Mức giảm giá từ thời điểm cao kỷ lục BETA

ATH: $19.665,39
-39,05%
Dec 16, 2017 (hơn 2 năm)
ATH: $1.448,18
-72,67%
Jan 13, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $3,40
-91,23%
Jan 07, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $1,32
-24,41%
Jul 24, 2018 (khoảng 2 năm)
ATH: $3.785,82
-91,92%
Dec 20, 2017 (hơn 2 năm)
ATH: $14,35
-5,83%
Aug 09, 2020 (khoảng 15 giờ)
ATH: $1,18
-87,77%
Jan 04, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $438,61
-48,41%
Jan 14, 2020 (7 tháng)
ATH: $360,66
-83,83%
Dec 18, 2017 (hơn 2 năm)
ATH: $39,68
-43,11%
Jun 22, 2019 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,177924
-3,97%
Aug 02, 2020 (8 ngày)
ATH: $22,71
-86,33%
Apr 29, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $3,91
-7,18%
Feb 19, 2020 (6 tháng)
ATH: $0,875563
-88,00%
Jan 03, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $542,33
-82,76%
Jan 09, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $7,40
-20,72%
Feb 16, 2020 (6 tháng)
ATH: $0,231673
-90,95%
Jan 05, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $0,02637160
-20,02%
Jul 30, 2018 (khoảng 2 năm)
ATH: $7,02
-19,42%
Jun 18, 2019 (khoảng 1 năm)
ATH: $2,03
-37,07%
Jun 26, 2019 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,02873915
-27,24%
Mar 13, 2020 (5 tháng)
ATH: $1,17
-14,74%
May 08, 2019 (hơn 1 năm)
ATH: $6,07
-22,41%
Jun 06, 2018 (khoảng 2 năm)
ATH: $5,25
-93,32%
Dec 19, 2017 (hơn 2 năm)
ATH: $198,38
-93,16%
Jan 15, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $1.493,59
-93,45%
Dec 20, 2017 (hơn 2 năm)
ATH: $3.191,93
-97,06%
Oct 29, 2016 (gần 4 năm)
ATH: $44,34
-84,35%
Jan 14, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $1,87
-96,62%
Jan 07, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $1.798,70
-65,42%
Jan 20, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $372,79
-53,10%
Jun 21, 2020 (khoảng 2 tháng)
ATH: $4,77
-0,88%
Aug 10, 2020 (16 phút)
ATH: $10,92
-92,54%
May 03, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $0,428830
-10,00%
Aug 08, 2020 (1 ngày)
ATH: $0,01758609
-80,11%
Jan 07, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $1,22
-16,65%
Mar 13, 2020 (5 tháng)
ATH: $0,959505
-72,18%
Jan 09, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $8,20
-3,39%
Aug 02, 2020 (8 ngày)
ATH: $0,135235
-78,67%
Jan 06, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $3,56
-87,68%
Jun 20, 2019 (khoảng 1 năm)
ATH: $5,80
-70,59%
Jan 09, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $2,50
-81,42%
Jan 13, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $0,542062
-39,23%
May 27, 2020 (2 tháng)
ATH: $3,69
-4,83%
Aug 02, 2020 (8 ngày)
ATH: $0,237647
-16,41%
Aug 10, 2020 (khoảng 7 giờ)
ATH: $17,11
-9,61%
Aug 10, 2020 (khoảng 7 giờ)
ATH: $0,02932258
-22,77%
Jul 27, 2020 (14 ngày)
ATH: $100,22
-97,22%
Jan 06, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $0,00184155
-76,89%
May 28, 2019 (khoảng 1 năm)
ATH: $4,07
-79,87%
Jul 12, 2020 (28 ngày)
ATH: $0,230307
-89,67%
May 10, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $1,13
-11,49%
Oct 15, 2018 (gần 2 năm)
ATH: $4,78
0,64%
Aug 10, 2020 (41 phút)
ATH: $25,62
-93,14%
Jan 13, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $13,16
-96,71%
Jan 09, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $0,292767
-6,59%
Aug 10, 2020 (khoảng 3 giờ)
ATH: $0,325084
-85,43%
Sep 17, 2019 (11 tháng)
ATH: $34,92
-95,71%
Jan 07, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $1,62
-38,28%
Aug 26, 2018 (gần 2 năm)
ATH: $0,464609
-52,64%
Jan 06, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $129,37
-87,33%
Jan 13, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $16,08
-88,00%
Dec 21, 2017 (hơn 2 năm)
ATH: $0,922997
-2,28%
Aug 09, 2020 (khoảng 17 giờ)
ATH: $5,60
-92,22%
May 23, 2019 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,374608
-37,39%
Oct 26, 2019 (10 tháng)
ATH: $456,25
-97,70%
Dec 20, 2017 (hơn 2 năm)
ATH: $0,03886252
-45,75%
Oct 03, 2019 (10 tháng)
ATH: $1,15
-13,54%
Mar 13, 2020 (5 tháng)
ATH: $30,22
-6,72%
Aug 10, 2020 (khoảng 7 giờ)
ATH: $27,98
-11,07%
Aug 09, 2020 (khoảng 10 giờ)
ATH: $2,40
-94,04%
Jan 09, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $2,68
-8,42%
Aug 10, 2020 (khoảng 7 giờ)
ATH: $10,72
-76,99%
Jan 09, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $147,18
-99,42%
Jan 13, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $1,16
-91,47%
Apr 24, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $0,01282004
-40,53%
Nov 16, 2019 (9 tháng)
ATH: $0,00254060
-65,85%
May 29, 2019 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,07889511
-71,33%
Jun 03, 2019 (khoảng 1 năm)
ATH: $0,848586
-1,52%
Aug 10, 2020 (28 phút)
ATH: $13,78
-1,97%
Aug 10, 2020 (khoảng 7 giờ)
ATH: $33,69
-96,72%
Jan 02, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $0,09286775
-96,45%
Jan 06, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $1,25
-20,42%
Mar 13, 2020 (5 tháng)
ATH: $16,45
-88,18%
Dec 06, 2017 (hơn 2 năm)
ATH: $0,267814
-60,29%
Jan 09, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $0,453700
-10,69%
Aug 09, 2020 (khoảng 9 giờ)
ATH: $0,515376
-25,10%
Jun 30, 2020 (khoảng 1 tháng)
ATH: $5,16
-99,47%
Oct 24, 2019 (10 tháng)
ATH: $0,111980
-35,17%
Jan 09, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $5.298,24
-16,40%
Aug 07, 2020 (3 ngày)
ATH: $4,96
-6,21%
Aug 10, 2020 (khoảng 8 giờ)
ATH: $15,93
-16,45%
Jul 24, 2020 (17 ngày)
ATH: $8,02
-57,56%
Jan 07, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $4,05
-60,64%
Jan 12, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $0,00296810
-25,97%
Jul 25, 2020 (15 ngày)
ATH: $0,684918
-95,89%
Jan 03, 2018 (hơn 2 năm)
ATH: $0,261874
-97,56%
Dec 24, 2017 (hơn 2 năm)
ATH: $1,19
-54,10%
Apr 24, 2019 (hơn 1 năm)
ATH: $65,14
-84,00%
Dec 31, 2017 (hơn 2 năm)
ATH: $0,129829
-95,04%
Jan 24, 2018 (hơn 2 năm)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android