social send  (SEND)
Social Send (SEND)
$0.006200400334 -3.0%
0.00000017 BTC 1.7%
359点赞
市值
$351,795
24小时交易量
$52.01
24 小时最低 / 24 小时最高
$0.006055138459 / $0.008098147723
流通供应量
56,737,470 / 65,000,000

Social Send DOT (历史数据)

日期 市值 交易量 开放 关闭
2021-06-19 DOT16,941 DOT2.708701 DOT0.00030162 N/A
2021-06-18 DOT18,726 DOT1.344727 DOT0.00035640 DOT0.00030162
2021-06-17 DOT18,360 DOT9.844878 DOT0.00032360 DOT0.00035640
2021-06-16 DOT18,234 DOT0.38409009 DOT0.00031802 DOT0.00032360
2021-06-15 DOT19,522 DOT0.68110097 DOT0.00033185 DOT0.00031802
2021-06-14 DOT20,450 DOT13.862605 DOT0.00036465 DOT0.00033185
2021-06-13 DOT19,345 DOT4.774210 DOT0.00034276 DOT0.00036465
2021-06-12 DOT19,470 DOT0.08948545 DOT0.00034172 DOT0.00034276
2021-06-11 DOT22,354 DOT1.673484 DOT0.00039399 DOT0.00034172
2021-06-10 DOT18,655 DOT4.289898 DOT0.00031979 DOT0.00039399
2021-06-09 DOT22,345 DOT0.44922409 DOT0.00039384 DOT0.00031979
2021-06-08 DOT19,544 DOT0.84286407 DOT0.00035065 DOT0.00039384
2021-06-07 DOT31,780 DOT105.619 DOT0.00056013 DOT0.00035065
2021-06-06 DOT13,133 DOT0.03809912 DOT0.00031408 DOT0.00056013
2021-06-05 DOT13,562 DOT0.06909312 DOT0.00028393 DOT0.00031408
2021-06-04 DOT13,156 DOT1.933992 DOT0.00023437 DOT0.00028393
2021-06-03 DOT16,007 DOT2.521642 DOT0.00027749 DOT0.00023437
2021-06-02 DOT17,796 DOT2.096956 DOT0.00031324 DOT0.00027749
2021-06-01 DOT16,850 DOT2.255651 DOT0.00029398 DOT0.00031324
2021-05-31 DOT14,491 DOT1.830028 DOT0.00033775 DOT0.00029398
2021-05-30 DOT18,836 DOT0.45395752 DOT0.00036327 DOT0.00033775
2021-05-29 DOT10,806 DOT5.419416 DOT0.00019895 DOT0.00036327
2021-05-28 DOT18,626 DOT11.799395 DOT0.00032895 DOT0.00019895
2021-05-27 DOT18,799 DOT11.483930 DOT0.00032682 DOT0.00032895
2021-05-26 DOT20,737 DOT3.917543 DOT0.00036548 DOT0.00032682
2021-05-25 DOT20,831 DOT15.488525 DOT0.00036845 DOT0.00036548
2021-05-24 DOT23,572 DOT5.360494 DOT0.00039681 DOT0.00036845
2021-05-23 DOT20,328 DOT9.829198 DOT0.00035829 DOT0.00039681
2021-05-22 DOT18,649 DOT5.060971 DOT0.00032504 DOT0.00035829
2021-05-21 DOT17,579 DOT7.282794 DOT0.00030324 DOT0.00032504
2021-05-20 DOT19,827 DOT1.286268 DOT0.00034945 DOT0.00030324
coingecko (thumbnail mini)
适用于 iOS 的 CoinGecko(币虎)
coingecko (thumbnail mini)
适用于 Android 的 CoinGecko(币虎)