🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
ibch  (IBCH)
iBCH (IBCH)
15 người thích điều này

iBCH XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-02-05 0,0000000000 XLM 692.699 XLM 618,177 XLM N/A
2021-02-04 0,0000000000 XLM 692.699 XLM 618,177 XLM 618,177 XLM
2021-02-02 0,0000000000 XLM 15.565 XLM 648,057 XLM 618,177 XLM
2021-02-01 0,0000000000 XLM 16.530 XLM 680,768 XLM 648,057 XLM
2021-01-31 0,0000000000 XLM 16.530 XLM 680,768 XLM 680,768 XLM
2021-01-30 0,0000000000 XLM 459.134 XLM 617,714 XLM 680,768 XLM
2021-01-29 0,0000000000 XLM 533.253 XLM 717,433 XLM 617,714 XLM
2021-01-28 0,0000000000 XLM 236.077 XLM 856,667 XLM 717,433 XLM
2021-01-27 0,0000000000 XLM 236.077 XLM 856,667 XLM 856,667 XLM
2021-01-26 0,0000000000 XLM 1.072 XLM 739,724 XLM 856,667 XLM
2021-01-25 0,0000000000 XLM 1.072 XLM 739,724 XLM 739,724 XLM
2021-01-24 0,0000000000 XLM 4.613 XLM 755,726 XLM 739,724 XLM
2021-01-23 0,0000000000 XLM 36.292 XLM 743,180 XLM 755,726 XLM
2021-01-22 0,0000000000 XLM 36.292 XLM 743,180 XLM 743,180 XLM
2021-01-05 0,0000000000 XLM 4.414 XLM 1.308 XLM 743,180 XLM
2021-01-04 0,0000000000 XLM 5.362 XLM 1.507 XLM 1.308 XLM
2021-01-03 0,0000000000 XLM 2.433 XLM 1.661 XLM 1.507 XLM
2021-01-02 0,0000000000 XLM 5.474 XLM 1.630 XLM 1.661 XLM
2021-01-01 0,0000000000 XLM 5.474 XLM 1.630 XLM 1.630 XLM
2020-12-30 0,0000000000 XLM 331,672 XLM 1.518 XLM 1.630 XLM
2020-12-29 0,0000000000 XLM 331,672 XLM 1.518 XLM 1.518 XLM
2020-12-28 0,0000000000 XLM 19.767 XLM 1.460 XLM 1.518 XLM
2020-12-27 0,0000000000 XLM 19.767 XLM 1.460 XLM 1.460 XLM
2020-12-19 0,0000000000 XLM 426,811 XLM 1.170 XLM 1.460 XLM
2020-12-18 0,0000000000 XLM 426,811 XLM 1.170 XLM 1.170 XLM
2020-12-12 0,0000000000 XLM 4,053855 XLM 1.316 XLM 1.170 XLM
2020-12-11 0,0000000000 XLM 4,053855 XLM 1.316 XLM 1.316 XLM
2020-12-04 0,0000000000 XLM 430.468 XLM 1.118 XLM 1.316 XLM
2020-12-03 0,0000000000 XLM 430.468 XLM 1.118 XLM 1.118 XLM
2020-11-30 0,0000000000 XLM 507,382 XLM 1.039 XLM 1.118 XLM
2020-11-29 0,0000000000 XLM 507,382 XLM 1.039 XLM 1.039 XLM
2020-11-26 0,0000000000 XLM 6.847 XLM 934,740 XLM 1.039 XLM
2020-11-25 0,0000000000 XLM 7.990 XLM 1.091 XLM 934,740 XLM
2020-11-24 0,0000000000 XLM 7.990 XLM 1.091 XLM 1.091 XLM
2020-11-21 0,0000000000 XLM 7.485.801 XLM 2.313 XLM 1.091 XLM
2020-11-20 0,0000000000 XLM 10.519.452 XLM 2.418 XLM 2.313 XLM
2020-11-19 0,0000000000 XLM 22.057.204 XLM 2.401 XLM 2.418 XLM
2020-11-18 0,0000000000 XLM 22.057.204 XLM 2.401 XLM 2.401 XLM
2020-11-16 0,0000000000 XLM 972.841 XLM 2.526 XLM 2.401 XLM
2020-11-15 0,0000000000 XLM 10.618.607 XLM 2.492 XLM 2.526 XLM
2020-11-14 0,0000000000 XLM 12.884 XLM 2.448 XLM 2.492 XLM
2020-11-13 0,0000000000 XLM 24.440 XLM 2.489 XLM 2.448 XLM
2020-11-12 0,0000000000 XLM 24.440 XLM 2.489 XLM 2.489 XLM
2020-11-08 0,0000000000 XLM 23.603 XLM 2.431 XLM 2.489 XLM
2020-11-07 0,0000000000 XLM 23.899 XLM 2.462 XLM 2.431 XLM
2020-11-06 0,0000000000 XLM 146.669 XLM 2.634 XLM 2.462 XLM
2020-11-05 0,0000000000 XLM 165.457 XLM 2.971 XLM 2.634 XLM
2020-11-04 0,0000000000 XLM 165.457 XLM 2.971 XLM 2.971 XLM
2020-10-08 0,0000000000 XLM 7.276 XLM 3.412 XLM 2.971 XLM
2020-10-07 0,0000000000 XLM 7.259 XLM 3.404 XLM 3.412 XLM
2020-10-06 0,0000000000 XLM 7.259 XLM 3.404 XLM 3.404 XLM
2020-09-17 0,0000000000 XLM 6.223.666 XLM 2.963 XLM 3.404 XLM
2020-09-16 0,0000000000 XLM 12.810.375 XLM 2.983 XLM 2.963 XLM
2020-09-15 0,0000000000 XLM 10.797.796 XLM 2.923 XLM 2.983 XLM
2020-09-14 0,0000000000 XLM 11.035.327 XLM 2.936 XLM 2.923 XLM
2020-09-13 0,0000000000 XLM 11.035.327 XLM 2.936 XLM 2.936 XLM
2020-09-10 0,0000000000 XLM 4.486.248 XLM 2.955 XLM 2.936 XLM
2020-09-09 0,0000000000 XLM 13.831.267 XLM 3.039 XLM 2.955 XLM
2020-09-08 0,0000000000 XLM 8.392 XLM 3.055 XLM 3.039 XLM
2020-09-07 0,0000000000 XLM 8.392 XLM 3.055 XLM 3.055 XLM
2020-08-04 0,0000000000 XLM 534.242 XLM 1.048 XLM 3.055 XLM
2020-08-03 0,0000000000 XLM 538.479 XLM 1.056 XLM 1.048 XLM
2020-08-02 0,0000000000 XLM 550.564 XLM 1.076 XLM 1.056 XLM
2020-08-01 0,0000000000 XLM 550.564 XLM 1.076 XLM 1.076 XLM
2020-07-26 0,0000000000 XLM 88.699 XLM 1.991 XLM 1.076 XLM
2020-07-25 0,0000000000 XLM 91.347 XLM 2.084 XLM 1.991 XLM
2020-07-24 0,0000000000 XLM 80,610 XLM 1.980 XLM 2.084 XLM
2020-07-23 0,0000000000 XLM 81,572 XLM 2.003 XLM 1.980 XLM
2020-07-22 0,0000000000 XLM 81,572 XLM 2.003 XLM 2.003 XLM
2020-07-15 0,0000000000 XLM 17.388 XLM 2.353 XLM 2.003 XLM
2020-07-14 0,0000000000 XLM 16.684 XLM 2.258 XLM 2.353 XLM
2020-07-13 0,0000000000 XLM 16.684 XLM 2.258 XLM 2.258 XLM
2020-07-03 0,0000000000 XLM 322,091 XLM 3.212 XLM 2.258 XLM
2020-07-02 0,0000000000 XLM 2.820 XLM 3.132 XLM 3.212 XLM
2020-07-01 0,0000000000 XLM 2.820 XLM 3.132 XLM 3.132 XLM
2020-06-30 0,0000000000 XLM 2.319 XLM 3.315 XLM 3.132 XLM
2020-06-29 0,0000000000 XLM 2.335 XLM 3.337 XLM 3.315 XLM
2020-06-28 0,0000000000 XLM 2.450 XLM 3.502 XLM 3.337 XLM
2020-06-27 0,0000000000 XLM 2.450 XLM 3.502 XLM 3.502 XLM
2020-06-26 0,0000000000 XLM 72.063 XLM 3.012 XLM 3.502 XLM
2020-06-25 0,0000000000 XLM 70.158 XLM 2.932 XLM 3.012 XLM
2020-06-24 0,0000000000 XLM 70.158 XLM 2.932 XLM 2.932 XLM
2020-06-22 0,0000000000 XLM 1.489.088 XLM 2.959 XLM 2.932 XLM
2020-06-21 0,0000000000 XLM 1.460.891 XLM 2.903 XLM 2.959 XLM
2020-06-20 0,0000000000 XLM 1.460.891 XLM 2.903 XLM 2.903 XLM
2020-06-17 0,0000000000 XLM 2.798 XLM 2.832 XLM 2.903 XLM
2020-06-16 0,0000000000 XLM 2.766 XLM 2.801 XLM 2.832 XLM
2020-06-15 0,0000000000 XLM 1.412.621 XLM 2.807 XLM 2.801 XLM
2020-06-14 0,0000000000 XLM 1.412.621 XLM 2.807 XLM 2.807 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android