🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
iq.cash  (IQ)
IQ.cash (IQ)
$0,03438905 101.9%
0,00000532 BTC 97.8%
36 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$628.737
KL giao dịch trong 24 giờ
$13.866,57
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01662587 / $0,04481349
Cung lưu thông
17.663.401 / 56.900.000
IQ
USD

IQ.cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-03-31 0,084791 DH N/A
2020-03-30 0,070946 DH 0,084791 DH
2020-03-29 0,077179 DH 0,070946 DH
2020-03-28 0,060292 DH 0,077179 DH
2020-03-27 0,067574 DH 0,060292 DH
2020-03-26 0,089158 DH 0,067574 DH
2020-03-25 0,072449 DH 0,089158 DH
2020-03-24 0,075352 DH 0,072449 DH
2020-03-23 0,04570492 DH 0,075352 DH
2020-03-22 0,072249 DH 0,04570492 DH
2020-03-21 0,105460 DH 0,072249 DH
2020-03-20 0,094072 DH 0,105460 DH
2020-03-19 0,04403398 DH 0,094072 DH
2020-03-18 0,03616728 DH 0,04403398 DH
2020-03-17 0,03357205 DH 0,03616728 DH
2020-03-16 0,04927415 DH 0,03357205 DH
2020-03-15 0,02483443 DH 0,04927415 DH
2020-03-14 0,02642855 DH 0,02483443 DH
2020-03-13 0,02164586 DH 0,02642855 DH
2020-03-12 0,03907007 DH 0,02164586 DH
2020-03-11 0,04044164 DH 0,03907007 DH
2020-03-10 0,04039776 DH 0,04044164 DH
2020-03-09 0,03997301 DH 0,04039776 DH
2020-03-08 0,04742089 DH 0,03997301 DH
2020-03-07 0,04904981 DH 0,04742089 DH
2020-03-06 0,04575650 DH 0,04904981 DH
2020-03-05 0,04505030 DH 0,04575650 DH
2020-03-04 0,04481562 DH 0,04505030 DH
2020-03-03 0,04623582 DH 0,04481562 DH
2020-03-02 0,04417565 DH 0,04623582 DH
2020-03-01 0,04369436 DH 0,04417565 DH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android