racing pigeon chain  (RPC)
Racing Pigeon Chain (RPC)
$0,00749804 -12.4%
0,00002199 ETH -12.4%
14 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.740,87
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00707260 / $0,00855721
Cung lưu thông
? / 500.000.000
RPC
USD

Racing Pigeon Chain XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-22 0,0000000000 XRP 46.197 XRP 0,03493323 XRP N/A
2020-09-21 0,0000000000 XRP 34.612 XRP 0,03670898 XRP 0,03493323 XRP
2020-09-20 0,0000000000 XRP 5.052 XRP 0,03745768 XRP 0,03670898 XRP
2020-09-19 0,0000000000 XRP 7.526 XRP 0,03735440 XRP 0,03745768 XRP
2020-09-18 0,0000000000 XRP 21.008 XRP 0,03793917 XRP 0,03735440 XRP
2020-09-17 0,0000000000 XRP 12.716 XRP 0,03957457 XRP 0,03793917 XRP
2020-09-16 0,0000000000 XRP 30.607 XRP 0,03789659 XRP 0,03957457 XRP
2020-09-15 0,0000000000 XRP 18.762 XRP 0,04224352 XRP 0,03789659 XRP
2020-09-14 0,0000000000 XRP 6.987 XRP 0,04240719 XRP 0,04224352 XRP
2020-09-13 0,0000000000 XRP 29.868 XRP 0,04336397 XRP 0,04240719 XRP
2020-09-12 0,0000000000 XRP 27.228 XRP 0,04270662 XRP 0,04336397 XRP
2020-09-11 0,0000000000 XRP 27.615 XRP 0,04255043 XRP 0,04270662 XRP
2020-09-10 0,0000000000 XRP 26.716 XRP 0,04134215 XRP 0,04255043 XRP
2020-09-09 0,0000000000 XRP 15.850 XRP 0,04078349 XRP 0,04134215 XRP
2020-09-08 0,0000000000 XRP 27.386 XRP 0,04093394 XRP 0,04078349 XRP
2020-09-07 0,0000000000 XRP 13.283 XRP 0,04139386 XRP 0,04093394 XRP
2020-09-06 0,0000000000 XRP 3.636 XRP 0,04132240 XRP 0,04139386 XRP
2020-09-05 0,0000000000 XRP 19.025 XRP 0,04428497 XRP 0,04132240 XRP
2020-09-04 0,0000000000 XRP 23.142 XRP 0,04541740 XRP 0,04428497 XRP
2020-09-03 0,0000000000 XRP 6.856 XRP 0,04604988 XRP 0,04541740 XRP
2020-09-02 0,0000000000 XRP 80.593 XRP 0,04660835 XRP 0,04604988 XRP
2020-09-01 0,0000000000 XRP 76.655 XRP 0,04410043 XRP 0,04660835 XRP
2020-08-31 0,0000000000 XRP 31.432 XRP 0,04241798 XRP 0,04410043 XRP
2020-08-30 0,0000000000 XRP 460,081 XRP 0,04182558 XRP 0,04241798 XRP
2020-08-29 0,0000000000 XRP 81.849 XRP 0,04165526 XRP 0,04182558 XRP
2020-08-28 0,0000000000 XRP 14.906 XRP 0,04162721 XRP 0,04165526 XRP
2020-08-27 0,0000000000 XRP 38.992 XRP 0,04070526 XRP 0,04162721 XRP
2020-08-26 0,0000000000 XRP 47.716 XRP 0,04038307 XRP 0,04070526 XRP
2020-08-25 0,0000000000 XRP 48.198 XRP 0,04120172 XRP 0,04038307 XRP
2020-08-24 0,0000000000 XRP 29.947 XRP 0,04008231 XRP 0,04120172 XRP
2020-08-23 0,0000000000 XRP 853,247 XRP 0,04063081 XRP 0,04008231 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android