Tìm kiếm
Đồng tiền: 3408
Sàn giao dịch: 262
Giá trị vốn hóa thị trường: 160.045.307.831 $
Lưu lượng 24 giờ: 23.858.643.419 $
Ưu thế:
BTC 52,5%
XRP 12,0%
ETH 9,31%

Tiện ích

Tiện ích Danh sách đồng tiền

Các đồng tiền trong danh sách được hiển thị theo thứ tự này. Để xóa một mục, nhấp vào thẻ và chọn "Xóa".
Đơn vị tiền tệ hiển thị mặc định.
Nhập chiều rộng của tiện ích, ví dụ 400. Khi bỏ qua chiều rộng hoặc chiều rộng bằng 0, tiện ích sẽ chiếm toàn bộ chiều rộng của vùng chứa (đáp ứng). Chiều rộng tối thiểu là 300, bất kể đầu vào.
Sao chép và dán đoạn mã này vào nơi bạn muốn hiển thị tiện ích. Bạn có thể tải bao nhiêu tiện ích loại này cũng được, nhưng chỉ tải mã MỘT LẦN.

Tiện ích Biểu đồ giá đồng tiền

Nhập chiều cao của tiện ích, ví dụ 350
Nhập chiều rộng của tiện ích, ví dụ 400. Khi bỏ qua chiều rộng hoặc chiều rộng bằng 0, tiện ích sẽ chiếm toàn bộ chiều rộng của vùng chứa (đáp ứng). Chiều rộng tối thiểu là 300, bất kể đầu vào.
Sao chép và dán đoạn mã này vào nơi bạn muốn hiển thị tiện ích. Bạn có thể tải bao nhiêu tiện ích loại này cũng được, nhưng chỉ tải mã MỘT LẦN.

Beam Widget

Nhập chiều cao của tiện ích, ví dụ 350
Nhập chiều rộng của tiện ích, ví dụ 400. Khi bỏ qua chiều rộng hoặc chiều rộng bằng 0, tiện ích sẽ chiếm toàn bộ chiều rộng của vùng chứa (đáp ứng). Chiều rộng tối thiểu là 300, bất kể đầu vào.
Sao chép và dán đoạn mã này vào nơi bạn muốn hiển thị tiện ích. Bạn có thể tải bao nhiêu tiện ích loại này cũng được, nhưng chỉ tải mã MỘT LẦN.

Tiện ích Bảng chữ chạy giá đồng tiền

Các đồng tiền trong danh sách được hiển thị theo thứ tự này. Để xóa một mục, nhấp vào thẻ và chọn "Xóa".
Đơn vị tiền tệ hiển thị mặc định.
Sao chép và dán đoạn mã này vào nơi bạn muốn hiển thị tiện ích. Bạn có thể tải bao nhiêu tiện ích loại này cũng được, nhưng chỉ tải mã MỘT LẦN.

Tiện ích đề mục thống kê giá đồng tiền