paxos standard  (PAX)
Paxos Standard (PAX)
$1,00 -0.2%
0,00003057 BTC 0.4%
0,00051410 ETH 4.5%
3.865 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$767.813.471
KL giao dịch trong 24 giờ
$56.687.239
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,984420 / $1,01
Cung lưu thông
766.940.027 / 766.940.027

Paxos Standard TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-22 21.400.085.818 NT$ 1.486.225.376 NT$ 27,97 NT$ N/A
2021-06-21 22.155.372.339 NT$ 1.391.391.194 NT$ 27,91 NT$ 27,97 NT$
2021-06-20 22.050.416.082 NT$ 1.630.691.811 NT$ 27,77 NT$ 27,91 NT$
2021-06-19 22.051.363.869 NT$ 1.512.259.832 NT$ 27,80 NT$ 27,77 NT$
2021-06-18 22.112.920.239 NT$ 1.358.898.161 NT$ 27,84 NT$ 27,80 NT$
2021-06-17 23.261.143.399 NT$ 1.444.586.209 NT$ 27,82 NT$ 27,84 NT$
2021-06-16 25.042.342.288 NT$ 1.393.338.088 NT$ 27,63 NT$ 27,82 NT$
2021-06-15 26.283.834.523 NT$ 1.799.959.021 NT$ 27,72 NT$ 27,63 NT$
2021-06-14 27.172.011.888 NT$ 1.583.725.919 NT$ 27,74 NT$ 27,72 NT$
2021-06-13 27.220.571.395 NT$ 1.544.218.278 NT$ 27,65 NT$ 27,74 NT$
2021-06-12 27.235.438.061 NT$ 1.474.187.533 NT$ 27,71 NT$ 27,65 NT$
2021-06-11 29.649.161.552 NT$ 1.593.717.824 NT$ 27,48 NT$ 27,71 NT$
2021-06-10 30.539.609.212 NT$ 1.910.191.277 NT$ 27,89 NT$ 27,48 NT$
2021-06-09 32.128.571.179 NT$ 1.943.359.753 NT$ 27,65 NT$ 27,89 NT$
2021-06-08 30.896.623.729 NT$ 1.673.255.000 NT$ 27,42 NT$ 27,65 NT$
2021-06-07 29.876.911.649 NT$ 1.331.007.206 NT$ 27,59 NT$ 27,42 NT$
2021-06-06 31.051.356.015 NT$ 1.586.627.093 NT$ 27,60 NT$ 27,59 NT$
2021-06-05 31.034.977.826 NT$ 1.567.787.704 NT$ 27,55 NT$ 27,60 NT$
2021-06-04 32.227.224.765 NT$ 1.538.477.198 NT$ 27,75 NT$ 27,55 NT$
2021-06-03 34.331.322.325 NT$ 1.437.000.290 NT$ 27,64 NT$ 27,75 NT$
2021-06-02 34.761.989.769 NT$ 1.231.671.034 NT$ 27,66 NT$ 27,64 NT$
2021-06-01 33.851.468.548 NT$ 1.548.953.126 NT$ 27,53 NT$ 27,66 NT$
2021-05-31 34.968.259.145 NT$ 1.359.317.095 NT$ 27,61 NT$ 27,53 NT$
2021-05-30 35.217.137.233 NT$ 1.460.720.986 NT$ 27,64 NT$ 27,61 NT$
2021-05-29 35.006.788.488 NT$ 2.123.580.058 NT$ 27,65 NT$ 27,64 NT$
2021-05-28 36.852.950.588 NT$ 1.538.758.634 NT$ 27,79 NT$ 27,65 NT$
2021-05-27 36.454.222.668 NT$ 1.778.720.489 NT$ 27,66 NT$ 27,79 NT$
2021-05-26 37.473.906.099 NT$ 2.110.047.695 NT$ 27,84 NT$ 27,66 NT$
2021-05-25 39.372.151.781 NT$ 2.444.270.133 NT$ 27,99 NT$ 27,84 NT$
2021-05-24 39.918.266.830 NT$ 2.651.648.016 NT$ 28,01 NT$ 27,99 NT$
2021-05-23 39.655.405.053 NT$ 2.753.429.559 NT$ 27,90 NT$ 28,01 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android