Tiền ảo: 5246
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 293.115.438.703 $ 1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 65.161.635.847 $
Ưu thế:
BTC 65,1%
ETH 8,33%
XRP 4,84%

Tin tức bằng ngôn ngữ này không khả dụng vào lúc này.

Nếu bạn muốn đọc tin tức, bạn có thể duyệt các bài viết bằng tiếng Anh.