 μBTC 2.639.989 μBTC 7,65 μBTC 7,31 μBTC
2021-04-12 0,000000000000 μBTC 2.642.888 μBTC 7,62 μBTC 7,65 μBTC
2021-04-11 0,000000000000 μBTC 2.633.439 μBTC 7,63 μBTC 7,62 μBTC
2021-04-10 0,000000000000 μBTC 2.730.422 μBTC 7,91 μBTC 7,63 μBTC
2021-04-09 0,000000000000 μBTC 2.720.663 μBTC 7,84 μBTC 7,91 μBTC
2021-04-08 0,000000000000 μBTC 2.775.434 μBTC 8,05 μBTC 7,84 μBTC
2021-04-07 0,000000000000 μBTC 2.713.603 μBTC 7,90 μBTC 8,05 μBTC
2021-04-06 0,000000000000 μBTC 2.706.649 μBTC 7,81 μBTC 7,90 μBTC
2021-04-05 0,000000000000 μBTC 2.721.966 μBTC 7,90 μBTC 7,81 μBTC
2021-04-04 0,000000000000 μBTC 2.735.780 μBTC 7,96 μBTC 7,90 μBTC
2021-04-03 0,000000000000 μBTC 2.675.937 μBTC 7,73 μBTC 7,96 μBTC
2021-04-02 0,000000000000 μBTC 2.693.876 μBTC 7,80 μBTC 7,73 μBTC
2021-04-01 0,000000000000 μBTC 2.699.889 μBTC 7,77 μBTC 7,80 μBTC
2021-03-31 0,000000000000 μBTC 2.662.834 μBTC 7,70 μBTC 7,77 μBTC
2021-03-30 0,000000000000 μBTC 2.729.802 μBTC 7,90 μBTC 7,70 μBTC
2021-03-29 0,000000000000 μBTC 2.852.813 μBTC 8,27 μBTC 7,90 μBTC
2021-03-28 0,000000000000 μBTC 2.821.075 μBTC 8,18 μBTC 8,27 μBTC
2021-03-27 0,000000000000 μBTC 2.873.007 μBTC 8,29 μBTC 8,18 μBTC
2021-03-26 0,000000000000 μBTC 3.038.438 μBTC 8,80 μBTC 8,29 μBTC
2021-03-25 0,000000000000 μBTC 3.046.412 μBTC 8,80 μBTC 8,80 μBTC
2021-03-24 0,000000000000 μBTC 2.901.036 μBTC 8,36 μBTC 8,80 μBTC
2021-03-23 0,000000000000 μBTC 2.897.616 μBTC 8,37 μBTC 8,36 μBTC
2021-03-22 0,000000000000 μBTC 2.724.419 μBTC 7,87 μBTC 8,37 μBTC
2021-03-21 0,000000000000 μBTC 2.737.926 μBTC 7,89 μBTC 7,87 μBTC
2021-03-20 0,000000000000 μBTC 2.690.322 μBTC 7,80 μBTC 7,89 μBTC
2021-03-19 0,000000000000 μBTC 2.749.327 μBTC 7,95 μBTC 7,80 μBTC
2021-03-18 0,000000000000 μBTC 2.717.318 μBTC 7,87 μBTC 7,95 μBTC
2021-03-17 0,000000000000 μBTC 2.811.139 μBTC 8,12 μBTC 7,87 μBTC
2021-03-16 0,000000000000 μBTC 2.804.237 μBTC 8,07 μBTC 8,12 μBTC
2021-03-15 0,000000000000 μBTC 2.657.564 μBTC 7,65 μBTC 8,07 μBTC
2021-03-14 0,000000000000 μBTC 2.591.677 μBTC 7,45 μBTC 7,65 μBTC
2021-03-13 0,000000000000 μBTC 2.762.509 μBTC 7,99 μBTC 7,45 μBTC
2021-03-12 0,000000000000 μBTC 2.720.244 μBTC 7,87 μBTC 7,99 μBTC
2021-03-11 0,000000000000 μBTC 2.812.236 μBTC 8,15 μBTC 7,87 μBTC
2021-03-10 0,000000000000 μBTC 2.926.822 μBTC 8,47 μBTC 8,15 μBTC
2021-03-09 0,000000000000 μBTC 3.010.921 μBTC 8,78 μBTC 8,47 μBTC
2021-03-08 0,000000000000 μBTC 3.103.620 μBTC 9,02 μBTC 8,78 μBTC
2021-03-07 0,000000000000 μBTC 3.231.140 μBTC 9,35 μBTC 9,02 μBTC
2021-03-06 0,000000000000 μBTC 3.229.869 μBTC 9,31 μBTC 9,35 μBTC
2021-03-05 0,000000000000 μBTC 3.300.011 μBTC 9,52 μBTC 9,31 μBTC
2021-03-04 0,000000000000 μBTC 3.138.078 μBTC 9,06 μBTC 9,52 μBTC
2021-03-03 0,000000000000 μBTC 3.215.388 μBTC 9,40 μBTC 9,06 μBTC
2021-03-02 0,000000000000 μBTC 3.130.602 μBTC 9,11 μBTC 9,40 μBTC
2021-03-01 0,000000000000 μBTC 3.441.679 μBTC 10,07 μBTC 9,11 μBTC
2021-02-28 0,000000000000 μBTC 3.441.828 μBTC 10,07 μBTC 10,07 μBTC
2021-02-27 0,000000000000 μBTC 3.424.701 μBTC 9,95 μBTC 10,07 μBTC
2021-02-26 0,000000000000 μBTC 3.368.406 μBTC 9,75 μBTC 9,95 μBTC
2021-02-25 0,000000000000 μBTC 3.161.869 μBTC 9,10 μBTC 9,75 μBTC
2021-02-24 0,000000000000 μBTC 3.288.273 μBTC 9,46 μBTC 9,10 μBTC
2021-02-23 0,000000000000 μBTC 2.892.432 μBTC 8,40 μBTC 9,46 μBTC
2021-02-22 0,000000000000 μBTC 2.734.381 μBTC 7,95 μBTC 8,40 μBTC
2021-02-21 0,000000000000 μBTC 2.831.053 μBTC 8,26 μBTC 7,95 μBTC
2021-02-20 0,000000000000 μBTC 2.838.353 μBTC 8,27 μBTC 8,26 μBTC
2021-02-19 0,000000000000 μBTC 3.070.559 μBTC 9,00 μBTC 8,27 μBTC
2021-02-18 0,000000000000 μBTC 2.947.095 μBTC 8,75 μBTC 9,00 μBTC
2021-02-17 0,000000000000 μBTC 3.139.480 μBTC 9,32 μBTC 8,75 μBTC
2021-02-16 0,000000000000 μBTC 3.257.693 μBTC 9,61 μBTC 9,32 μBTC
2021-02-15 0,000000000000 μBTC 3.179.143 μBTC 9,40 μBTC 9,61 μBTC
2021-02-14 0,000000000000 μBTC 3.267.539 μBTC 9,67 μBTC 9,40 μBTC
2021-02-13 0,000000000000 μBTC 3.256.574 μBTC 9,62 μBTC 9,67 μBTC
2021-02-12 0,000000000000 μBTC 3.200.341 μBTC 9,52 μBTC 9,62 μBTC
2021-02-11 0,000000000000 μBTC 3.466.414 μBTC 10,31 μBTC 9,52 μBTC
2021-02-10 0,000000000000 μBTC 3.293.376 μBTC 9,81 μBTC 10,31 μBTC
2021-02-09 0,000000000000 μBTC 3.333.203 μBTC 9,99 μBTC 9,81 μBTC
2021-02-08 0,000000000000 μBTC 3.984.990 μBTC 12,21 μBTC 9,99 μBTC
2021-02-07 0,000000000000 μBTC 3.958.285 μBTC 12,14 μBTC 12,21 μBTC
2021-02-06 0,000000000000 μBTC 4.101.102 μBTC 12,55 μBTC 12,14 μBTC
2021-02-05 0,000000000000 μBTC 4.178.048 μBTC 12,95 μBTC 12,55 μBTC
2021-02-04 0,000000000000 μBTC 4.153.332 μBTC 12,77 μBTC 12,95 μBTC
2021-02-03 0,000000000000 μBTC 4.344.932 μBTC 13,28 μBTC 12,77 μBTC
2021-02-02 0,000000000000 μBTC 4.601.410 μBTC 14,08 μBTC 13,28 μBTC
2021-02-01 0,000000000000 μBTC 4.666.080 μBTC 14,29 μBTC 14,08 μBTC
2021-01-31 0,000000000000 μBTC 4.421.744 μBTC 13,70 μBTC 14,29 μBTC
2021-01-30 0,000000000000 μBTC 4.450.342 μBTC 13,71 μBTC 13,70 μBTC
2021-01-29 0,000000000000 μBTC 4.628.033 μBTC 13,95 μBTC 13,71 μBTC
2021-01-28 0,000000000000 μBTC 5.103.109 μBTC 15,25 μBTC 13,95 μBTC
2021-01-27 0,000000000000 μBTC 4.661.688 μBTC 13,94 μBTC 15,25 μBTC
2021-01-26 0,000000000000 μBTC 4.738.328 μBTC 14,22 μBTC 13,94 μBTC
2021-01-25 0,000000000000 μBTC 4.753.825 μBTC 14,27 μBTC 14,22 μBTC
2021-01-24 0,000000000000 μBTC 4.740.541 μBTC 14,17 μBTC 14,27 μBTC
2021-01-23 0,000000000000 μBTC 4.638.939 μBTC 13,82 μBTC 14,17 μBTC
2021-01-22 0,000000000000 μBTC 4.951.431 μBTC 14,81 μBTC 13,82 μBTC
2021-01-21 0,000000000000 μBTC 4.262.684 μBTC 12,85 μBTC 14,81 μBTC
2021-01-20 0,000000000000 μBTC 4.240.990 μBTC 12,69 μBTC 12,85 μBTC
2021-01-19 0,000000000000 μBTC 4.156.658 μBTC 12,42 μBTC 12,69 μBTC
2021-01-18 0,000000000000 μBTC 4.216.569 μBTC 12,54 μBTC 12,42 μBTC
2021-01-17 0,000000000000 μBTC 4.200.362 μBTC 12,56 μBTC 12,54 μBTC
2021-01-16 0,000000000000 μBTC 4.185.214 μBTC 12,46 μBTC 12,56 μBTC
2021-01-15 0,000000000000 μBTC 3.898.797 μBTC 11,63 μBTC 12,46 μBTC
2021-01-14 0,000000000000 μBTC 4.130.333 μBTC 12,30 μBTC 11,63 μBTC
2021-01-13 0,000000000000 μBTC 4.507.605 μBTC 13,60 μBTC 12,30 μBTC
2021-01-12 0,000000000000 μBTC 4.388.494 μBTC 13,05 μBTC 13,60 μBTC
2021-01-11 0,000000000000 μBTC 4.029.780 μBTC 12,04 μBTC 13,05 μBTC
2021-01-10 0,000000000000 μBTC 3.817.715 μBTC 11,33 μBTC 12,04 μBTC
2021-01-09 0,000000000000 μBTC 3.747.402 μBTC 11,24 μBTC 11,33 μBTC
2021-01-08 0,000000000000 μBTC 3.897.169 μBTC 11,68 μBTC 11,24 μBTC
2021-01-07 0,000000000000 μBTC 4.182.507 μBTC 12,50 μBTC 11,68 μBTC
2021-01-06 0,000000000000 μBTC 4.466.554 μBTC 13,47 μBTC 12,50 μBTC
2021-01-05 0,000000000000 μBTC 2.876.245 μBTC 14,42 μBTC 13,47 μBTC
2021-01-04 0,000000000000 μBTC 2.876.245 μBTC 14,42 μBTC 14,42 μBTC
2021-01-03 0,000000000000 μBTC 3.761,34 μBTC 14,91 μBTC 14,42 μBTC
2021-01-02 0,000000000000 μBTC 132.926 μBTC 16,11 μBTC 14,91 μBTC
2021-01-01 0,000000000000 μBTC 187.405 μBTC 16,28 μBTC 16,11 μBTC
2020-12-31 0,000000000000 μBTC 1.067.347 μBTC 16,08 μBTC 16,28 μBTC
2020-12-30 0,000000000000 μBTC 4.214.364 μBTC 17,07 μBTC 16,08 μBTC
2020-12-29 0,000000000000 μBTC 4.470.784 μBTC 17,80 μBTC 17,07 μBTC
2020-12-28 0,000000000000 μBTC 4.600.030 μBTC 18,29 μBTC 17,80 μBTC
2020-12-27 0,000000000000 μBTC 4.572.057 μBTC 18,19 μBTC 18,29 μBTC
2020-12-26 0,000000000000 μBTC 4.923.800 μBTC 19,56 μBTC 18,19 μBTC
2020-12-25 0,000000000000 μBTC 5.093.286 μBTC 20,18 μBTC 19,56 μBTC
2020-12-24 0,000000000000 μBTC 5.166.835 μBTC 20,68 μBTC 20,18 μBTC
2020-12-23 0,000000000000 μBTC 5.071.612 μBTC 20,25 μBTC 20,68 μBTC
2020-12-22 0,000000000000 μBTC 5.362.231 μBTC 21,30 μBTC 20,25 μBTC
2020-12-21 0,000000000000 μBTC 5.105.490 μBTC 20,32 μBTC 21,30 μBTC
2020-12-20 0,000000000000 μBTC 5.093.597 μBTC 20,28 μBTC 20,32 μBTC
2020-12-19 0,000000000000 μBTC 5.213.813 μBTC 20,89 μBTC 20,28 μBTC
2020-12-18 0,000000000000 μBTC 5.349.863 μBTC 21,37 μBTC 20,89 μBTC
2020-12-17 0,000000000000 μBTC 5.683.816 μBTC 22,65 μBTC 21,37 μBTC
2020-12-16 0,000000000000 μBTC 6.321.031 μBTC 25,00 μBTC 22,65 μBTC
2020-12-15 0,000000000000 μBTC 6.299.612 μBTC 25,06 μBTC 25,00 μBTC
2020-12-14 0,000000000000 μBTC 6.287.705 μBTC 25,09 μBTC 25,06 μBTC
2020-12-13 0,000000000000 μBTC 6.420.556 μBTC 25,70 μBTC 25,09 μBTC
2020-12-12 0,000000000000 μBTC 6.771.755 μBTC 26,97 μBTC 25,70 μBTC
2020-12-11 0,000000000000 μBTC 6.699.565 μBTC 26,63 μBTC 26,97 μBTC
2020-12-10 0,000000000000 μBTC 6.605.113 μBTC 26,36 μBTC 26,63 μBTC
2020-12-09 0,000000000000 μBTC 6.661.931 μBTC 26,50 μBTC 26,36 μBTC
2020-12-08 0,000000000000 μBTC 6.360.237 μBTC 25,27 μBTC 26,50 μBTC
2020-12-07 0,000000000000 μBTC 6.246.541 μBTC 24,98 μBTC 25,27 μBTC
2020-12-06 0,000000000000 μBTC 6.338.142 μBTC 25,29 μBTC 24,98 μBTC
2020-12-05 0,000000000000 μBTC 6.492.070 μBTC 25,92 μBTC 25,29 μBTC
2020-12-04 0,000000000000 μBTC 6.277.227 μBTC 24,98 μBTC 25,92 μBTC
2020-12-03 0,000000000000 μBTC 6.340.016 μBTC 25,07 μBTC 24,98 μBTC
2020-12-02 0,000000000000 μBTC 6.407.078 μBTC 25,44 μBTC 25,07 μBTC
2020-12-01 0,000000000000 μBTC 6.151.979 μBTC 24,46 μBTC 25,44 μBTC
2020-11-30 0,000000000000 μBTC 6.687.273 μBTC 26,54 μBTC 24,46 μBTC
2020-11-29 0,000000000000 μBTC 6.862.754 μBTC 27,34 μBTC 26,54 μBTC
2020-11-28 0,000000000000 μBTC 7.145.313 μBTC 28,31 μBTC 27,34 μBTC
2020-11-27 0,000000000000 μBTC 7.055.569 μBTC 28,05 μBTC 28,31 μBTC
2020-11-26 0,000000000000 μBTC 6.533.320 μBTC 26,05 μBTC 28,05 μBTC
2020-11-25 0,000000000000 μBTC 6.398.630 μBTC 25,58 μBTC 26,05 μBTC
2020-11-24 0,000000000000 μBTC 6.648.342 μBTC 26,47 μBTC 25,58 μBTC
2020-11-23 0,000000000000 μBTC 6.545.553 μBTC 26,12 μBTC 26,47 μBTC
2020-11-22 0,000000000000 μBTC 6.509.700 μBTC 25,97 μBTC 26,12 μBTC
2020-11-21 0,000000000000 μBTC 6.511.776 μBTC 25,98 μBTC 25,97 μBTC
2020-11-20 0,000000000000 μBTC 6.884.945 μBTC 27,35 μBTC 25,98 μBTC
2020-11-19 0,000000000000 μBTC 6.811.899 μBTC 27,16 μBTC 27,35 μBTC
2020-11-18 0,000000000000 μBTC 6.916.048 μBTC 27,52 μBTC 27,16 μBTC
2020-11-17 0,000000000000 μBTC 7.311.432 μBTC 28,88 μBTC 27,52 μBTC
2020-11-16 0,000000000000 μBTC 7.483.754 μBTC 29,49 μBTC 28,88 μBTC
2020-11-15 0,000000000000 μBTC 7.552.076 μBTC 30,21 μBTC 29,49 μBTC
2020-11-14 0,000000000000 μBTC 7.437.539 μBTC 29,59 μBTC 30,21 μBTC
2020-11-13 0,000000000000 μBTC 7.421.245 μBTC 29,63 μBTC 29,59 μBTC
2020-11-12 0,000000000000 μBTC 7.736.056 μBTC 30,84 μBTC 29,63 μBTC
2020-11-11 0,000000000000 μBTC 9.818.528 μBTC 30,64 μBTC 30,84 μBTC
2020-11-10 0,000000000000 μBTC 8.163.031 μBTC 22,41 μBTC 30,64 μBTC
2020-11-09 0,000000000000 μBTC 7.940.783 μBTC 21,81 μBTC 22,41 μBTC
2020-11-08 0,000000000000 μBTC 8.140.370 μBTC 23,52 μBTC 21,81 μBTC
2020-11-07 0,000000000000 μBTC 7.177.882 μBTC 22,50 μBTC 23,52 μBTC
2020-11-06 0,000000000000 μBTC 7.828.573 μBTC 31,25 μBTC 22,50 μBTC
2020-11-05 0,000000000000 μBTC 8.646.381 μBTC 34,23 μBTC 31,25 μBTC
2020-11-04 0,000000000000 μBTC 8.629.449 μBTC 34,48 μBTC 34,23 μBTC
2020-11-03 0,000000000000 μBTC 8.912.578 μBTC 35,47 μBTC 34,48 μBTC
2020-11-02 0,000000000000 μBTC 8.886.480 μBTC 35,27 μBTC 35,47 μBTC
2020-11-01 0,000000000000 μBTC 8.778.741 μBTC 35,10 μBTC 35,27 μBTC
2020-10-31 0,000000000000 μBTC 9.007.361 μBTC 35,73 μBTC 35,10 μBTC
2020-10-30 0,000000000000 μBTC 9.419.043 μBTC 34,48 μBTC 35,73 μBTC
2020-10-29 0,000000000000 μBTC 10.597.703 μBTC 34,04 μBTC 34,48 μBTC
2020-10-28 0,000000000000 μBTC 8.845.142 μBTC 24,30 μBTC 34,04 μBTC
2020-10-27 0,000000000000 μBTC 9.410.121 μBTC 25,87 μBTC 24,30 μBTC
2020-10-26 0,000000000000 μBTC 9.348.921 μBTC 25,71 μBTC 25,87 μBTC
2020-10-25 0,000000000000 μBTC 9.297.732 μBTC 25,63 μBTC 25,71 μBTC
2020-10-24 0,000000000000 μBTC 9.765.157 μBTC 25,98 μBTC 25,63 μBTC
2020-10-23 0,000000000000 μBTC 9.600.360 μBTC 25,58 μBTC 25,98 μBTC
2020-10-22 0,000000000000 μBTC 9.721.543 μBTC 26,08 μBTC 25,58 μBTC
2020-10-21 0,000000000000 μBTC 10.556.168 μBTC 28,20 μBTC 26,08 μBTC
2020-10-20 0,000000000000 μBTC 10.755.869 μBTC 28,73 μBTC 28,20 μBTC
2020-10-19 0,000000000000 μBTC 10.868.064 μBTC 29,31 μBTC 28,73 μBTC
2020-10-18 0,000000000000 μBTC 10.885.140 μBTC 29,31 μBTC 29,31 μBTC
2020-10-17 0,000000000000 μBTC 10.958.136 μBTC 29,59 μBTC 29,31 μBTC
2020-10-16 0,000000000000 μBTC 10.863.700 μBTC 29,24 μBTC 29,59 μBTC
2020-10-15 0,000000000000 μBTC 10.888.537 μBTC 29,32 μBTC 29,24 μBTC
2020-10-14 0,000000000000 μBTC 10.869.330 μBTC 29,16 μBTC 29,32 μBTC
2020-10-13 0,000000000000 μBTC 10.754.130 μBTC 28,95 μBTC 29,16 μBTC
2020-10-12 0,000000000000 μBTC 10.973.877 μBTC 29,61 μBTC 28,95 μBTC
2020-10-11 0,000000000000 μBTC 11.032.163 μBTC 29,65 μBTC 29,61 μBTC
2020-10-10 0,000000000000 μBTC 11.267.016 μBTC 30,38 μBTC 29,65 μBTC
2020-10-09 0,000000000000 μBTC 11.389.029 μBTC 30,64 μBTC 30,38 μBTC
2020-10-08 0,000000000000 μBTC 11.749.479 μBTC 31,59 μBTC 30,64 μBTC
2020-10-07 0,000000000000 μBTC 11.731.641 μBTC 31,57 μBTC 31,59 μBTC
2020-10-06 0,000000000000 μBTC 11.605.030 μBTC 31,24 μBTC 31,57 μBTC
2020-10-05 0,000000000000 μBTC 11.693.314 μBTC 31,41 μBTC 31,24 μBTC
2020-10-04 0,000000000000 μBTC 11.797.869 μBTC 31,88 μBTC 31,41 μBTC
2020-10-03 0,000000000000 μBTC 11.757.265 μBTC 31,69 μBTC 31,88 μBTC
2020-10-02 0,000000000000 μBTC 11.669.833 μBTC 31,37 μBTC 31,69 μBTC
2020-10-01 0,000000000000 μBTC 11.566.402 μBTC 31,20 μBTC 31,37 μBTC
2020-09-30 0,000000000000 μBTC 11.407.418 μBTC 30,72 μBTC 31,20 μBTC
2020-09-29 0,000000000000 μBTC 11.600.858 μBTC 31,42 μBTC 30,72 μBTC
2020-09-28 0,000000000000 μBTC 11.644.764 μBTC 31,21 μBTC 31,42 μBTC
2020-09-27 0,000000000000 μBTC 11.712.954 μBTC 31,37 μBTC 31,21 μBTC
2020-09-26 0,000000000000 μBTC 11.575.703 μBTC 31,45 μBTC 31,37 μBTC
2020-09-25 0,000000000000 μBTC 11.915.420 μBTC 32,43 μBTC 31,45 μBTC
2020-09-24 0,000000000000 μBTC 11.997.817 μBTC 32,49 μBTC 32,43 μBTC
2020-09-23 0,000000000000 μBTC 11.912.104 μBTC 32,16 μBTC 32,49 μBTC
2020-09-22 0,000000000000 μBTC 12.028.015 μBTC 32,31 μBTC 32,16 μBTC
2020-09-21 0,000000000000 μBTC 11.353.085 μBTC 30,56 μBTC 32,31 μBTC
2020-09-20 0,000000000000 μBTC 11.217.478 μBTC 30,18 μBTC 30,56 μBTC
2020-09-19 0,000000000000 μBTC 11.340.302 μBTC 30,48 μBTC 30,18 μBTC
2020-09-18 0,000000000000 μBTC 11.457.412 μBTC 30,75 μBTC 30,48 μBTC
2020-09-17 0,000000000000 μBTC 11.378.163 μBTC 30,48 μBTC 30,75 μBTC
2020-09-16 0,000000000000 μBTC 11.658.888 μBTC 31,35 μBTC 30,48 μBTC
2020-09-15 0,000000000000 μBTC 11.845.283 μBTC 31,60 μBTC 31,35 μBTC
2020-09-14 0,000000000000 μBTC 12.114.665 μBTC 32,45 μBTC 31,60 μBTC
2020-09-13 0,000000000000 μBTC 11.842.512 μBTC 31,89 μBTC 32,45 μBTC
2020-09-12 0,000000000000 μBTC 12.154.809 μBTC 32,54 μBTC 31,89 μBTC
2020-09-11 0,000000000000 μBTC 12.218.464 μBTC 32,71 μBTC 32,54 μBTC
2020-09-10 0,000000000000 μBTC 10.580.813 μBTC 33,06 μBTC 32,71 μBTC
2020-09-09 0,000000000000 μBTC 12.454.669 μBTC 43,59 μBTC 33,06 μBTC
2020-09-08 0,000000000000 μBTC 9.578.069 μBTC 44,19 μBTC 43,59 μBTC
2020-09-07 0,000000000000 μBTC 13.680.701 μBTC 38,59 μBTC 44,19 μBTC
2020-09-06 0,000000000000 μBTC 11.549.855 μBTC 34,35 μBTC 38,59 μBTC
2020-09-05 0,000000000000 μBTC 12.182.028 μBTC 34,37 μBTC 34,35 μBTC
2020-09-04 0,000000000000 μBTC 12.564.334 μBTC 33,74 μBTC 34,37 μBTC
2020-09-03 0,000000000000 μBTC 9.247.629 μBTC 29,36 μBTC 33,74 μBTC
2020-09-02 0,000000000000 μBTC 11.187.843 μBTC 31,54 μBTC 29,36 μBTC
2020-09-01 0,000000000000 μBTC 10.815.692 μBTC 29,04 μBTC 31,54 μBTC
2020-08-31 0,000000000000 μBTC 10.652.811 μBTC 28,48 μBTC 29,04 μBTC
2020-08-30 0,000000000000 μBTC 10.883.927 μBTC 29,07 μBTC 28,48 μBTC
2020-08-29 0,000000000000 μBTC 10.866.595 μBTC 29,16 μBTC 29,07 μBTC
2020-08-28 0,000000000000 μBTC 11.056.932 μBTC 29,54 μBTC 29,16 μBTC
2020-08-27 0,000000000000 μBTC 10.986.059 μBTC 29,40 μBTC 29,54 μBTC
2020-08-26 0,000000000000 μBTC 14.101.376 μBTC 29,57 μBTC 29,40 μBTC
2020-08-25 0,000000000000 μBTC 16.624.147 μBTC 28,65 μBTC 29,57 μBTC
2020-08-24 0,000000000000 μBTC 16.513.852 μBTC 28,90 μBTC 28,65 μBTC
2020-08-23 0,000000000000 μBTC 16.771.812 μBTC 29,71 μBTC 28,90 μBTC
2020-08-22 0,000000000000 μBTC 16.629.858 μBTC 28,98 μBTC 29,71 μBTC
2020-08-21 0,000000000000 μBTC 16.342.892 μBTC 28,48 μBTC 28,98 μBTC
2020-08-20 0,000000000000 μBTC 16.470.941 μBTC 28,48 μBTC 28,48 μBTC
2020-08-19 0,000000000000 μBTC 13.648.794 μBTC 28,20 μBTC 28,48 μBTC
2020-08-18 0,000000000000 μBTC 11.937.523 μBTC 27,44 μBTC 28,20 μBTC
2020-08-17 0,000000000000 μBTC 12.045.679 μBTC 27,90 μBTC 27,44 μBTC
2020-08-16 0,000000000000 μBTC 12.233.627 μBTC 28,31 μBTC 27,90 μBTC
2020-08-15 0,000000000000 μBTC 12.324.270 μBTC 28,43 μBTC 28,31 μBTC
2020-08-14 0,000000000000 μBTC 12.302.329 μBTC 28,54 μBTC 28,43 μBTC
2020-08-13 0,000000000000 μBTC 12.395.019 μBTC 28,77 μBTC 28,54 μBTC
2020-08-12 0,000000000000 μBTC 12.643.498 μBTC 29,29 μBTC 28,77 μBTC
2020-08-11 0,000000000000 μBTC 6.526.354 μBTC 28,24 μBTC 29,29 μBTC
2020-08-10 0,000000000000 μBTC 12.420.509 μBTC 29,15 μBTC 28,24 μBTC
2020-08-09 0,000000000000 μBTC 12.285.141 μBTC 28,67 μBTC 29,15 μBTC
2020-08-08 0,000000000000 μBTC 11.901.664 μBTC 29,22 μBTC 28,67 μBTC
2020-08-07 0,000000000000 μBTC 12.423.002 μBTC 28,89 μBTC 29,22 μBTC
2020-08-06 0,000000000000 μBTC 12.248.845 μBTC 28,47 μBTC 28,89 μBTC
2020-08-05 0,000000000000 μBTC 13.185.688 μBTC 30,58 μBTC 28,47 μBTC
2020-08-04 0,000000000000 μBTC 12.888.154 μBTC 30,36 μBTC 30,58 μBTC
2020-08-03 0,000000000000 μBTC 13.034.397 μBTC 30,35 μBTC 30,36 μBTC
2020-08-02 0,000000000000 μBTC 12.217.464 μBTC 28,47 μBTC 30,35 μBTC
2020-08-01 0,000000000000 μBTC 12.848.448 μBTC 29,82 μBTC 28,47 μBTC
2020-07-31 0,000000000000 μBTC 12.643.615 μBTC 29,96 μBTC 29,82 μBTC
2020-07-30 0,000000000000 μBTC 13.092.201 μBTC 32,31 μBTC 29,96 μBTC
2020-07-29 0,000000000000 μBTC 13.316.908 μBTC 32,73 μBTC 32,31 μBTC
2020-07-28 0,000000000000 μBTC 13.084.671 μBTC 32,43 μBTC 32,73 μBTC
2020-07-27 0,000000000000 μBTC 13.376.319 μBTC 36,09 μBTC 32,43 μBTC
2020-07-26 0,000000000000 μBTC 14.786.124 μBTC 40,15 μBTC 36,09 μBTC
2020-07-25 0,000000000000 μBTC 15.260.833 μBTC 41,30 μBTC 40,15 μBTC
2020-07-24 0,000000000000 μBTC 15.094.129 μBTC 41,03 μBTC 41,30 μBTC
2020-07-23 0,000000000000 μBTC 13.477.623 μBTC 41,32 μBTC 41,03 μBTC
2020-07-22 0,000000000000 μBTC 15.496.512 μBTC 52,02 μBTC 41,32 μBTC
2020-07-21 0,000000000000 μBTC 15.826.908 μBTC 53,70 μBTC 52,02 μBTC
2020-07-20 0,000000000000 μBTC 15.608.433 μBTC 53,05 μBTC 53,70 μBTC
2020-07-19 0,000000000000 μBTC 15.798.278 μBTC 52,89 μBTC 53,05 μBTC
2020-07-18 0,000000000000 μBTC 15.609.792 μBTC 52,65 μBTC 52,89 μBTC
2020-07-17 0,000000000000 μBTC 15.889.913 μBTC 53,41 μBTC 52,65 μBTC
2020-07-16 0,000000000000 μBTC 15.718.686 μBTC 53,23 μBTC 53,41 μBTC
2020-07-15 0,000000000000 μBTC 15.329.134 μBTC 51,75 μBTC 53,23 μBTC
2020-07-14 0,000000000000 μBTC 15.646.637 μBTC 52,55 μBTC 51,75 μBTC
2020-07-13 0,000000000000 μBTC 15.616.153 μBTC 52,17 μBTC 52,55 μBTC
2020-07-12 0,000000000000 μBTC 15.779.105 μBTC 53,08 μBTC 52,17 μBTC
2020-07-11 0,000000000000 μBTC 12.089.585 μBTC 52,52 μBTC 53,08 μBTC
2020-07-10 0,000000000000 μBTC 13.201.908 μBTC 53,07 μBTC 52,52 μBTC
2020-07-09 0,000000000000 μBTC 15.124.430 μBTC 51,33 μBTC 53,07 μBTC
2020-07-08 0,000000000000 μBTC 15.447.734 μBTC 52,67 μBTC 51,33 μBTC
2020-07-07 0,000000000000 μBTC 15.314.491 μBTC 52,20 μBTC 52,67 μBTC
2020-07-06 0,000000000000 μBTC 15.870.578 μBTC 54,20 μBTC 52,20 μBTC
2020-07-05 0,000000000000 μBTC 15.731.394 μBTC 53,02 μBTC 54,20 μBTC
2020-07-04 0,000000000000 μBTC 15.649.055 μBTC 53,62 μBTC 53,02 μBTC
2020-07-03 0,000000000000 μBTC 15.800.851 μBTC 54,04 μBTC 53,62 μBTC
2020-07-02 0,000000000000 μBTC 15.657.564 μBTC 53,31 μBTC 54,04 μBTC
2020-07-01 0,000000000000 μBTC 17.008.232 μBTC 53,02 μBTC 53,31 μBTC
2020-06-30 0,000000000000 μBTC 13.680.640 μBTC 38,84 μBTC 53,02 μBTC
2020-06-29 0,000000000000 μBTC 19.609.206 μBTC 53,63 μBTC 38,84 μBTC
2020-06-28 0,000000000000 μBTC 15.955.473 μBTC 39,63 μBTC 53,63 μBTC
2020-06-27 0,000000000000 μBTC 15.493.518 μBTC 38,62 μBTC 39,63 μBTC
2020-06-26 0,000000000000 μBTC 15.442.403 μBTC 38,33 μBTC 38,62 μBTC
2020-06-25 0,000000000000 μBTC 15.287.938 μBTC 38,33 μBTC 38,33 μBTC
2020-06-24 0,000000000000 μBTC 14.836.088 μBTC 37,10 μBTC 38,33 μBTC
2020-06-23 0,000000000000 μBTC 14.856.013 μBTC 36,85 μBTC 37,10 μBTC
2020-06-22 0,000000000000 μBTC 15.424.133 μBTC 38,42 μBTC 36,85 μBTC
2020-06-21 0,000000000000 μBTC 14.631.084 μBTC 38,48 μBTC 38,42 μBTC
2020-06-20 0,000000000000 μBTC 12.220.359 μBTC 40,28 μBTC 38,48 μBTC
2020-06-19 0,000000000000 μBTC 18.964.442 μBTC 51,50 μBTC 40,28 μBTC
2020-06-18 0,000000000000 μBTC 11.746.220 μBTC 38,98 μBTC 51,50 μBTC
2020-06-17 0,000000000000 μBTC 15.257.000 μBTC 51,71 μBTC 38,98 μBTC
2020-06-16 0,000000000000 μBTC 15.134.876 μBTC 51,58 μBTC 51,71 μBTC
2020-06-15 0,000000000000 μBTC 15.370.247 μBTC 52,20 μBTC 51,58 μBTC
2020-06-14 0,000000000000 μBTC 15.150.283 μBTC 51,35 μBTC 52,20 μBTC
2020-06-13 0,000000000000 μBTC 15.240.547 μBTC 51,59 μBTC 51,35 μBTC
2020-06-12 0,000000000000 μBTC 15.406.407 μBTC 52,55 μBTC 51,59 μBTC
2020-06-11 0,000000000000 μBTC 14.463.601 μBTC 49,32 μBTC 52,55 μBTC
2020-06-10 0,000000000000 μBTC 14.696.426 μBTC 50,15 μBTC 49,32 μBTC
2020-06-09 0,000000000000 μBTC 14.368.024 μBTC 49,37 μBTC 50,15 μBTC
2020-06-08 0,000000000000 μBTC 14.502.448 μBTC 49,79 μBTC 49,37 μBTC
2020-06-07 0,000000000000 μBTC 14.843.606 μBTC 50,34 μBTC 49,79 μBTC
2020-06-06 0,000000000000 μBTC 15.054.771 μBTC 51,00 μBTC 50,34 μBTC
2020-06-05 0,000000000000 μBTC 14.720.261 μBTC 49,56 μBTC 51,00 μBTC
2020-06-04 0,000000000000 μBTC 14.688.564 μBTC 50,38 μBTC 49,56 μBTC
2020-06-03 0,000000000000 μBTC 18.127.066 μBTC 51,46 μBTC 50,38 μBTC
2020-06-02 0,000000000000 μBTC 12.636.210 μBTC 42,94 μBTC 51,46 μBTC
2020-06-01 0,000000000000 μBTC 3.117.799 μBTC 49,90 μBTC 42,94 μBTC
2020-05-31 0,000000000000 μBTC 2.398.016 μBTC 37,07 μBTC 49,90 μBTC
2020-05-30 0,000000000000 μBTC 2.175.732 μBTC 37,80 μBTC 37,07 μBTC
2020-05-29 0,000000000000 μBTC 2.766.922 μBTC 50,84 μBTC 37,80 μBTC
2020-05-28 0,000000000000 μBTC 2.691.638 μBTC 42,66 μBTC 50,84 μBTC
2020-05-27 0,000000000000 μBTC 2.609.268 μBTC 40,59 μBTC 42,66 μBTC
2020-05-26 0,000000000000 μBTC 2.589.243 μBTC 40,26 μBTC 40,59 μBTC
2020-05-25 0,000000000000 μBTC 2.600.273 μBTC 40,52 μBTC 40,26 μBTC
2020-05-24 0,000000000000 μBTC 2.470.570 μBTC 38,77 μBTC 40,52 μBTC
2020-05-23 0,000000000000 μBTC 2.459.631 μBTC 38,54 μBTC 38,77 μBTC
2020-05-22 0,000000000000 μBTC 2.216.175 μBTC 39,46 μBTC 38,54 μBTC
2020-05-21 0,000000000000 μBTC 2.453.299 μBTC 52,09 μBTC 39,46 μBTC
2020-05-20 0,000000000000 μBTC 14.378.142 μBTC 50,30 μBTC 52,09 μBTC
2020-05-19 0,000000000000 μBTC 27.349.534 μBTC 46,78 μBTC 50,30 μBTC
2020-05-18 0,000000000000 μBTC 21.011.708 μBTC 38,38 μBTC 46,78 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android