Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 251.621.885.616 $ -0,69%
Lưu lượng 24 giờ: 52.876.364.599 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,6%
XRP 6,45%
litecoin  (LTC)
Litecoin (LTC)
$101,32 -0,34%
0,01260427 BTC 0,050%
39.381 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.269.747.833
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.123.992.643
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$99,34 / $104,30
Nguồn cung khả dụng
61.932.601 / 84.000.000
LTC
USD

Sàn giao dịch Litecoin

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
101 $
101,01 USDT
0.01% 369.906 $ 424.447 $
136.384.697 $
1347130,240 LTC
2,23% Gần đây
2
101 $
101 USDT
0.01% 508.239 $ 1.121.668 $
98.568.923 $
973838,053 LTC
1,61% Gần đây
3
101 $
0,0126153 BTC
0.16% 699.247 $ 637.078 $
93.741.184 $
925649,193 LTC
1,53% Gần đây
4
101 $
0,012591 BTC
0.12% 235.333 $ 265.104 $
62.816.925 $
620806,947 LTC
1,03% Gần đây
5
101 $
101,04 USDT
0.05% 242.519 $ 357.283 $
57.950.411 $
572855,323 LTC
0,95% Gần đây
6
101 $
100,6713 USD
0.21% 671.172 $ 650.311 $
42.343.996 $
420616,364 LTC
0,69% Gần đây
7
101 $
101,34 USD
0.07% 1.346.497 $ 1.526.591 $
14.210.066 $
140221,689 LTC
0,23% Gần đây
8
101 $
0,012627 BTC
0.06% 260.317 $ 350.628 $
34.782.674 $
343081,443 LTC
0,57% khoảng 1 giờ trước
9
101 $
101,46 USD
0.01% 433.233 $ 248.156 $
31.504.261 $
310509,175 LTC
0,51% Gần đây
10
101 $
0,012569 BTC
0.13% 1.020.092 $ 1.022.607 $
1.628.991 $
16129,390 LTC
0,03% Gần đây
11
ZB ZB
101 $
706,48 QC
0.06% 260.183 $ 277.881 $
19.532.388 $
192843,014 LTC
0,32% Gần đây
12
101 $
0,01259948 BTC
0.0% 99.593 $ 78.036 $
23.386.296 $
230998,268 LTC
0,38% Gần đây
13
101 $
101,03 USDT
0.02% 508.978 $ 1.247.881 $
452.760 $
4471,834 LTC
0,01% Gần đây
14
101 $
0,012595 BTC
0.01% 303.704 $ 445.480 $
12.902.070 $
127485,598 LTC
0,21% Gần đây
15
101 $
0,012593 BTC
0.07% 579.105 $ 427.478 $
5.215.882 $
51551,466 LTC
0,09% Gần đây
16
ZB ZB
101 $
100,88 USDT
0.07% 87.231 $ 91.457 $
16.016.462 $
158414,135 LTC
0,26% Gần đây
17
102 $
90,67 EUR
0.18% 463.563 $ 544.014 $
2.317.578 $
22808,701 LTC
0,04% Gần đây
18
101 $
101,42 USD
0.2% 315.695 $ 599.346 $
2.585.360 $
25491,617 LTC
0,04% Gần đây
19
102 $
101,51 USD
0.25% 295.022 $ 344.676 $
4.999.614 $
49252,431 LTC
0,08% Gần đây
20
101 $
100,85 USDT
0.19% 154.247 $ 172.646 $
7.902.101 $
78187,040 LTC
0,13% Gần đây
21
102 $
101,9922 TUSD
0.81% 731.825 $ 153.986 $
1.990 $
19,530 LTC
0,00% Gần đây
22
101 $
0,01259464 BTC
0.0% 395.339 $ 341.168 $
1.658.559 $
16387,373 LTC
0,03% Gần đây
23
102 $
121300 KRW
0.08% 169.838 $ 357.963 $
4.212.555 $
41225,044 LTC
0,07% Gần đây
24
101 $
0,012592 BTC
0.07% 311.191 $ 443.415 $
86.956 $
859,416 LTC
0,00% Gần đây
25
101 $
61,5 OKB
0.32% 131.254 $ 189.338 $
5.065.622 $
50021,400 LTC
0,08% Gần đây
26
102 $
121050 KRW
0.08% 129.707 $ 76.686 $
5.567.257 $
54594,993 LTC
0,09% Gần đây
27
102 $
90,69 EUR
0.06% 213.227 $ 169.537 $
2.783.205 $
27385,188 LTC
0,05% Gần đây
28
XT XT
101 $
0,01259518 BTC
0.04% 97.995 $ 74.101 $
5.406.875 $
53551,992 LTC
0,09% Gần đây
29
102 $
90,69 EUR
0.18% 213.257 $ 243.690 $
1.029.791 $
10132,566 LTC
0,02% Gần đây
30
101 $
2,89 BNB
0.34% 94.305 $ 123.431 $
4.078.835 $
40360,266 LTC
0,07% Gần đây
31
102 $
101,83 USD
0.65% 164.177 $ 275.430 $
973.546 $
9560,500 LTC
0,02% Gần đây
32
101 $
0,405113 ETH
0.25% 269.712 $ 214.974 $
107.197 $
1058,034 LTC
0,00% Gần đây
33
101 $
0,40405 ETH
0.33% 117.166 $ 13.888 $
4.720.785 $
46601,837 LTC
0,08% Gần đây
34
102 $
79,95 GBP
0.29% 128.912 $ 255.637 $
772.225 $
7597,602 LTC
0,01% Gần đây
35
101 $
100,96 TUSD
0.2% 134.114 $ 34.463 $
3.449.214 $
34277,314 LTC
0,06% Gần đây
36
101 $
101,43 PAX
0.01% 13.187 $ 47.314 $
4.900.336 $
48444,331 LTC
0,08% Gần đây
37
101 $
0,01258 XBT
0.28% 126.878 $ 230.964 $
574.811 $
5686,487 LTC
0,01% Gần đây
38
101 $
100,8 USDT
0.49% 251.620 $ 17.593 $
1.754.782 $
17372,940 LTC
0,03% Gần đây
39
101 $
101,05 USDT
0.1% 86.508 $ 133.122 $
2.419.958 $
23894,829 LTC
0,04% Gần đây
40
101 $
0,012591 BTC
1.15% 30.946 $ 19.133 $
4.465.655 $
44135,615 LTC
0,07% Gần đây
41
101 $
705,5 QC
0.27% 34.354 $ 35.661 $
4.128.494 $
40754,716 LTC
0,07% Gần đây
42
ZB ZB
101 $
0,012586 BTC
0.06% 37.327 $ 76.066 $
3.445.457 $
34118,490 LTC
0,06% Gần đây
43
101 $
0,404 ETH
0.17% 122.792 $ 96.376 $
1.960.229 $
19357,544 LTC
0,03% Gần đây
44
101 $
0,01260514 BTC
0.19% 158.672 $ 116.175 $
1.046.236 $
10328,716 LTC
0,02% Gần đây
45
101 $
15,9251 EOS
0.41% 154.752 $ 192.076 $
2.022 $
20,072 LTC
0,00% Gần đây
46
101 $
0,404289 ETH
2.08% 22.692 $ 21.086 $
4.104.337 $
40504,192 LTC
0,07% Gần đây
47
101 $
0,012597 BTC
0.08% 23.615 $ 46.236 $
3.509.618 $
34673,100 LTC
0,06% Gần đây
48
101 $
100,99 USDT
0.3% 48.903 $ 51.684 $
2.852.454 $
28184,377 LTC
0,05% Gần đây
49
101 $
101,02 USDT
0.99% 9.496 $ 7.450 $
4.018.679 $
39692,490 LTC
0,07% Gần đây
50
101 $
0,01259501 BTC
0.24% 102.363 $ 155.842 $
528.982 $
5237,951 LTC
0,01% Gần đây
51
101 $
100,58886581 USDT
0.44% 144.662 $ 112.209 $
493.908 $
4899,241 LTC
0,01% Gần đây
52
101 $
0,012587 BTC
0.09% 127.104 $ 79.700 $
825.387 $
8160,176 LTC
0,01% Gần đây
53
101 $
0,01259 BTC
0.08% 24.368 $ 20.159 $
2.949.281 $
29149,464 LTC
0,05% Gần đây
54
101 $
0,0126241 BTC
0.21% 56.387 $ 69.836 $
1.285.047 $
12668,302 LTC
0,02% Gần đây
55
101 $
0,40359 ETH
0.14% 48.913 $ 90.898 $
1.083.392 $
10761,166 LTC
0,02% Gần đây
56
102 $
0,01264 BTC
0.16% 80.784 $ 123.235 $
123.641 $
1217,245 LTC
0,00% Gần đây
57
101 $
0,01259252 BTC
0.51% 26.081 $ 54.107 $
1.836.828 $
18153,302 LTC
0,03% Gần đây
58
101 $
100,845 USDT
0.02% 9.395 $ 18.901 $
2.527.200 $
25017,418 LTC
0,04% Gần đây
59
102 $
101,67 USDC
0.26% 54.453 $ 50.355 $
1.459.571 $
14358,552 LTC
0,02% Gần đây
60
102 $
120700 KRW
0.29% 72.777 $ 93.229 $
551.461 $
5423,548 LTC
0,01% Gần đây
61
101 $
30,367775 HT
0.25% 52.657 $ 65.055 $
1.154.305 $
11442,929 LTC
0,02% Gần đây
62
101 $
0,25178599 BCH
1.15% 13.716 $ 13.116 $
2.340.575 $
23069,524 LTC
0,04% Gần đây
63
101 $
100,85 USDT
0.06% 99.981 $ 77.548 $
31.645 $
313,063 LTC
0,00% Gần đây
64
101 $
0,01257558 BTC
0.17% 78.737 $ 52.923 $
634.412 $
6278,314 LTC
0,01% Gần đây
65
101 $
0,01255 BTC
0.32% 154.890 $ 18.448 $
55.499 $
550,410 LTC
0,00% Gần đây
66
101 $
100,87317617 USDT
0.3% 76.358 $ 77.529 $
322.821 $
3193,148 LTC
0,01% Gần đây
67
102 $
101,95491243 USDC
0.92% 80.235 $ 79.266 $
237.610 $
2338,679 LTC
0,00% Gần đây
68
101 $
0,012587 BTC
0.02% 80.716 $ 92.166 $
5.037 $
49,800 LTC
0,00% Gần đây
69
6x 6x
101 $
101 USDT
3.13% 20.589 $ 32.922 $
1.616.690 $
15972,524 LTC
0,03% Gần đây
70
XT XT
101 $
706,59 SXC
0.07% 55.540 $ 22.677 $
1.213.858 $
11982,398 LTC
0,02% Gần đây
71
XT XT
101 $
100,94 USDT
0.43% 52.532 $ 30.456 $
1.109.440 $
10972,300 LTC
0,02% Gần đây
72
101 $
100,87317617 USDT
0.3% 76.817 $ 60.465 $
322.821 $
3193,148 LTC
0,01% Gần đây
73
101 $
101,377 USD
0.37% 59.348 $ 37.454 $
583.474 $
5755,482 LTC
0,01% Gần đây
74
101 $
0,01260514 BTC
0.19% 48.047 $ 13.380 $
1.046.236 $
10328,716 LTC
0,02% Gần đây
75
101 $
0,01259412 BTC
0.38% 21.863 $ 67.662 $
578.076 $
5720,676 LTC
0,01% Gần đây
76
101 $
0,402771 ETH
1.21% 6.856 $ 5.099 $
1.654.307 $
16386,367 LTC
0,03% Gần đây
77
102 $
90,61 EUR
1.02% 68.221 $ 41.607 $
19.283 $
189,900 LTC
0,00% Gần đây
78
101 $
101,03 PAX
0.31% 34.971 $ 18.072 $
788.182 $
7815,730 LTC
0,01% Gần đây
79
101 $
263,06 XRP
0.08% 43.760 $ 36.811 $
263.461 $
2606,651 LTC
0,00% Gần đây
80
101 $
0,01255 BTC
1.04% 85.356 $ 7.450 $
64.206 $
636,456 LTC
0,00% Gần đây
81
101 $
100,965 USDT
0.12% 40.115 $ 37.638 $
252.564 $
2496,137 LTC
0,00% Gần đây
82
101 $
120350 KRW
0.38% 33.490 $ 46.221 $
219.166 $
2161,738 LTC
0,00% Gần đây
83
102 $
0,01267333 BTC
1.8% 9.929 $ 37.894 $
531.279 $
5217,131 LTC
0,01% Gần đây
84
101 $
0,012584 BTC
0.04% 41.196 $ 27.948 $
191.284 $
1891,730 LTC
0,00% Gần đây
85
101 $
0,4058 ETH
0.62% 36.472 $ 31.535 $
157.653 $
1554,090 LTC
0,00% khoảng 1 giờ trước
86
101 $
1458000 IDR
0.34% 25.897 $ 35.303 $
205.353 $
2026,004 LTC
0,00% Gần đây
87
101 $
0,40377 ETH
0.15% 42.793 $ 29.995 $
918 $
9,068 LTC
0,00% Gần đây
88
101 $
0,40396164 ETH
0.31% 36.535 $ 23.542 $
159.892 $
1583,682 LTC
0,00% Gần đây
89
101 $
0,40396164 ETH
0.31% 24.687 $ 16.025 $
159.901 $
1583,682 LTC
0,00% Gần đây
90
101 $
0,4057 ETH
0.89% 22.190 $ 26.467 $
6.508 $
64,243 LTC
0,00% khoảng 2 giờ trước
91
101 $
101,0479 USDT
0.47% 16.649 $ 7.045 $
258.907 $
2556,372 LTC
0,00% Gần đây
92
101 $
0,012571 BTC
0.37% 7.803 $ 20.735 $
185.972 $
1845,002 LTC
0,00% Gần đây
93
101 $
100,66 USDT
0.55% 19.962 $ 18.490 $
26.924 $
267,062 LTC
0,00% Gần đây
94
CBX CBX
101 $
0,012568 BTC
0.6% 32.612 $ 1.173 $
15.349 $
151,930 LTC
0,00% Gần đây
95
101 $
0,40426 ETH
0.42% 14.375 $ 13.829 $
68.418 $
675,297 LTC
0,00% Gần đây
96
100 $
0,01251903 BTC
1.31% 14.175 $ 16.317 $
3.607 $
35,939 LTC
0,00% Gần đây
97
101 $
90,164 EUR
3.59% 2.369 $ 17.339 $
164.669 $
1629,708 LTC
0,00% Gần đây
98
101 $
0,01258398 BTC
0.02% 4.438 $ 1.809 $
253.014 $
2505,860 LTC
0,00% Gần đây
99
101 $
0,404 ETH
0.17% 11.208 $ 10.924 $
19.112 $
188,780 LTC
0,00% Gần đây
100
101 $
92,833 KCS
0.32% 8.829 $ 8.462 $
61.105 $
603,828 LTC
0,00% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale
* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
LTC/XBT (Quarterly)
102 $
0,0127 XBT
0.08% - -
19.689.314 $
192942,000 LTC
0,32% Gần đây -
2
LTC/USD (Perpetual)
102 $
101,82 USD
0.76% - -
3.756.419 $
36892,742 LTC
0,06% Gần đây -
3
LTC/USD (Perpetual)
102 $
101,69 USD
0.01% - -
0 $
LTC
0,00% Gần đây -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale