🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
infinitecoin  (IFC)
Infinitecoin (IFC)
$0,00000731 47.6%
0,00000000 BTC 44.1%
1.441 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$662.347
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.610,18
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00000495 / $0,00000892
Cung lưu thông
90.595.753.018 / 90.600.000.000
IFC
USD

Infinitecoin LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-29 85.766.383 Rs 248.409 Rs 0,00136310 Rs N/A
2020-11-28 55.578.326 Rs 217.866 Rs 0,00061348 Rs 0,00136310 Rs
2020-11-27 89.816.083 Rs 277.596 Rs 0,00099139 Rs 0,00061348 Rs
2020-11-26 150.766.732 Rs 224.162 Rs 0,00165796 Rs 0,00099139 Rs
2020-11-25 151.701.713 Rs 232.338 Rs 0,00165944 Rs 0,00165796 Rs
2020-11-24 281.112.628 Rs 161.247 Rs 0,00310293 Rs 0,00165944 Rs
2020-11-23 115.892.352 Rs 206.801 Rs 0,00127922 Rs 0,00310293 Rs
2020-11-22 161.061.069 Rs 489.211 Rs 0,00177825 Rs 0,00127922 Rs
2020-11-21 220.421.619 Rs 166.792 Rs 0,00243302 Rs 0,00177825 Rs
2020-11-20 1.448.658.128 Rs 411.302 Rs 0,01661258 Rs 0,00243302 Rs
2020-11-19 1.048.441.780 Rs 304.458 Rs 0,01160068 Rs 0,01661258 Rs
2020-11-18 917.433.688 Rs 463.373 Rs 0,01012667 Rs 0,01160068 Rs
2020-11-17 209.253.619 Rs 190.391 Rs 0,00230975 Rs 0,01012667 Rs
2020-11-16 75.882.086 Rs 243.218 Rs 0,00083759 Rs 0,00230975 Rs
2020-11-15 199.944.859 Rs 289.044 Rs 0,00220547 Rs 0,00083759 Rs
2020-11-14 115.031.372 Rs 245.397 Rs 0,00126972 Rs 0,00220547 Rs
2020-11-13 153.211.420 Rs 258.469 Rs 0,00169115 Rs 0,00126972 Rs
2020-11-12 227.871.275 Rs 231.000 Rs 0,00251525 Rs 0,00169115 Rs
2020-11-11 989.657.287 Rs 519.904 Rs 0,01087280 Rs 0,00251525 Rs
2020-11-10 1.138.534.263 Rs 372.531 Rs 0,01287330 Rs 0,01087280 Rs
2020-11-09 2.043.607.041 Rs 44.685 Rs 0,02255743 Rs 0,01287330 Rs
2020-11-08 494.362.768 Rs 65.120 Rs 0,00544549 Rs 0,02255743 Rs
2020-11-07 96.525.439 Rs 306.159 Rs 0,00106545 Rs 0,00544549 Rs
2020-11-06 831.359.575 Rs 234.175 Rs 0,00921885 Rs 0,00106545 Rs
2020-11-05 451.537.859 Rs 661.825 Rs 0,00498410 Rs 0,00921885 Rs
2020-11-04 892.278.218 Rs 420.391 Rs 0,00984901 Rs 0,00498410 Rs
2020-11-03 351.219.970 Rs 188.744 Rs 0,00387678 Rs 0,00984901 Rs
2020-11-02 327.410.854 Rs 236.337 Rs 0,00361398 Rs 0,00387678 Rs
2020-11-01 333.681.099 Rs 317.140 Rs 0,00357416 Rs 0,00361398 Rs
2020-10-31 602.399.401 Rs 342.185 Rs 0,00664931 Rs 0,00357416 Rs
2020-10-30 284.416.645 Rs 279.693 Rs 0,00299981 Rs 0,00664931 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android