zonecoin  (ZNE)
Zonecoin (ZNE)
$0,002576645936 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-06-21 08:30:05 UTC (3 ngày trước)
675 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 21.000.000

Zonecoin SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,000000000000 sats 35,44 sats 8,23 sats N/A
2021-05-14 0,000000000000 sats 1.593,01 sats 7,98 sats 8,23 sats
2021-05-13 0,000000000000 sats 1.593,01 sats 7,98 sats 7,98 sats
2021-05-12 0,000000000000 sats 731,06 sats 7,87 sats 7,98 sats
2021-05-11 0,000000000000 sats 3.176,61 sats 8,56 sats 7,87 sats
2021-05-10 0,000000000000 sats 15.401,56 sats 7,37 sats 8,56 sats
2021-05-09 0,000000000000 sats 37.720 sats 7,29 sats 7,37 sats
2021-05-08 0,000000000000 sats 57.252 sats 7,51 sats 7,29 sats
2021-05-07 0,000000000000 sats 3.909,00 sats 3,63 sats 7,51 sats
2021-05-06 0,000000000000 sats 23.953 sats 10,92 sats 3,63 sats
2021-05-05 0,000000000000 sats 421.914 sats 9,96 sats 10,92 sats
2021-05-04 0,000000000000 sats 110.805 sats 9,70 sats 9,96 sats
2021-05-03 0,000000000000 sats 24.378 sats 11,32 sats 9,70 sats
2021-05-02 0,000000000000 sats 55.397 sats 8,41 sats 11,32 sats
2021-05-01 0,000000000000 sats 55.397 sats 8,41 sats 8,41 sats
2021-04-29 0,000000000000 sats 8,71 sats 8,71 sats 8,41 sats
2021-04-28 0,000000000000 sats 13.172,21 sats 7,81 sats 8,71 sats
2021-04-27 0,000000000000 sats 42.632 sats 6,45 sats 7,81 sats
2021-04-26 0,000000000000 sats 12,89 sats 10,64 sats 6,45 sats
2021-04-25 0,000000000000 sats 34,60 sats 10,87 sats 10,64 sats
2021-04-24 0,000000000000 sats 1.272,05 sats 14,00 sats 10,87 sats
2021-04-23 0,000000000000 sats 3.813,63 sats 13,01 sats 14,00 sats
2021-04-22 0,000000000000 sats 70,80 sats 17,29 sats 13,01 sats
2021-04-21 0,000000000000 sats 457,68 sats 9,58 sats 17,29 sats
2021-04-20 0,000000000000 sats 139.044 sats 8,55 sats 9,58 sats
2021-04-19 0,000000000000 sats 1.543,35 sats 8,31 sats 8,55 sats
2021-04-18 0,000000000000 sats 1.997,69 sats 17,39 sats 8,31 sats
2021-04-17 0,000000000000 sats 579.722 sats 9,04 sats 17,39 sats
2021-04-16 0,000000000000 sats 252.313 sats 5,69 sats 9,04 sats
2021-04-15 0,000000000000 sats 87,45 sats 5,56 sats 5,69 sats
2021-04-14 0,000000000000 sats 87,45 sats 5,56 sats 5,56 sats
2021-04-07 0,000000000000 sats 40,91 sats 5,84 sats 5,56 sats
2021-04-06 0,000000000000 sats 40,91 sats 5,84 sats 5,84 sats
2021-04-04 0,000000000000 sats 44,64 sats 5,86 sats 5,84 sats
2021-04-03 0,000000000000 sats 44,64 sats 5,86 sats 5,86 sats
2021-04-02 0,000000000000 sats 44,64 sats 5,86 sats 5,86 sats
2021-04-01 0,000000000000 sats 4,50 sats 5,91 sats 5,86 sats
2021-03-31 0,000000000000 sats 24.108 sats 3,00 sats 5,91 sats
2021-03-30 0,000000000000 sats 72.324 sats 3,00 sats 3,00 sats
2021-03-29 0,000000000000 sats 72.324 sats 3,00 sats 3,00 sats
2021-03-26 0,000000000000 sats 16.170,91 sats 5,45 sats 3,00 sats
2021-03-25 0,000000000000 sats 718,31 sats 6,38 sats 5,45 sats
2021-03-24 0,000000000000 sats 97,44 sats 3,81 sats 6,38 sats
2021-03-23 0,000000000000 sats 97,44 sats 3,81 sats 3,81 sats
2021-03-22 0,000000000000 sats 2,59 sats 3,77 sats 3,81 sats
2021-03-21 0,000000000000 sats 38,68 sats 3,87 sats 3,77 sats
2021-03-20 0,000000000000 sats 637,17 sats 3,89 sats 3,87 sats
2021-03-19 0,000000000000 sats 84.134 sats 6,00 sats 3,89 sats
2021-03-18 0,000000000000 sats 84.134 sats 6,00 sats 6,00 sats
2021-03-12 0,000000000000 sats 40.180 sats 5,00 sats 6,00 sats
2021-03-11 0,000000000000 sats 40.180 sats 5,00 sats 5,00 sats
2021-03-07 0,000000000000 sats 12.221,48 sats 4,00 sats 5,00 sats
2021-03-06 0,000000000000 sats 12.221,48 sats 4,00 sats 4,00 sats
2021-03-05 0,000000000000 sats 216,04 sats 1,93 sats 4,00 sats
2021-03-04 0,000000000000 sats 216,04 sats 1,93 sats 1,93 sats
2021-03-03 0,000000000000 sats 775,93 sats 2,00 sats 1,93 sats
2021-03-02 0,000000000000 sats 7.809,06 sats 3,70 sats 2,00 sats
2021-03-01 0,000000000000 sats 7.809,06 sats 3,70 sats 3,70 sats
2021-02-28 0,000000000000 sats 339,42 sats 1,55 sats 3,70 sats
2021-02-27 0,000000000000 sats 15.000,00 sats 3,00 sats 1,55 sats
2021-02-26 0,000000000000 sats 15.000,00 sats 3,00 sats 3,00 sats
2021-02-19 0,000000000000 sats 37.706 sats 3,00 sats 3,00 sats
2021-02-18 0,000000000000 sats 37.706 sats 3,00 sats 3,00 sats
2021-02-16 0,000000000000 sats 12,79 sats 1,55 sats 3,00 sats
2021-02-15 0,000000000000 sats 87,68 sats 1,72 sats 1,55 sats
2021-02-14 0,000000000000 sats 87,68 sats 1,72 sats 1,72 sats
2021-02-12 0,000000000000 sats 23,71 sats 7,90 sats 1,72 sats
2021-02-11 0,000000000000 sats 23,71 sats 7,90 sats 7,90 sats
2021-02-10 0,000000000000 sats 6.899,77 sats 6,54 sats 7,90 sats
2021-02-09 0,000000000000 sats 6.899,77 sats 6,54 sats 6,54 sats
2021-02-08 0,000000000000 sats 39.175 sats 7,18 sats 6,54 sats
2021-02-07 0,000000000000 sats 3,65 sats 8,72 sats 7,18 sats
2021-02-06 0,000000000000 sats 1.976,06 sats 5,00 sats 8,72 sats
2021-02-05 0,000000000000 sats 1.976,06 sats 5,00 sats 5,00 sats
2021-02-04 0,000000000000 sats 1.976,06 sats 5,00 sats 5,00 sats
2021-02-02 0,000000000000 sats 10.210,54 sats 5,00 sats 5,00 sats
2021-02-01 0,000000000000 sats 4.488,64 sats 10,55 sats 5,00 sats
2021-01-31 0,000000000000 sats 1.396,92 sats 4,05 sats 10,55 sats
2021-01-30 0,000000000000 sats 430.548 sats 7,20 sats 4,05 sats
2021-01-29 0,000000000000 sats 120.391 sats 5,99 sats 7,20 sats
2021-01-28 0,000000000000 sats 11.115,85 sats 5,09 sats 5,99 sats
2021-01-27 0,000000000000 sats 12,58 sats 8,10 sats 5,09 sats
2021-01-26 0,000000000000 sats 4.578,92 sats 5,00 sats 8,10 sats
2021-01-25 0,000000000000 sats 22.345 sats 3,00 sats 5,00 sats
2021-01-24 0,000000000000 sats 22.345 sats 3,00 sats 3,00 sats
2021-01-21 0,000000000000 sats 579,12 sats 4,80 sats 3,00 sats
2021-01-20 0,000000000000 sats 36,62 sats 9,65 sats 4,80 sats
2021-01-19 0,000000000000 sats 36,62 sats 9,65 sats 9,65 sats
2021-01-18 0,000000000000 sats 2.097,22 sats 4,39 sats 9,65 sats
2021-01-17 0,000000000000 sats 41.502 sats 4,07 sats 4,39 sats
2021-01-16 0,000000000000 sats 41.502 sats 4,07 sats 4,07 sats
2021-01-14 0,000000000000 sats 48.002 sats 3,00 sats 4,07 sats
2021-01-13 0,000000000000 sats 48.002 sats 3,00 sats 3,00 sats
2021-01-12 0,000000000000 sats 10.210,54 sats 4,00 sats 3,00 sats
2021-01-11 0,000000000000 sats 10.210,54 sats 4,00 sats 4,00 sats
2021-01-06 0,000000000000 sats 11.103,31 sats 3,00 sats 4,00 sats
2021-01-05 0,000000000000 sats 138.839 sats 3,99 sats 3,00 sats
2021-01-04 0,000000000000 sats 6.687,30 sats 4,29 sats 3,99 sats
2021-01-03 0,000000000000 sats 245.417 sats 4,13 sats 4,29 sats
2021-01-02 0,000000000000 sats 245.417 sats 4,13 sats 4,13 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android