Tiền ảo: 4701
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 270.851.728.781 $ 8,2%
Lưu lượng 24 giờ: 64.788.062.489 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,5%
XRP 6,38%

Mức giảm giá từ thời điểm cao kỷ lục BETA

ATH: $19.665,39
-55,79%
Dec 16, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $1.448,18
-81,63%
Jan 13, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $3,40
-87,98%
Jan 07, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $3.785,82
-88,63%
Dec 20, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $22,71
-69,62%
Apr 29, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $360,66
-68,93%
Dec 18, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $35,43
-1,71%
May 25, 2019 (1 ngày)
ATH: $1,18
-92,73%
Jan 04, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,875563
-84,82%
Jan 03, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,231673
-86,42%
Jan 05, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $1,32
-23,85%
Jul 24, 2018 (10 tháng)
ATH: $246,53
-56,70%
Nov 14, 2018 (6 tháng)
ATH: $542,33
-82,76%
Jan 09, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $2,36
-37,24%
May 20, 2019 (7 ngày)
ATH: $1.493,59
-89,12%
Dec 20, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $10,92
-86,96%
May 03, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $10,74
-84,44%
Dec 17, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $5,25
-92,30%
Dec 19, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $14,83
-69,43%
Mar 19, 2019 (2 tháng)
ATH: $44,34
-82,71%
Jan 14, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $1,87
-95,28%
Jan 07, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $198,38
-93,93%
Jan 15, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $1.798,70
-59,45%
Jan 20, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $3.191,93
-97,62%
Oct 29, 2016 (hơn 2 năm)
ATH: $5,42
-69,14%
Jun 19, 2018 (11 tháng)
ATH: $0,959505
-62,39%
Jan 09, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $1,45
-17,71%
Jan 08, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,123619
-43,57%
Mar 15, 2019 (2 tháng)
ATH: $456,25
-94,66%
Dec 20, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $8,46
-99,91%
Jan 20, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,01758609
-82,24%
Jan 07, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,00215141
-2,81%
May 21, 2019 (6 ngày)
ATH: $1,17
-14,94%
May 08, 2019 (19 ngày)
ATH: $0,00147592
-1,16%
May 27, 2019 (khoảng 2 giờ)
ATH: $100,22
-96,93%
Jan 06, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $129,37
-77,11%
Jan 13, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $25,62
-91,87%
Jan 13, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $16,08
-83,20%
Dec 21, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $34,92
-94,20%
Jan 07, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $1,62
-38,47%
Aug 26, 2018 (9 tháng)
ATH: $33,69
-94,81%
Jan 02, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $341,85
-94,13%
Feb 10, 2016 (hơn 3 năm)
ATH: $0,07366480
-22,50%
Mar 27, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $147,18
-99,27%
Jan 13, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $2,50
-86,73%
Jan 13, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,135235
-88,05%
Jan 06, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,923921
-92,48%
Jan 03, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $1,16
-89,39%
Apr 24, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $13,16
-97,05%
Jan 09, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,230307
-91,16%
May 10, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,261874
-95,71%
Dec 24, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $0,145166
-99,34%
May 08, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,01446299
-94,28%
May 14, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $1,13
-11,70%
Oct 15, 2018 (7 tháng)
ATH: $0,129829
-90,03%
Jan 24, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $5,69
-89,87%
Apr 29, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,09286775
-96,20%
Jan 06, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $11,54
-89,10%
Dec 22, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $0,464609
-65,36%
Jan 06, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $6,07
-45,61%
Jun 06, 2018 (12 tháng)
ATH: $8,19
-94,85%
Jan 03, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,100600
-98,29%
Jan 09, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $1,17
-77,61%
Jan 07, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $22,02
-68,05%
Aug 28, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $2.095,67
-88,75%
Jan 20, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,684918
-95,76%
Jan 03, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $22,77
-95,50%
Jan 08, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,06104356
-64,87%
Jul 18, 2018 (10 tháng)
ATH: $20,17
-94,55%
Jan 10, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $1,32
-92,37%
Apr 13, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,295698
-57,26%
Jan 26, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $2,60
-90,72%
Jan 09, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $10,22
-93,81%
Jan 10, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,267814
-76,91%
Jan 09, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $2,04
-95,99%
Jan 13, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $1,09
-8,36%
Jan 04, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $79,45
-89,40%
Jan 08, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $5,56
-82,08%
Jan 04, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $596,85
-94,04%
Mar 01, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $2,77
-97,31%
Jan 09, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $65,14
-83,56%
Dec 31, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $16,45
-93,57%
Dec 06, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $10,61
-89,17%
Jan 13, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $2,40
-97,03%
Jan 09, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $41,15
-94,54%
Jan 27, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,154107
-57,89%
Apr 11, 2019 (khoảng 2 tháng)
ATH: $11,31
-98,23%
Jan 09, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $4,89
-94,38%
Jan 10, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $3,85
-96,72%
Feb 18, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,05242378
-59,57%
May 09, 2019 (18 ngày)
ATH: $0,03773783
-97,76%
Mar 22, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $37,13
-96,54%
Dec 20, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $8,53
-90,85%
Jan 10, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $139,77
-94,74%
Dec 26, 2017 (hơn 1 năm)
ATH: $89,14
-95,80%
Feb 24, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $13,38
-91,17%
Jan 29, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,03056470
-94,02%
Jan 06, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $1,89
-93,33%
Jan 07, 2018 (hơn 1 năm)
ATH: $0,772485
-90,23%
May 04, 2018 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,04490755
-45,73%
May 21, 2019 (6 ngày)