Tiền ảo: 14.335
Sàn giao dịch: 1.096
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,539T $ 0.7%
Lưu lượng 24 giờ: 65,391B $
Gas: 4 GWEI
Không quảng cáo

Phương pháp tính toán

CoinGecko cung cấp rất nhiều loại dữ liệu về nhiều loại tài sản tiền mã hóa khác nhau. Toàn bộ dữ liệu chúng tôi thu thập/truy vấn từ nhiều nguồn đều được đưa vào hệ thuật toán đa dạng của CoinGecko để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu. Vui lòng đọc thông tin tóm tắt cách thức chúng tôi tính toán và đánh giá nhiều loại chỉ số khác nhau trên CoinGecko.

Trust Score

1. Cặp giao dịch

Đối với mỗi cặp giao dịch trên CoinGecko, chúng tôi tính Trust Score bằng cách xét đến:
 1. Số liệu thống kê về lưu lượng truy cập web của sàn giao dịch (thông qua SimilarWeb)
 2. Chênh lệch so với sổ lệnh & ±2% độ sâu thị trường
 3. Khối lượng giao dịch tổng thể
 4. Tần suất giao dịch
 5. Kiểm tra dữ liệu bất thường

Trust Score hiển thị dưới dạng màu Xanh lục/Vàng/Đỏ hoặc Không có trong cột “Trust Score”. Bên dưới là ảnh chụp màn hình minh họa sự khác biệt giữa các màu khác nhau của Trust Score. Bạn cũng có thể điều hướng thẳng tới các trang tiền ảo (ví dụ: Bitcoin, Litecoin) để xem cơ chế màu thực tế!

Xin lưu ý rằng Trust Score tính được cho mỗi cặp giao dịch không phải là điểm chính thức và điểm này sẽ thay đôi theo thời gian thực, tùy thuộc vào tình hình thị trường. Phương pháp tính Trust Score chi tiết được minh họa trên Bài đăng blog của CoinGecko tại đây.

2. Sàn giao dịch tiền mã hóa (Giao ngay)

Trust Score của các sàn giao dịch tiền mã hóa giao ngay được hiển thị theo thang điểm 1-10 trên trang tổng quan của sàn giao dịch.
Trust Score của Sàn giao dịch được tính toán dựa trên các yếu tố sau:
 1. Tính thanh khoản
 2. Quy mô hoạt động
 3. Phạm vi API
Bạn có thể thấy phần phân tích chi tiết về Trust Score của sàn giao dịch trên các trang hồ sơ của sàn đó (ví dụ: Coinbase).

Mỗi yếu tố (tính thanh khoản/quy mô hoạt động/phạm vi API) được tính toán dựa trên một vài chỉ số khác như mô tả trong phần phân tích chi tiết nêu trên. Phương pháp tính toán chi tiết được đăng tải trên Blog của CoinGeckoBlog của CoinGecko.

3. Sàn giao dịch tiền mã hóa (Phái sinh)

Trust Score hiện không khả dụng đối với Cặp giao dịch phái sinh hoặc Sàn giao dịch phái sinh. Cặp giao dịch phái sinh và Sàn giao dịch phái sinh được xếp hạng dựa trên Hợp đồng mở và số liệu Khối lượng giao dịch tương ứng đã được báo cáo.

Dữ liệu thị trường


1. Giá (Tài sản tiền mã hóa)

Giá của tài sản tiền mã hóa được tính toán dựa trên các cặp giao dịch khả dụng và được CoinGecko thu thập từ nhiều sàn giao dịch khác nhau đối với một loại tài sản tiền mã hóa cụ thể. Giá hiển thị trên CoinGecko cho một loại tài sản tiền mã hóa cụ thể được tính toán bằng công thức tính giá bình quân gia quyền theo khối lượng tổng thể.

a. Calculating the Bitcoin Price Index (BPI)

All ticker data on CoinGecko are stored in BTC base. To convert all ticker data to BTC, we utilize the BPI as the internal reference Bitcoin conversion rate to all fiat currencies.

Ví dụ 1 (Cặp tiền pháp định khác nhau)

Lấy Bitcoin (BTC) làm ví dụ, giả sử chúng tôi chỉ theo dõi hai sàn giao dịch, A và B, giao dịch bằng USD và JPY:

Sàn giao dịch A: BTC/USD = 1.000 USD/BTC ở mức Khối lượng giao dịch là 15.000 BTC (24 giờ liên tục)
Sàn giao dịch B: BTC/JPY = 109.000 JPY/BTC ở mức Khối lượng giao dịch là 10.000 BTC (24 giờ liên tục)
Trước tiên, CoinGecko sẽ quy đổi JPY sang USD bằng tỷ giá hối đoái được niêm yết trên %{link}. Giả sử 1 USD = 110 JPY, điều này có nghĩa là:

Sàn giao dịch B: BTC/JPY = 109.000 JPY/BTC ≈ 990 USD/BTC

Sau đó, CoinGecko sẽ tính toán giá bình quân gia quyền theo khối lượng tổng thể. Trong trường hợp này, giá tính được là:

Giá BTC CoinGecko (USD)
= [Khối lượng % * Giá USD] + [Khối lượng % * Giá USD sau khi quy đổi]
= [ 15.000 / (15.000 + 10.000) ] * 1.000 USD + [ 10.000 / (15.000 + 10.000) ] * 990 USD
= 0,6 * 1.000 USD + 0,4 * 990 USD
= 996 USD

Ví dụ 2 (cặp tiền pháp định và tiền mã hóa khác)

Lấy Ethereum (ETH) làm ví dụ, giả sử chúng tôi chỉ theo dõi hai sàn giao dịch, A và B, giao dịch bằng USD và BTC:
Sàn giao dịch A: ETH/USD = 200 USD/ETH ở mức Khối lượng giao dịch là 30.000 ETH (24 giờ liên tục)
Sàn giao dịch B: ETH/BTC = ₿ 0,20000000/ETH ở mức Khối lượng giao dịch là 20.000 ETH (24 giờ liên tục)
Trước tiên, CoinGecko sẽ quy đổi giá ETH/BTC sang giá USD bằng cách sử dụng Giá BTC CoinGecko tính được ở trên. Giả sử 1 BTC = 996 USD, điều này có nghĩa là:
Sàn giao dịch B: ETH/BTC = ₿ 0,20000000/ETH ≈ 199,2 USD/ ETH

Sau đó, CoinGecko sẽ tính toán giá bình quân gia quyền theo khối lượng tổng thể. Trong trường hợp này, giá tính được là:

Giá ETH CoinGecko (USD)
= [ 30.000 / (30.000 + 20.000) ] * 200 USD + [ 20.000 / (30.000 + 20.000) ] * 199,2 USD
= 0,6 * 200 USD + 0,4 * 199,2 USD
= 199,68 USD

Từ các ví dụ 1 và 2, giá bằng USD tính được sẽ được quy đổi thành các đồng nội tệ khác, chẳng hạn như GBP, CNY, JPY, EUR, v.v. bằng cách sử dụng %{link} sau đó hiển thị trên CoinGecko.

Lưu ý: Công thức tính giá bình quân gia quyền theo khối lượng tổng thể của CoinGecko không bao gồm những điểm dữ liệu bị phát hiện là dữ liệu bất thường như nội dung giải thích trong Phần 3 bên dưới.

b. Aggregating the market price for all coins

i) Initial Ticker Set Construction

In addition to displaying data from individual tickers, CoinGecko also displays one aggregated market price for coins. For the purpose of price aggregation, an initial ticker set is constructed based on the top 600 tickers by volume of a particular coin. We then filter out tickers if it is detected to be anomalous or do not meet selected criteria.

ii) Price Outlier Detection and Exclusion

One of the most important anomalous ticker filters we utilize is price outlier detection, where tickers that display an outlier price within the ticker set are automatically excluded. There are currently two different outlier detection algorithms depending on the number of available tickers in the ticker set. For coins with less than three tickers, any ticker price change that is greater than 100x from the previous price will be classified as an outlier. For coins with three tickers or more, CoinGecko applies an outlier detection algorithm by calculating the lower and upper bounds based on the median absolute deviation (MAD). If the price falls outside the bounds, we consider those tickers as outliers.

iii) Final Price Aggregation

Once outliers have been removed, we calculate the VWAP of all remaining tickers in the ticker set to arrive at the final aggregated price. In certain cases, our operations team may intervene to exclude outliers if the team believes a certain ticker price to be anomalous but was not excluded by our outlier detection algorithm.

4. Khối lượng giao dịch (Sàn giao dịch)

Khối lượng giao dịch của sàn giao dịch là tổng khối lượng tất cả các Cặp giao dịch khả dụng trên một sàn giao dịch cụ thể. Ví dụ, giả sử sàn giao dịch A có 2 tiền ảo khác nhau (ETH và LTC) và cả hai tiền ảo này đều có cặp USD và BTC :

Lấy ETH = 200 USD và LTC = 100 USD từ giá bình quân gia quyền theo khối lượng tổng thể của CoinGecko và với khối lượng giao dịch mỗi cặp như sau (24 liên tục):

ETH/BTC = 400 ETH
ETH/USD = 100 ETH
LTC/BTC = 3.000 LTC
LTC/USD = 2.000 LTC

Khi đó, khối lượng giao dịch của Sàn giao dịch A sẽ là:
400 ETH + 100 ETH + 3.000 LTC + 2.000 LTC = 600.000 USD

Lưu ý rằng thuật toán tính toán khối lượng sàn giao dịch của CoinGecko sẽ không đưa vào các cặp giao dịch đã được liệt vào danh sách đen do có dữ liệu không nhất quán và không được cập nhật trong hơn 3 giờ. Bằng cách này, CoinGecko có thể đảm bảo khối lượng tổng hợp luôn phản ánh tình hình thị trường chính xác nhất có thể.

5. Khối lượng giao dịch (Tổng thể)

Khối lượng giao dịch tổng thể trong 24 giờ (đầu trang, dưới thanh menu) là tổng khối lượng giao dịch của tất cả các sàn giao dịch được CoinGecko theo dõi.


6. Nguồn cung khả dụng

Thông tin về Nguồn cung khả dụng hiển thị trên CoinGecko được thu thập từ nhiều nhóm token khác nhau và được đội ngũ của CoinGecko xác minh. Nếu CoinGecko không thể xác minh được thông tin đó có chính xác hay không, thì Nguồn cung khả dụng sẽ được đánh dấu bằng ký hiệu “ - ”.

Thông tin về Nguồn cung khả dụng được hiển thị trên CoinGecko và cách tính toán sẽ hiển thị khi nhấp vào ký hiệu bên cạnh chữ “Nguồn cung khả dụng”. Thông tin về Nguồn cung khả dụng được sử dụng để tính Giá trị vốn hóa thị trường của tài sản tiền mã hóa.

Đối với tiền ảo có thuật toán Bằng chứng công việc, điểm cuối API từ trình tìm kiếm khối tiền ảo sẽ được CoinGecko sử dụng để truy vấn số lượng tiền ảo khả dụng. CoinGecko tính đến cả tiền ảo đào trước khi tính toán Nguồn cung khả dụng vì những tiền ảo này có thể được bán ra bởi bất ai nắm quyền kiểm soát.


Phân tích chi tiết về Nguồn cung khả dụng đối với Litecoin (LTC)

Đối với những token được phát hành trên nền tảng hợp đồng thông minh (ví dụ: token ERC-20 trên Ethereum), chúng tôi sẽ tính Nguồn cung khả dụng bằng cách trừ số token bị khóa khỏi Tổng nguồn cung. Token bị khóa có thể bao gồm Quỹ của tổ chức, token bị khóa của nhà đầu tư, token bị khóa của nhóm, v.v. Địa chỉ của những token bị khóa này được lấy từ các nhóm token.

Phân tích chi tiết về Nguồn cung khả dụng đối với 0x (ZRX)

Hệ thống tự động thu thập số dư token của các địa chỉ bị khóa từ trình tìm kiếm khối bất cứ khi nào có API. Đối với trường hợp của 0x, vì đây là token ERC-20, nên hệ thống sẽ tự động thu thập số dư token của các địa chỉ 0x từ Etherscan và trừ đi từ tổng nguồn cung 0x.

7. Giá trị vốn hóa thị trường (Tài sản tiền mã hóa)

Chúng tôi tính giá trị vốn hóa thị trường của tài sản tiền mã hóa bằng công thức sau:

Cụ thể:
A = Giá tài sản tiền mã hóa hiện tại bằng USD
B = Nguồn cung tài sản khả dụng

Giá trị vốn hóa thị trường = A * B

Ví dụ, chúng tôi tính giá trị vốn hóa thị trường của 0x bằng cách nhân Nguồn cung khả dụng ZRX với giá của tài sản này. Giả sử Nguồn cung khả dụng ZRX là 583.209.787 và giá của ZRX là 0,25 USD, thì giá trị vốn hóa thị trường sẽ là 583.209.787 * $0,25 USD = 145.802.446,75 USD.

8. Giá trị vốn hóa thị trường (Tổng thể)

Giá trị vốn hóa thị trường tổng thể (đầu trang, dưới thanh menu) là tổng Giá trị vốn hóa thị trường của tất cả các dự án được CoinGecko theo dõi.9. Giá cao nhất được ghi nhận (ATH)

CoinGecko tính toán ATH bằng dữ liệu sau:

(i) Giá ATH
(ii) Ngày có ATH
(iii) Giá hiện tại
(iv) Ngày hiện tại

% giảm kể từ thời điểm ATH= (Giá ATH – Giá hiện tại) / (Giá ATH) * 100%
Ngày kể từ thời điểm ATH = Ngày hiện tại – Ngày có ATH

Niêm yết

Niêm yết token hoặc sàn giao dịch lên CoinGecko hoàn toàn miễn phí và không người đại diện nào của CoinGecko được phép đề nghị bạn đóng phí niêm yết dưới bất kỳ hình thức nào.

Mặc dù chúng tôi rất hân hạnh đón nhận các khoản quyên góp (địa chỉ có ở chân trang web CoinGecko), nhưng xin lưu ý rằng việc đó không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ niêm yết và xử lý nhanh bất kỳ khâu nào trong quy trình. Bên dưới là một số tiêu chí mà bạn cần đáp ứng nếu muốn niêm yết lên CoinGecko. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng dù bạn đáp ứng những tiêu chí đó, bạn cũng không tự động được niêm yết vì CoinGecko cũng đánh giá nhiều yếu tố khác trước khi niêm yết bất kỳ dự án nào lên trang web của chúng tôi.

CoinGecko có quyền công bố hoặc hủy công bố bất kỳ tài sản tiền mã hóa, ICO hoặc sàn giao dịch nào đã niêm yết lên trang web của chúng tôi mà không cần thông báo trước, nếu chúng tôi cảm thấy bất kỳ thông tin nào không chính xác theo bất kỳ hình thức nào. CoinGecko sẽ không cập nhật nếu tài sản tiền mã hóa/ICO/sàn giao dịch không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào trong quy trình duyệt xét.


Tiêu chí niêm yết:

(1) Tài sản tiền mã hóa
 • Trang web hữu dụng, đang hoạt động đăng tải đầy đủ thông tin về tài sản tiền mã hóa được niêm yết. Những trang web không chứa thông tin theo yêu cầu, hồ sơ đội ngũ hoặc mạng xã hội được coi là trang web không hợp lệ.
 • Trang web phải do đội ngũ bảo trì/dự án sở hữu. Không chấp nhận những trang web được lưu trữ trên trình dựng web (như Wix).
 • Trình tìm kiếm khối còn hoạt động
 • Được niêm yết trên ít nhất một (1) sàn giao dịch đang hoạt động nơi tích hợp CoinGecko.
 • Những dự án chỉ được giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung/tập trung tự phục vụ có thể bị từ chối do những mối lo ngại liên quan đến bảo mật.
 • Để tính giá trị vốn hóa thị trường, phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn cung khả dụng (ví dụ: bất kỳ công ty/tổ chức/đội ngũ/nhà phát triển/bên nắm giữ, token bị khóa).
(2) Sàn giao dịch
 • Trang web sàn giao dịch đang hoạt động, đăng tải khối lượng giao dịch thực tế trùng khớp với thông tin trong API.
 • Đáp ứng Các tiêu chuẩn về API trên sàn giao dịch tiền mã hóa của CoinGecko.
 • Tài liệu về REST API đang hoạt động.
 • Có người đại diện mà đội ngũ có thể liên hệ khi gặp bất kỳ sự cố nào.
 • Trang Thông tin tiền ảo đăng tải thông tin nhận dạng mỗi tiền ảo được giao dịch trên sàn giao dịch, Bắt buộc phải có các thông tin cơ bản sau: Tên, Báo cáo, Logo, Trang web tiền ảo, Trình tìm kiếm khối Trang thông tin tiền ảo được chấp nhận có dạng như Thông tin về token DeversiFi.

Những điều nên và không nên khi nộp hồ sơ niêm yết:

Dưới đây là một số lời khuyên dành cho bạn để đảm bảo quy trình niêm yết được thuận lợi nhất có thể.
Nên:
 • Điền nhiều thông tin chính xác nhất có thể vào Biểu mẫu yêu cầu của CoinGecko.
 • Kiểm tra để chắc chắn rằng không có đường liên kết chết/tham chiếu lỗi.
 • Gửi thư tới địa chỉ support.coingecko.com nếu bạn có thắc mắc nào khác.
Không nên:
 • Gửi nhiều yêu cầu.
 • Liên tục hỏi về thông tin cập nhật trạng thái.
 • Cung cấp lợi nhuận tài chính cho bất kỳ ai để được niêm yết.
 • Chấp thuận mọi yêu cầu của những người cam kết rằng họ có thể đẩy nhanh quá trình niêm yết hoặc đảm bảo bạn sẽ được niêm yết.
  Xin nhớ rằng, người đại diện của CoinGecko tuyệt đối không đề nghị bạn trả phí niêm yết dưới bất kỳ hình thức nào.

Sơ đồ quy trình niêm yết:

Tài sản tiền mã hóa
 1. Điền thông tin vào Biểu mẫu yêu cầu của CoinGecko. (Tham khảo hướng dẫn tại đây)
 2. CoinGecko sẽ duyệt xét các yêu cầu.
 3. Nếu yêu cầu qua vòng duyệt xét, CoinGecko sẽ niêm yết tài sản tiền mã hóa.
 4. Người nộp hồ sơ có thể kiểm tra trạng thái niêm yết tại đây.
Sàn giao dịch
 1. Gửi Biểu mẫu yêu cầu của CoinGecko.
 2. CoinGecko sẽ duyệt xét các yêu cầu.
 3. Nếu sàn giao dịch đáp ứng tất cả các tiêu chí, đại diện của CoinGecko sẽ liên hệ qua email để tiến hành thỏa thuận niêm yết sàn giao dịch (áp dụng trên sàn giao dịch CEX).
 4. Nhà phát triển của CoinGecko sẽ tiến hành tích hợp sàn giao dịch.
 5. Dội ngũ CoinGecko sẽ kiểm tra lại mã và nếu mã vượt qua tất cả các vòng kiểm tra, API sàn giao dịch sẽ được hợp nhất vào thư viện Sàn giao dịch nội bộ của CoinGecko. Các sàn giao dịch phải tuân thủ Các tiêu chuẩn về API trên sàn giao dịch tiền mã hóa của CoinGecko để quy trình niêm yết sàn giao dịch diễn ra thuận lợi.
 6. Đội ngũ CoinGecko sẽ kiểm tra từng cặp giao dịch và đối chiếu với tài sản tiền mã hóa hiện có được niêm yết trên CoinGecko.
 7. Thông tin của sàn giao dịch sẽ được điền vào các trường (hình ảnh, mô tả, phí, v.v.).
 8. Quy trình tích hợp sàn giao dịch hoàn tất và sàn giao dịch được niêm yết trên CoinGecko.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng