🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
okcash  (OK)
OKCash (OK)
$0,05516944 0.0%
0,00000114 BTC 2.8%
1.598 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.389.432
KL giao dịch trong 24 giờ
$14.511,26
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05202455 / $0,05584151
Cung lưu thông
79.562.747 / 105.000.000
OK
USD

OKCash EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-05 1.151.471 EOS 1.580 EOS 0,01448834 EOS N/A
2021-03-04 1.163.857 EOS 4.513 EOS 0,01436427 EOS 0,01448834 EOS
2021-03-03 1.137.269 EOS 4.446 EOS 0,01427405 EOS 0,01436427 EOS
2021-03-02 1.245.848 EOS 3.346 EOS 0,01567389 EOS 0,01427405 EOS
2021-03-01 1.214.071 EOS 3.497 EOS 0,01532160 EOS 0,01567389 EOS
2021-02-28 1.182.347 EOS 1.860 EOS 0,01480923 EOS 0,01532160 EOS
2021-02-27 1.263.435 EOS 7.741 EOS 0,01602496 EOS 0,01480923 EOS
2021-02-26 1.245.888 EOS 1.642 EOS 0,01579395 EOS 0,01602496 EOS
2021-02-25 1.215.130 EOS 3.968 EOS 0,01527369 EOS 0,01579395 EOS
2021-02-24 1.228.855 EOS 4.172 EOS 0,01548282 EOS 0,01527369 EOS
2021-02-23 1.125.425 EOS 3.715 EOS 0,01412017 EOS 0,01548282 EOS
2021-02-22 1.167.451 EOS 6.098 EOS 0,01474171 EOS 0,01412017 EOS
2021-02-21 1.186.353 EOS 4.022 EOS 0,01495893 EOS 0,01474171 EOS
2021-02-20 1.123.051 EOS 6.207 EOS 0,01401220 EOS 0,01495893 EOS
2021-02-19 1.018.769 EOS 3.983 EOS 0,01305055 EOS 0,01401220 EOS
2021-02-18 1.041.070 EOS 8.204 EOS 0,01305960 EOS 0,01305055 EOS
2021-02-17 1.095.748 EOS 6.581 EOS 0,01383077 EOS 0,01305960 EOS
2021-02-16 1.080.551 EOS 6.549 EOS 0,01364324 EOS 0,01383077 EOS
2021-02-15 1.029.371 EOS 5.741 EOS 0,01300020 EOS 0,01364324 EOS
2021-02-14 969.450 EOS 8.500 EOS 0,01220397 EOS 0,01300020 EOS
2021-02-13 1.151.105 EOS 6.280 EOS 0,01420423 EOS 0,01220397 EOS
2021-02-12 1.084.533 EOS 15.536 EOS 0,01357301 EOS 0,01420423 EOS
2021-02-11 1.058.057 EOS 17.787 EOS 0,01319121 EOS 0,01357301 EOS
2021-02-10 1.174.191 EOS 48.509 EOS 0,01485371 EOS 0,01319121 EOS
2021-02-09 949.566 EOS 9.635 EOS 0,01196856 EOS 0,01485371 EOS
2021-02-08 885.468 EOS 2.760 EOS 0,01124550 EOS 0,01196856 EOS
2021-02-07 995.420 EOS 5.478 EOS 0,01251215 EOS 0,01124550 EOS
2021-02-06 928.231 EOS 7.531 EOS 0,01175999 EOS 0,01251215 EOS
2021-02-05 986.191 EOS 4.288 EOS 0,01239852 EOS 0,01175999 EOS
2021-02-04 967.569 EOS 10.692 EOS 0,01212453 EOS 0,01239852 EOS
2021-02-03 1.024.845 EOS 10.600 EOS 0,01299123 EOS 0,01212453 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android