أفضل استثمار العائد العملات حسب القيمة السوقية.

اعرض الرائج

استثمار العائدالقيمة السوقية اليوم 8.44 ملياردولار، بتغير1.3%خلال آخر 24 ساعة.

اعرض الرائج
$ 8,455,071,944
1.3%
القيمة السوقية
$ 464,733,757
حجم التداول على مدار 24 ساعة
عرض التقييم المخفف بالكامل
# العملات السعر 1 ساعة 24 ساعة 7 أيام الحجم على مدار 24 ساعة القيمة السوقية FDV القيمة السوقية الإجمالية/نسبة التقييم المخفف بالكامل Market Cap/FDV آخر 7 أيام
20
$4.75
0.1% 0.8% -7.5% $47,617,573 $3,583,403,383 $4,753,995,553 0.75 uniswap (UNI) 7d chart
51
$61.10
-0.4% 1.8% -7.8% $56,125,669 $881,740,903 $978,173,400 0.90 aave (AAVE) 7d chart
62
$2.26
-0.2% 1.6% -5.8% $36,228,452 $720,294,410 $721,931,275 1.00 synthetix network (SNX) 7d chart
72
$0.786857
-0.1% 1.4% -5.7% $50,987,036 $643,638,627 $2,603,291,293 0.25 curve dao (CRV) 7d chart
112
$1.61
-0.3% 3.1% -5.2% $40,308,028 $327,487,929 $1,209,788,333 0.27 pancakeswap (CAKE) 7d chart
151
$32.87
-0.5% 0.1% -9.7% $11,127,536 $225,688,577 $329,179,922 0.69 compound (COMP) 7d chart
157
$0.745093
-0.4% 0.5% -4.9% $607,215 $218,182,063 $218,182,063 1.00 convex crv (CVXCRV) 7d chart
162
$5.06
-0.1% 3.1% -5.0% $2,818,817 $209,760,090 $486,860,723 0.43 balancer (BAL) 7d chart
169
$6,114.01
0.1% 2.0% -7.9% $17,978,894 $202,208,395 $224,549,393 0.90 yearn.finance (YFI) 7d chart
200
$0.440174
1.5% 10.3% -2.5% $34,931,847 $150,434,806 $220,273,726 0.68 joe (JOE) 7d chart
203
$0.751530
-1.0% -0.3% -13.0% $30,799,277 $145,120,990 $188,186,045 0.77 sushi (SUSHI) 7d chart
220
$0.639591
0.2% 3.5% -9.1% $11,531,994 $130,870,456 $640,427,731 0.20 stargate finance (STG) 7d chart
281
$0.113894
-0.3% 6.5% -0.9% $12,469,290 $91,062,350 $114,113,221 0.80 stella (ALPHA) 7d chart
317
$0.013952003751
-1.4% -2.6% -44.3% $57,962,900 $77,544,923 $139,662,579 0.56 linear (LINA) 7d chart
372
$0.000530746875
0.0% 0.5% -13.2% $5,901,896 $62,116,530 $111,662,521 0.56 spell (SPELL) 7d chart
401
$61.95
0.1% 10.0% 13.9% $96,354.35 $50,516,366 $78,562,123 0.64 rook (ROOK) 7d chart
408
$0.046281528486
2.0% 15.6% 15.7% $14,528,530 $49,371,874 $55,893,464 0.88 truefi (TRU) 7d chart
424
$0.009647821426
-3.1% -6.2% 11.3% $1,426,368 $47,190,219 $141,936,185 0.33 rally (RLY) 7d chart
431
$2.30
-1.3% 3.1% -7.2% $1,697,621 $44,671,493 $48,352,160 0.92 badger dao (BADGER) 7d chart
434
$0.210579
-0.5% -2.8% 3.8% $3,909,911 $44,247,457 $116,917,801 0.38 raydium (RAY) 7d chart
493
$0.074606117507
-0.1% 1.2% -12.5% $2,175,334 $36,037,296 $36,037,296 1.00 flamingo finance (FLM) 7d chart
491
$140.11
-0.9% 6.0% -5.5% $407,183 $35,876,783 $70,080,618 0.51 dopex (DPX) 7d chart
555
$3.34
0.1% 2.9% -8.4% $1,650,603 $31,318,937 $33,404,763 0.94 barnbridge (BOND) 7d chart
562
$751.32
-0.2% 1.2% -14.4% $7,098,950 $29,880,629 $30,082,095 0.99 dfi.money (YFII) 7d chart
568
$15.96
0.3% 2.3% -6.9% $495,983 $29,226,624 $38,197,268 0.77 alchemix (ALCX) 7d chart
590
$0.181343
0.2% 0.2% -9.1% $1,105,611 $27,487,740 $34,123,458 0.81 alpaca finance (ALPACA) 7d chart
596
$0.007252603670
-0.3% 2.6% -4.2% $1,666,399 $27,104,230 $52,280,140 0.52 benqi (QI) 7d chart
635
$51.20
-0.3% 1.4% -11.4% $202,126 $23,616,781 $51,229,461 0.46 quickswap [old] (QUICK) 7d chart
705
$0.162098
0.1% 3.3% -12.3% $3,051,957 $19,657,681 $48,727,165 0.40 tranchess (CHESS) 7d chart
764
$25.44
-0.1% 0.7% -8.4% $564,737 $17,043,740 $17,933,273 0.95 harvest finance (FARM) 7d chart
765
$0.998780
-0.0% 0.1% -0.2% $297,824 $17,034,356 $17,034,356 1.00 tor (TOR) 7d chart
770
$0.002261131319
0.4% -0.0% -10.5% $4,403.59 $16,941,989 $17,992,284 0.94 waultswap (WEX) 7d chart
779
$2.49
-0.1% 2.2% -4.2% $121,722 $16,664,772 $24,865,874 0.67 ichi (ICHI) 7d chart
813
$0.640811
-0.1% -0.1% -3.8% $158,185 $15,207,294 $64,111,495 0.24 orca (ORCA) 7d chart
825
$0.124126
0.5% 1.3% 4.4% $169,828 $14,792,278 $14,792,278 1.00 phantasma (SOUL) 7d chart
857
$3.52
0.5% 119.8% 101.7% $193,925 $13,389,534 $32,875,162 0.41 bscex (BSCX) 7d chart
875
$0.219860
0.2% 9.1% -5.0% $67,513.18 $12,915,147 $21,993,181 0.59 gamma strategies (GAMMA) 7d chart
931
$0.734226
0.4% 0.7% -2.5% $60,274.61 $10,719,107 $73,352,949 0.15 tokemak (TOKE) 7d chart
941
$0.000566300742
-0.0% 1.4% -13.0% $19,509.86 $10,467,440 $118,923,156 0.09 verse (VERSE) 7d chart
958
$4.09
0.4% 0.3% -2.3% $265,262 $9,906,051 $12,925,626 0.77 hector network (HEC) 7d chart
1047
$0.071270985240
0.0% 5.6% -20.9% $317,945 $7,719,216 $28,472,033 0.27 oath (OATH) 7d chart
1100
$0.008394605974
-0.1% -2.5% -11.8% $10,191.88 $6,821,656 $8,395,906 0.81 tetu (TETU) 7d chart
1112
$0.004256349757
-1.3% -1.3% -15.9% $1,909,954 $6,514,073 $19,582,553 0.33 step app (FITFI) 7d chart
1119
$0.164659
-0.1% 10.6% 47.4% $5,148.99 $6,428,490 $8,226,498 0.78 nash (NEX) 7d chart
1134
$0.005663762589
0.6% 0.7% -7.0% $411,216 $6,230,562 $56,575,504 0.11 gearbox (GEAR) 7d chart
1159
$0.032173661601
-0.1% 6.1% -13.0% $29,117.23 $5,740,025 $25,731,921 0.22 granary (GRAIN) 7d chart
1165
$0.000872504093
-0.1% -4.2% -24.2% $3,827.09 $5,543,467 $8,725,041 0.64 cake monster (MONSTA) 7d chart
1218
$0.020861285254
-0.2% -0.3% -18.1% $24,799.64 $4,794,844 $8,763,096 0.55 apeswap (BANANA) 7d chart
1241
$0.399967
-0.1% -1.4% -13.8% $5,202.88 $4,501,618 $4,993,376 0.90 rari governance (RGT) 7d chart
1279
$0.178381
-0.2% -1.0% -1.3% $126,185 $4,220,579 $4,458,532 0.95 dypius (DYP) 7d chart
1317
$0.188598
0.5% 4.5% -8.7% $37,266.62 $3,840,170 $15,072,651 0.25 bifrost native coin (BNC) 7d chart
1335
$0.070494411243
0.1% -0.8% -8.1% $182,772 $3,709,353 $7,047,273 0.53 tarot (TAROT) 7d chart
1336
$0.005490939718
0.1% 6.9% -8.4% $224,146 $3,705,691 $54,784,099 0.07 benddao (BEND) 7d chart
1378
$0.387165
-0.1% 9.7% -9.7% $41,318.20 $3,391,750 $7,743,239 0.44 gameswap (GSWAP) 7d chart
1382
$0.016364615006
-0.6% 4.2% -3.0% $3,192.45 $3,364,450 $8,182,308 0.41 luaswap (LUA) 7d chart
1460
$0.009884176052
-0.2% 5.1% -3.8% $16,920.28 $2,894,106 $4,448,568 0.65 paint swap (BRUSH) 7d chart
1489
$0.285256
0.1% 9.0% 4.4% $35,233.39 $2,742,293 $14,230,117 0.19 apwine (APW) 7d chart
1516
$0.308881
6.2% 2.9% 12.4% $38,997.73 $2,628,676 $3,087,265 0.85 vesper finance (VSP) 7d chart
1526
$0.979422
-0.0% -0.2% $2,000.96 $2,581,804 $2,581,804 1.00 usdp stablecoin (USDP) 7d chart
1557
$0.000033356586
-0.5% 2.9% -3.5% $33.72 $2,447,350 $32,835,255 0.07 bao finance (BAO) 7d chart
1556
$29.49
-0.4% 9.1% 5.8% $17,862.22 $2,362,721 $2,951,729 0.80 saffron.finance (SFI) 7d chart
1629
$0.276282
0.1% -1.0% 2.5% $51,242.83 $2,137,075 $27,537,510 0.08 sandclock (QUARTZ) 7d chart
1645
$0.004522215243
-0.1% 1.3% -0.6% $7,380.04 $2,085,066 $4,524,725 0.46 allianceblock (ALBT) 7d chart
1656
$1.62
0.6% -0.6% -5.3% $10,481.98 $2,048,549 $3,061,945 0.67 88mph (MPH) 7d chart
1679
$0.005501565087
-0.3% 1.2% -3.7% $10,595.57 $1,897,341 $5,605,504 0.34 unit protocol (DUCK) 7d chart
1697
$0.124994
0.2% 1.7% -2.2% $10,628.29 $1,845,018 $1,891,646 0.98 yam (YAM) 7d chart
1701
$67.54
- - - - $1,842,587 $1,891,163 - meme (MEME) 7d chart
1715
$0.032727747588
-0.4% 14.2% -1.7% $27,540.41 $1,681,491 $2,145,216 0.78 niftyx protocol (SHROOM) 7d chart
1743
$0.005848280174
-0.2% 1.0% -7.5% $157,811 $1,656,965 $2,924,507 0.57 eqifi (EQX) 7d chart
1781
$0.003955517730
-0.2% 2.2% -8.0% $8,042.67 $1,547,712 $1,860,160 0.83 zookeeper (ZOO) 7d chart
1787
$0.283535
-0.6% 22.7% 9.4% $28,344.93 $1,544,113 $3,688,861 0.42 idle (IDLE) 7d chart
1801
$1.16
-2.7% -3.7% -2.7% $34,068.29 $1,468,751 $3,664,664 0.40 pickle finance (PICKLE) 7d chart
1848
$0.891954
0.2% 0.2% 1.9% $11,633.82 $1,393,711 $8,925,254 0.16 tulip protocol (TULIP) 7d chart
1850
$0.341496
0.0% 13.2% 68.9% $64,476.01 $1,385,442 $13,640,657 0.10 mettalex (MTLX) 7d chart
1853
$0.003409705397
1.9% 6.7% -8.4% $2,528.12 $1,378,595 $3,407,944 0.40 xtoken (XTK) 7d chart
1855
$3.04
-0.4% 1.3% 0.6% $107,534 $1,367,968 $1,671,459 0.82 unicly (UNIC) 7d chart
1914
$0.005327849396
0.1% 4.3% 6.0% $10,895.41 $1,190,041 $1,211,605 0.98 sashimi (SASHIMI) 7d chart
2080
$0.008257684762
0.2% 0.5% -0.9% $60.95 $864,687 $5,147,570 0.17 swag finance (SWAG) 7d chart
2101
$0.163417
-0.1% 4.0% -8.2% $19,776.03 $824,040 $824,703 1.00 value defi (VALUE) 7d chart
2137
$0.002048112680
0.4% -0.4% -8.9% $25,858.42 $773,021 $931,408 0.83 unfederalreserve (ERSDL) 7d chart
2173
$0.032611102788
0.3% 1.0% -11.5% $5,296.21 $711,489 $16,305,551 0.04 stellaswap (STELLA) 7d chart
2179
$0.179774
-0.1% -3.9% -21.3% $143,277 $701,067 $8,988,042 0.08 kcal (KCAL) 7d chart
2192
$0.060673700033
- - - - $684,518 $12,134,740 - thorus (THO) 7d chart
2194
$0.000000005700
-0.5% 3.3% -16.3% $26,874.09 $679,349 $5,720,829 0.12 kuma inu (KUMA) 7d chart
2224
$0.020948955993
0.9% -1.9% -4.5% $7,183.35 $648,951 $2,089,521 0.31 phuture (PHTR) 7d chart
2252
$0.033870119258
- - - - $608,087 $3,387,012 - piedao dough v2 (DOUGH) 7d chart
2299
$0.031024836466
0.7% -2.0% -10.0% $13,606.30 $561,963 $1,022,076 0.55 swerve (SWRV) 7d chart
2366
$0.001998155569
-0.8% 33.2% 22.5% $621.84 $486,196 $492,432 0.99 oikos (OKS) 7d chart
2371
$0.054506807921
0.0% 3.7% -7.2% $20,856.81 $477,328 $545,068 0.88 geyser (GYSR) 7d chart
2385
$1.33
0.6% 8.6% -1.0% $10,981.83 $469,064 $1,063,437 0.44 octofi (OCTO) 7d chart
2416
$0.000317037444
-0.2% 2.5% -11.9% $35,260.80 $433,641 $1,584,138 0.27 trava finance (TRAVA) 7d chart
2482
$0.055363608563
0.1% 3.2% -7.2% $10,872.87 $386,523 $553,708 0.70 easyfi v2 (EZ) 7d chart
2519
$0.000000361337
6.9% -7.4% $88,336.33 $357,206 $361,337 0.99 kawakami (KAWA) 7d chart
2547
$0.008652148491
0.1% 8.2% -11.9% $32,506.39 $336,329 $4,326,744 0.08 bsc station (BSCS) 7d chart
2580
$0.000944028697
-0.1% -0.7% -5.3% $92.13 $316,437 $933,615 0.34 unifarm (UFARM) 7d chart
2597
$0.010963174144
0.1% -1.5% -6.9% $332,243 $306,968 $1,096,495 0.28 standard protocol (STND) 7d chart
2615
$0.001538973333
0.1% 1.3% -8.0% $121.91 $298,058 $770,132 0.39 filda (FILDA) 7d chart
2619
$0.000897571582
-0.2% 1.0% -11.3% $813.02 $296,566 $161,002 1.84 pacoca (PACOCA) 7d chart
2625
$0.006857288356
0.1% 0.1% -8.2% $706.18 $294,611 $798,278 0.37 ten (TENFI) 7d chart
2631
$0.004371504668
-0.1% -12.6% -25.7% $2,859.38 $290,536 $437,094 0.66 apy.finance (APY) 7d chart

هل تبحث عن أحدث العملات السائدة والرائجة؟
اطلع على التقارير الحصرية لمحللي CoinGecko.
الحاسب المميز Premium في CoinGecko

هل تريد معرفة المزيد عن التشفير؟
قراءة أدلة ومقالات مناسبة للمبتدئين.
تعرف على العملات الرقمية

هل تحتاج للمساعدة؟
احصل على الإجابات التي تبحث عنها في مركز المساعدة.
مركز المساعدة


coingecko (thumbnail mini)
استمر في التطبيق
تتبع الأسعار في الوقت الفعلي
افتح التطبيق
coingecko (thumbnail mini)
استمر في التطبيق
تتبع الأسعار في الوقت الفعلي
افتح التطبيق