spacechain (erc-20)  (SPC)
SpaceChain (ERC-20) (SPC)
$0,00483998 2.1%
0,00001354 ETH 2.1%
136 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$2.899.146
KL giao dịch trong 24 giờ
$359,66
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00450889 / $0,00517115
Cung lưu thông
599.000.001 / 999.000.002
SPC
USD

SpaceChain (ERC-20) EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-29 1.112.158 EOS 1.368 EOS 0,00185341 EOS N/A
2020-09-28 1.091.583 EOS 1.158 EOS 0,00182304 EOS 0,00185341 EOS
2020-09-27 1.100.109 EOS 588,269 EOS 0,00183587 EOS 0,00182304 EOS
2020-09-26 1.056.756 EOS 791,603 EOS 0,00176465 EOS 0,00183587 EOS
2020-09-25 1.014.807 EOS 1.365 EOS 0,00170420 EOS 0,00176465 EOS
2020-09-24 1.104.921 EOS 522,746 EOS 0,00187833 EOS 0,00170420 EOS
2020-09-23 1.090.611 EOS 2.819 EOS 0,00184383 EOS 0,00187833 EOS
2020-09-22 1.018.656 EOS 435,645 EOS 0,00170114 EOS 0,00184383 EOS
2020-09-21 1.247.981 EOS 1.316 EOS 0,00208154 EOS 0,00170114 EOS
2020-09-20 1.334.077 EOS 2.481 EOS 0,00222364 EOS 0,00208154 EOS
2020-09-19 1.507.413 EOS 1.934 EOS 0,00203239 EOS 0,00222364 EOS
2020-09-18 1.255.600 EOS 1.107 EOS 0,00209277 EOS 0,00203239 EOS
2020-09-17 1.307.426 EOS 14.270 EOS 0,00217904 EOS 0,00209277 EOS
2020-09-16 1.016.664 EOS 3.518 EOS 0,00169444 EOS 0,00217904 EOS
2020-09-15 1.248.460 EOS 1.683 EOS 0,00208778 EOS 0,00169444 EOS
2020-09-14 1.078.356 EOS 1.248 EOS 0,00177383 EOS 0,00208778 EOS
2020-09-13 1.229.387 EOS 3.119 EOS 0,00204906 EOS 0,00177383 EOS
2020-09-12 1.182.261 EOS 4.252 EOS 0,00196733 EOS 0,00204906 EOS
2020-09-11 887.540 EOS 69,261 EOS 0,00156554 EOS 0,00196733 EOS
2020-09-10 954.116 EOS 558,115 EOS 0,00156950 EOS 0,00156554 EOS
2020-09-09 860.058 EOS 603,052 EOS 0,00132428 EOS 0,00156950 EOS
2020-09-08 728.100 EOS 263,791 EOS 0,00121812 EOS 0,00132428 EOS
2020-09-07 782.918 EOS 28,384316 EOS 0,00130918 EOS 0,00121812 EOS
2020-09-06 790.836 EOS 1.358 EOS 0,00131806 EOS 0,00130918 EOS
2020-09-05 838.562 EOS 1.112 EOS 0,00140236 EOS 0,00131806 EOS
2020-09-04 947.988 EOS 1.924 EOS 0,00165362 EOS 0,00140236 EOS
2020-09-03 1.040.383 EOS 3.373 EOS 0,00173846 EOS 0,00165362 EOS
2020-09-02 1.025.504 EOS 2.442 EOS 0,00167520 EOS 0,00173846 EOS
2020-09-01 1.090.559 EOS 1.597 EOS 0,00182932 EOS 0,00167520 EOS
2020-08-31 1.090.791 EOS 3.352 EOS 0,00181598 EOS 0,00182932 EOS
2020-08-30 1.150.381 EOS 2.012 EOS 0,00192407 EOS 0,00181598 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android