Rank #
the dao  (DAO)
The DAO (DAO)
519 個人按讚
顯示資訊
隱藏資訊

The DAO對NZD圖表

DAO 到 NZD 的今日轉換率為 N/A,自昨天開始與 N/A有 已增加 % 的變動。
The DAO (DAO) 處在 向上 月度軌跡上,因為與 1 個月(30 天)前的 N/A 相比變動為 已增加 %。

我可以在那裡購買並出售The DAO?

The DAO全球 24 小時交易量為 。The DAO可以在0個市場中進行交易(完整清單)並且在中交易最為活躍。閱讀更多關於The DAO的資訊。

The DAO(DAO)對上NZD的 7 天歷史價格

比較The DAO在本週的NZD價格和變化。
日期 星期幾 1DAO至NZD 24 小時變化 變化 %
January 24, 2022 Monday N/A N/A ?
January 23, 2022 Sunday N/A N/A ?
January 22, 2022 Saturday N/A N/A ?
January 21, 2022 Friday N/A N/A ?
January 20, 2022 Thursday N/A N/A ?
January 19, 2022 Wednesday N/A N/A ?
January 18, 2022 Tuesday N/A N/A ?

Convert The DAO (DAO) to NZD

DAO NZD
0.01 -
0.1 -
1 -
2 -
5 -
10 -
20 -
50 -
100 -
1000 -

Convert New Zealand Dollar (NZD) to DAO

NZD DAO
0.01 -
0.1 -
1 -
2 -
5 -
10 -
20 -
50 -
100 -
1000 -
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko (幣虎) iOS 版
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko (幣虎) Android 版